EHSV požaduje, aby bol schengenský priestor otvorený a bezpečný

Vojna na Ukrajine spôsobila bezprecedentný tok utečencov, ktorí hľadajú útočisko v EÚ. Je preto naliehavé prijať účinné, humánne a humanitárne spoločné európske predpisy o migrácii a azyle v otvorenom a zároveň aj bezpečnom schengenskom priestore. Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) na to upozornil vo svojom stanovisku na túto tému, ktoré bolo prijaté na májovom plenárnom zasadnutí.

„Ruská vojenská agresia voči Ukrajine úplne zmenila situáciu. Z historického hľadiska je to zatiaľ najväčšia hrozba pre fungovanie schengenského priestoru a bezpečnosť EÚ. Hrozné udalosti na Ukrajine opätovne potvrdzujú, že je dôležité zaistiť bezpečnosť na vonkajších hraniciach schengenského priestoru a stabilitu ako základný predpoklad vnútornej bezpečnosti v Európe,“ uviedol spravodajca stanoviska na tému Balík pre bezpečnostnú úniu/schengenský balík Krzysztof Balon.

Dodal, že EHSV súhlasí s postojom Komisie, že akékoľvek uzatvorenie hraníc medzi krajinami Schengenu by malo byť len dočasné.

V uvedenom stanovisku sa EHSV zameriava na nový balík Komisie, ktorým sa aktualizujú pravidlá fungovania schengenského priestoru, pričom upozorňuje, že lepšou odpoveďou na bezpečnostné obavy členských štátov by bola väčšia a intenzívnejšia spolupráca a koordinácia medzi orgánmi presadzovania práva než znovuzavedenie kontrol na vnútorných hraniciach.

Výbor zdôrazňuje, že by sa malo zabezpečiť, aby EÚ a členské štáty pri riadení hraníc, migrácie a azylu za všetkých okolností rešpektovali Chartu základných práv Európskej únie, a najmä slobodu pohybu a pobytu, ako aj právo na azyl a zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia. To isté platí aj pre všetky prípady policajnej a justičnej spolupráce medzi členskými štátmi.

EHSV vyzval členské štáty, aby proaktívne podporovali mechanizmus solidarity a prevzali za riadenie migrácie spoločnú zodpovednosť v súlade s ustanoveniami Nového paktu o migrácii a azyle.

Mechanizmy solidarity medzi členskými štátmi by sa mohli vytvoriť na základe smernice o dočasnej ochrane, ktorá bola nedávno aktivovaná v súvislosti s ruskou agresiou voči Ukrajine a ktorú EHSV veľmi oceňuje. Komisia by mala zvážiť rozšírenie rozsahu pôsobnosti tejto smernice na štátnych príslušníkov tretích krajín v prípade budúcich vážnych a naliehavých krízových situácií.

EHSV zároveň zopakoval svoje znepokojenie nad tým, že Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko a Cyprus sú stále vylúčené zo schengenského priestoru, a pripojil sa k výzve Komisie, aby Rada podnikla rýchle a rozhodné opatrenia na zmenu tejto situácie. (ll)