Από την Ομάδα των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΟΚΕ

Οι άτυπες και επίσημες εθελοντικές δραστηριότητες που αναλήφθηκαν κατά την πανδημία COVID-19 και η συνδρομή που παρέχεται στους Ουκρανούς πρόσφυγες απέδειξαν για άλλη μια φορά τη ζωτική και ολιστική συνεισφορά του εθελοντισμού στην κοινωνία. Ο εθελοντισμός επιτελεί καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση κοινωνικού κεφαλαίου, κοινωνικής συμπερίληψης και συνοχής. Αποτελεί επίσης σημαντική πηγή προσωπικής ανάπτυξης, καθώς και το προφανέστερο παράδειγμα συμμετοχής στα κοινά και ενεργού πολιτειότητας

Στο συνέδριο με θέμα Εθελοντές – πολίτες που οικοδομούν το μέλλον τις Ευρώπης, που διεξήχθη στις 7 Ιουλίου 2022 στο Γκντανσκ της Πολωνίας, οι συμμετέχοντες ζήτησαν, μεταξύ άλλων: 

  • αυξημένη κοινωνική ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη συμβολή του εθελοντισμού στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, π.χ. μέσω της διάθεσης και του διαμοιρασμού αξιόπιστων μοντέλων και δεδομένων για τη μέτρηση της οικονομικής συμβολής του εθελοντισμού, καθώς και της συνεισφοράς του πέραν του ΑΕγχΠ·
  • τη θέσπιση ευνοϊκών πολιτικών και/ή κανονιστικών και νομικών πλαισίων που θα αποφασίζονται ανά χώρα και σε απευθείας διαβούλευση με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·
  • την παροχή διαρθρωμένης και βιώσιμης χρηματοδότησης και ασφαλών και ικανών επιπέδων στήριξης και υποδομών για τον εθελοντισμό·
  • να τεθεί και πάλι ο εθελοντισμός στην ευρωπαϊκή πολιτική ημερήσια διάταξη, για παράδειγμα μέσω της ανάπτυξης και της ενεργού στήριξης ενός πιο ολοκληρωμένου πανευρωπαϊκού εθελοντικού προγράμματος, της δημιουργίας ενός πανενωσιακού ιστοτόπου για τον εθελοντισμό και του ορισμού του 2025 ως Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντών.

Το συνέδριο διοργάνωσε η Ομάδα των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΟΚΕ, σε σύνδεσμο με διάφορους ευρωπαϊκούς και τοπικούς εταίρους. Συμμετείχαν δε εθελοντές, ερευνητές, εκπρόσωποι εθνικών και ευρωπαϊκών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και δημοσίων αρχών, οι οποίοι συζήτησαν και μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους αναφορικά με τις τάσεις εθελοντισμού στην ΕΕ, τη στήριξη των δημοσίων αρχών στις οργανώσεις και τους εθελοντές, και τις νέες μορφές εθελοντισμού.

Τα πλήρη συμπεράσματα και συστάσεις του συνεδρίου είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://europa.eu/!KC4tFR