EHSVinfo: Aký vplyv má energetická transformácia na zamestnanosť v regiónoch, ktoré prechádzajú transformáciou, a aké sú návrhy EHSV na jej riešenie?

Maria del Carmen Barrera Chamorro: Doterajšie skúsenosti sú veľmi rôznorodé, pričom sa zaznamenali niektoré úspechy a mnohé neúspechy. Pokiaľ však ide o pracovné miesta, prvoradým cieľom je zaistiť, aby bola energetická transformácia úspešná. Bez záruk v oblasti udržateľnej zamestnanosti, sociálnej ochrany a podpory podnikania pri transformácii nebude v Európe žiadna konkurencieschopná a zdravá budúcnosť.

EHSV sa domnieva, že územné plány energetickej transformácie by mali sprevádzať vhodné zmluvy alebo dohody o spravodlivom sociálnom partnerstve, v ktorých vytváranie a udržiavanie kvalitných udržateľných pracovných miest a podpora ľudí budú nevyhnutnými podmienkami pri navrhovaní, vykonávaní a hodnotení plánovaných opatrení vrátane finančných prostriedkov získaných na podporu energetickej transformácie.

Politiky zamestnanosti musíme tiež lepšie začleniť do právnych predpisov a energetických a environmentálnych politík a ponúknuť stimuly na vytváranie udržateľných a kvalitných pracovných miest. Na spoločné financovanie nákladov na dočasnú alebo trvalú reštrukturalizáciu a programy odbornej rekvalifikácie s cieľom zlepšiť zamestnateľnosť v dekarbonizovanom hospodárstve budú potrebné finančné prostriedky.

Tie by mali podporovať politiky sociálneho zabezpečenia, ako sú záruky univerzálneho prístupu k energetickým službám, náhradný príjem, primeraný minimálny príjem atď. Do plánu rozvoja Európskeho piliera sociálnych práv by sa tieto politiky mali vždy začleňovať prostredníctvom sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania.

Vzhľadom na negatívne účinky na konkurencieschopnosť európskych podnikov vrátane MSP, ako aj na najzraniteľnejšie domácnosti sú tiež nevyhnutné väčšie verejné a súkromné investície a lepšia sociálna kompenzácia.

V neposlednom rade potrebujeme obnovenú politiku súdržnosti, ktorá uprednostní vzájomné prepojenia medzi energetickou transformáciou, trhmi práce a regionálnym rozvojom. To si vyžaduje mechanizmy monitorovania a hodnotenia riadneho využívania finančných prostriedkov s cieľom posilniť úlohu miestnych a regionálnych samospráv a sociálnych partnerov