Perspektíva miestnej úrovne – 3. séria, 25. časť – Digitálna Európa: medzi reguláciou a inováciou

Digitálnymi inováciami dokážeme transformovať priemyselné odvetvia, spoločnosti aj životy. Ak však nie sú riadne regulované, môžu byť aj hrozbou. V tejto časti podcastu Perspektíva miestnej úrovne sa venujeme otázkam digitálnej transformácie v Európe: Kde sa EÚ nachádza v porovnaní so zvyškom sveta? Aké sú budúce výzvy a príležitosti? Ako môže Európa zabezpečiť a udržať si konkurenčné postavenie pri súčasnom zachovaní práv a dobrých životných podmienok svojho obyvateľstva?

Dostupné jazyky:

Prvé výročie vojny na Ukrajine

EHSV 24. februára 2022, hneď ako sa začala vojna na Ukrajine, okamžite odsúdil neodôvodnenú a nevyprovokovanú inváziu ruskej vlády na Ukrajinu.

Za posledný rok sme mnohými spôsobmi vyjadrili solidaritu s ukrajinským ľudom a vyzvali na rozhodné kroky na úrovni EÚ aj členských štátov. Som hrdá na výbor a na to, ako tvrdo pracoval pri vyhodnocovaní dôsledkov vojny na ukrajinských a európskych občanov a podniky a hľadaní spôsobov, ako čo najlepšie pomôcť Ukrajine a jej občianskej spoločnosti.

 

Dôležité dátumy

K veci

V našej rubrike s názvom „K veci“ sme požiadali Stojana Čukanova, aby nám predstavil hlavné body stanoviska na tému Revízia smernice o čistení komunálnych odpadových vôd. (ehp)

Stojan Čukanov: „Znečisťovanie zašlo priďaleko“

EHSV vo svojom stanovisku vyzýva európske inštitúcie, aby sa začali zaoberať vodou ako prioritnou témou a pripravili „modrú dohodu EÚ“, čo by bol rozhodný krok smerom k predvídaniu potrieb, zachovaniu vodných zdrojov a primeranému zvládaniu súvisiacich výziev prostredníctvom komplexného a koordinovaného plánu.

„Jedna otázka pre...“

„Otázka pre...“

V tomto vydaní sme sa Maríe del Carmen Barrera Chamorrovej spýtali na ďalší aspekt zložitej energetickej problematiky, ktorej sme sa venovali už minulý mesiac.  

 

 

Maria del Carmen Barrera Chamorro: energetická transformácia, ktorá podporuje tvorbu pracovných miest

EHSVinfo: Aký vplyv má energetická transformácia na zamestnanosť v regiónoch, ktoré prechádzajú transformáciou, a aké sú návrhy EHSV na jej riešenie?

Maria del Carmen Barrera Chamorro: Doterajšie skúsenosti sú veľmi rôznorodé, pričom sa zaznamenali niektoré úspechy a mnohé neúspechy. Pokiaľ však ide o pracovné miesta, prvoradým cieľom je zaistiť, aby bola energetická transformácia úspešná. Bez záruk v oblasti udržateľnej zamestnanosti, sociálnej ochrany a podpory podnikania pri transformácii nebude v Európe žiadna konkurencieschopná a zdravá budúcnosť.

Hádajte, kto je naším hosťom...

Mimoriadna hostka

Teťana Ogarkova, ukrajinská novinárka a esejistka, odborníčka na literatúru, žije v Kyjeve. V roku 2022 bola v rámci nášho špeciálneho vydania venovaného Ukrajine našou prvou hostkou a vysvetlila nám vojnovú drámu odohrávajúcu sa v jej krajine. Teraz vo februári 2023, rok po začiatku ruskej agresie voči Ukrajine, sa s nami podelí o skúsenosti z tohto roka plného smrti a utrpenia a porozpráva nám o jeho trvalom vplyve na kolektívneho ducha Ukrajincov.

 

Teťana Ogarkova: „Deň víťazstva príde, ale nebude sa podobať na 23. február 2022“

24. február 2022 hlboko zasiahol do životov miliónov Ukrajincov. Dnes, keď vyslovíte slovo „víťazstvo“, človek si predstaví, že deň víťazstva bude rovnaký ako deň pred vojnou. Inak povedané, že bude rovnakým dňom mieru, akým bol 23. február 2022.

Nebude tomu tak, lebo pre nás sa ten 23. február už nikdy nezopakuje. Žiaden nový deň sa už nebude podobať na dni, ktoré sme zažili.

 

Ďakujeme našim hosťom v roku 2022

V predvečer prvého výročia rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu by sme sa chceli poďakovať novinárom, spisovateľom a fotografom z celej Európy, ktorí sa s nami podelili o svoje príbehy a svedectvá počas tohto prvého roka vojny: Nadija Afanasieva, Vitaly Portnikov, Olha Čajko, Teťana Oharkova, Olena Abramovyč, Olha Vehera, Vasyľ Kušmuns, Kostas Onisenko, Marta Barandij, Jowita Kiwnik, Slawek Kaminski. (ehp)

 

Aktuality EHSV

Roberta Metsola súhlasí s Christou Schweng: Konkurencieschopnosť EÚ je čoraz dôležitejšia

Na januárovom plenárnom zasadnutí EHSV diskutovali členovia EHSV s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsola o reakcii EÚ na geopolitické výzvy. S predsedníčkou EHSV Christou Schweng sa zhodli na tom, že konkurencieschopnosť spolu so strategickejšou autonómiou majú v súčasnom náročnom období zásadný význam.

Švédske predsedníctvo Rady EÚ 2023: Ukrajina je stále hlavnou témou programu

Zaručenie bezpečnosti Európanov a dodržiavanie zásad právneho štátu a základných práv: hlavnou prioritou Švédska, ktoré bude predsedať Rade Európskej únie od januára do júna 2023, budú opatrenia krízového riadenia

 

Jednotný trh by mal slúžiť ľuďom, a nie naopak

Pri príležitosti tohtoročného 30. výročia zriadenia jednotného trhu EÚ sa na januárovom plenárnom zasadnutí EHSV uskutočnila rozprava s komisárkou Vestagerovou. Cieľom bolo prediskutovať možné spôsoby, ako prekonať zrejme najväčšiu výzvu, ktorej bude čeliť budúca generácia.

Európska sieť udržateľného rozvoja varuje pred rizikom „strateného desaťročia pre Agendu 2030“

Z diskusie, ktorá sa uskutočnila v EHSV 24. januára, vyplynulo, že EÚ neplní ciele Agendy 2030 OSN. Existuje však nádej. EÚ má príležitosť prevziať vedúcu úlohu, a to aj prostredníctvom finančnej podpory. EHSV zohráva významnú úlohu pri monitorovaní pokroku.

EÚ musí zakázať výrobky vyrobené nútenou prácou a presadzovať ľudské práva

EÚ musí bojovať proti všetkým formám nútenej práce a stať sa svetovým lídrom v oblasti ľudských práv, vyzval EHSV v stanovisku prijatom na januárovom plenárnom zasadnutí.

 

Kríza cien energie: EÚ musí pomôcť spotrebiteľom a podnikom

Opatrenia EÚ v reakcii na krízu cien energie by mali chrániť všetky domácnosti a podniky, ktoré čelia veľkým problémom pri platení účtov za energiu. To bolo hlavným posolstvom stanoviska na tému Hospodárska politika eurozóny na rok 2023, ktoré EHSV prijal na januárovom plenárnom zasadnutí.

EÚ by mala zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu pri ochrane oceánov

Zlepšenie medzinárodnej spolupráce má zásadný význam pre dosiahnutie udržateľnosti oceánov do roku 2030 a zaistenie bezpečnosti a ochrany na mori. EHSV to uvádza v novom stanovisku, ktoré prijal na svojom januárovom plenárnom zasadnutí.

Bezpečnosť je viac než len obrana

EHSV na svojom januárovom plenárnom zasadnutí diskutoval o vízii Strategického kompasu pre bezpečnosť a obranu EÚ, pričom zdôraznil, že bezpečnosť by sa mala chápať v širšom zmysle a ďaleko nad rámec vojenskej obrany. Občianska spoločnosť by sa nemala v otázkach bezpečnosti len prizerať: v časoch krízy môže zohrávať stabilizačnú úlohu, ako ukázala vojna na Ukrajine.

Nová stratégia EÚ v oblasti starostlivosti je rozhodujúcim testom sociálnej Európy

EHSV privítal návrh komplexnej európskej stratégie v oblasti starostlivosti, ktorý predložila Európska komisia. Stratégia by mala všetkým Európanom zaručiť možnosť využívať počas celého života veľmi kvalitné služby zdravotnej a inej starostlivosti.

 

Aktuality skupín

Priemyselný plán Zelenej dohody, ktorý musí prispieť k vytvoreniu programu pre konkurencieschopnosť, ešte nie je celkom hotový

Stefano Mallia, predseda skupiny Zamestnávatelia v EHSV

Návrh Komisie je nedokončený a treba ho zasadiť do rámca dlhodobej vízie pre program v oblasti konkurencieschopnosti.

Komisia predstavila 1. februára 2023 svoju prvú odpoveď na bezprecedentný klimatický balík prezidenta Joa Bidena, t. j. americký zákon o znížení inflácie (IRA), ktorý podporí americký priemysel rekordne vysokou sumou 369 miliárd dolárov v dotáciách. Návrh Komisie je zameraný na rôzne veci, ako je predvídateľný regulačný rámec, prístup k financovaniu, dostatok kvalifikovanej pracovnej sily či program otvoreného obchodu. Po jeho prvom posúdení sa však zamestnávatelia v EÚ zhodli na tom, že ak chceme dosiahnuť dlhodobú konkurencieschopnosť, treba na návrhu ďalej pracovať.

Intenzívnym sociálnym dialógom za skutočne sociálnu Európu

skupina Pracovníci v EHSV

Skupina Pracovníci v EHSV srdečne víta iniciatívu na zlepšenie sociálneho dialógu, ktorú nedávno predstavila Európska komisia. Vysiela silný signál pracovníkom a občanom EÚ, ktorí v súčasnosti čelia vážnej kríze spôsobenej rastom životných nákladov.

Získavanie zručností, aby bol trh práce otvorený pre všetkých

Ioannis Vardakastanis, podpredseda skupiny Organizácie občianskej spoločnosti v EHSV

Európsky rok zručností by mal byť príležitosťou na odstránenie nedostatkov a prekážok, ktoré mnohým ľuďom v EÚ bránia nájsť si kvalitné a uspokojivé zamestnanie. V časoch, keď v EÚ ubúda pracovná sila, je stále dôležitejšie zameriavať sa na využitie potenciálu tých, ktorí sú príliš často odrezaní od otvoreného trhu práce, a to investovaním do zručností.

Čoskoro v EHSV/kultúrne podujatia

Dni občianskej spoločnosti 2023

Tohtoročné Dni občianskej spoločnosti objasnia zásadnú úlohu organizácií občianskej spoločnosti pri zabezpečovaní a ochrane sociálnej súdržnosti a odolnej demokracie v Európe.

Študenti vítajú členov EHSV v rámci príprav na podujatie „Vaša Európa, váš názor“

Členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru navštívia vo februári a marci tridsaťpäť škôl v členských štátoch EÚ a siedmich kandidátskych krajinách, aby ich pripravili na zhromaždenie mládeže „Vaša Európa, váš názor“, ktoré sa bude konať 23. a 24. marca 2023 v Bruseli.