ΕΟΚΕ Info: Τι επιπτώσεις έχει η ενεργειακή μετάβαση στην απασχόληση στις περιφέρειες υπό μετάβαση και ποιες είναι οι προτάσεις της ΕΟΚΕ για την αντιμετώπισή τους;

Maria del Carmen Barrera Chamorro: Οι μέχρι στιγμής εμπειρίες ποικίλλουν σημαντικά, με κάποιες επιτυχίες και πολλές αποτυχίες. Ωστόσο, η διασφάλιση της επιτυχίας της ενεργειακής μετάβασης όσον αφορά τις θέσεις εργασίας είναι υψίστης σημασίας. Χωρίς εγγυήσεις βιώσιμης απασχόλησης, κοινωνικής προστασίας και στήριξης των επιχειρήσεων για τη μετάβαση, το μέλλον δεν θα είναι ανταγωνιστικό και υγιές στην Ευρώπη.

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι τα σχέδια ενεργειακής μετάβασης ανά περιοχή θα πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλες ρυθμίσεις ή συμφωνίες δίκαιης κοινωνικής συναίνεσης, βάσει των οποίων η δημιουργία και η διατήρηση ποιοτικής βιώσιμης απασχόλησης και η στήριξη των ανθρώπων θα αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χάραξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων που λαμβάνονται για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης.

Πρέπει επίσης να ενσωματώσουμε καλύτερα τις πολιτικές για την αγορά εργασίας στη νομοθεσία και στις πολιτικές για το περιβάλλον και την ενέργεια, παρέχοντας κίνητρα για βιώσιμη και ποιοτική απασχόληση. Θα χρειαστούν κονδύλια για τον επιμερισμό των δαπανών των διαδικασιών προσωρινής ή οριστικής αναδιάρθρωσης και προγράμματα επαγγελματικής επανειδίκευσης για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας σε μια οικονομία απαλλαγμένη από ανθρακούχες εκπομπές.

Αυτό θα πρέπει να υποστηριχθεί από πολιτικές κοινωνικής ευημερίας, όπως εγγυήσεις καθολικής πρόσβασης σε ενεργειακές υπηρεσίες, εισόδημα αντικατάστασης, επαρκές ελάχιστο εισόδημα κ.λπ. Η ενσωμάτωση των εν λόγω πολιτικών στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να επιτυγχάνεται πάντα μέσω του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να ενισχυθούν οι πολιτικές των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς και οι πολιτικές κοινωνικής αποζημίωσης, δεδομένων των δυσμενών επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα των μεγάλων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ΕΕ, καθώς και στα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά.

Τέλος, χρειαζόμαστε μια ανανεωμένη πολιτική συνοχής που θα δίνει προτεραιότητα στους αμοιβαίους δεσμούς μεταξύ της ενεργειακής μετάβασης, των αγορών εργασίας και της περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτό απαιτεί μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης της συνετής χρήσης των κονδυλίων, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου των τοπικών και των περιφερειακών αρχών και των κοινωνικών εταίρων.