Av Gruppen för civilsamhällesorganisationer vid EESK

Den informella och den formella volontärverksamhet som bedrivits under covid-19-pandemin och det bistånd som getts till ukrainska flyktingar har visat på volontärarbetets fortsatt viktiga bidrag till samhället i stort. Volontärarbete spelar en central roll i att bygga upp socialt kapital och främja social delaktighet och sammanhållning. Det bidrar också väsentligt till personlig utveckling och är det tydligaste exemplet på medborgardeltagande och aktivt medborgarskap.

Under konferensen ”Volunteers – citizens building the future of Europe” (volontärer – medborgare som bygger Europas framtid), som ägde rum den 7 juli 2022 i den polska staden Gdańsk, efterlyste deltagarna därför bl.a. följande: 

  • Större samhällelig medvetenhet om volontärarbetets bidrag till de europeiska samhällena, genom t.ex. tillhandahållande och utbyte av tillförlitliga modeller och uppgifter som kan användas för att mäta volontärarbetets bidrag till ekonomin och även på områden som inte har med BNP att göra.
  • Införande av stödjande politik och/eller rättsliga ramar, som fastställts för varje land och i direkt samråd med det civila samhällets organisationer.
  • Tillhandahållande av strukturerad och hållbar finansiering samt lämpliga nivåer av stöd och infrastruktur för volontärarbete som det går att lita på.
  • Återuppförande av volontärarbete på den politiska dagordningen i EU, t.ex. genom att man utvecklar och aktivt stöder ett mer övergripande volontärprogram för hela EU, upprättar en EU-omfattande webbplats för volontärarbete och utser 2025 till Europaåret för volontärer.

Konferensen anordnades av Gruppen för civilsamhällesorganisationer vid EESK, i samarbete med flera europeiska och lokala partner. Den sammanförde volontärer, forskare, företrädare för nationella och europeiska civilsamhällesorganisationer och offentliga myndigheter, som diskuterade och utbytte erfarenheter kring tendenser i volontärarbetet i EU, myndigheternas stöd till organisationer och volontärer samt nya former av volontärarbete.

Alla slutsatser och rekommendationer från konferensen finns på https://www.eesc.europa.eu/sv/conclusions-and-recommendations-0