Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!

Z entuzjazmem obejmuję funkcję wiceprzewodniczącego EKES-u w nowej kadencji. Cieszę się, że zostałem wybrany na to stanowisko przez moje koleżanki i moich kolegów. Uważam, że komunikacja ma zasadnicze znaczenie w każdej organizacji.

Zawsze byłem pod wrażeniem codziennej pracy personelu i członków Komitetu. Początek nowej kadencji stanowi okazję do podsumowań i świeżego spojrzenia na wszystkie sprawy. Nasza ograniczona zdolność do podróżowania ze względu na COVID jest kolejnym powodem do ponownej oceny.

Środki odbudowy i budżet nie mogą być zakładnikami!

W dniu 18 listopada przewodniczący, odpowiednio, Sekcji Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC), Sekcji ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej (ECO), a także grupy ds. praw podstawowych i praworządności w EKES-ie Aurel Laurențiu Plosceanu, Stefano Palmieri i Cristian Pîrvulescu, wydali wspólne oświadczenie, w którym wyrazili wielkie zaniepokojenie stanowiskiem dwóch rządów grożących zawetowaniem budżetu UE, jeśli pozostanie on powiązany z poszanowaniem praworządności.

EKES wyraził już zdecydowane poparcie dla wniosku Komisji w sprawie pakietu dotyczącego Next Generation EU, który powinien – wraz z wieloletnimi ramami finansowymi (WRF) na lata 2021–2027 i kwotą 1,82 bln EUR – złagodzić skutki kryzysu COVID-19 i umożliwić gospodarkom UE szybkie wyjście z kryzysu.

Zgodnie z wydanym oświadczeniem uzależnienie wykorzystania funduszy UE od poszanowania praworządności przez państwa członkowskie nie powinno budzić kontrowersji, ponieważ praworządność jest jedną z podstawowych wartości leżących u podstaw UE.

Pełne oświadczenie dostępny jest pod adresem: https://europa.eu/!cH83Bj

Jedno pytanie do...

W naszej części „Jedno pytanie do...” zadajemy członkom EKES-u pytanie na aktualny temat, który wydaje nam się szczególnie istotny.

Przewodniczącemu Sekcji ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej (ECO) Stefanowi Palmieriemu zadaliśmy następujące pytanie:

„Jak zapatruje się Pan na kwestię zablokowania przez trzy państwa członkowskie długoterminowego budżetu UE i pakietu na rzecz odbudowy? Czy z różnych punktów widzenia jest to jeden z największych kryzysów instytucjonalnych i politycznych w UE?”

Stefano Palmieri, przewodniczący Sekcji ECO

Byłam autentycznie wstrząśnięty, kiedy po krzepiących nowinach z 10 listopada o porozumieniu w sprawie ostatecznych szczegółów kolejnych wieloletnich ram finansowych i Funduszu Odbudowy, osiągniętym przez zespoły negocjacyjne Parlamentu Europejskiego i Rady, dowiedziałem się, że dwa państwa członkowskie – do których potem dołączyło jeszcze jedno państwo – bezpardonowo zaszachowały całą Europę. Również zdalne rozmowy przywódców europejskich za pośrednictwem wideokonferencji 19 listopada nie doprowadziły do przezwyciężenia impasu.

Wiadomości EKES-u

Dostatnia, sprzyjająca włączeniu społecznemu i zrównoważona Europa w sercu nowego programu przewodniczącej EKES-u

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) opublikował pełny program kadencji nowej przewodniczącej Christy Schweng na lata 2020–2023. Dostępny jest online we wszystkich językach UE.

W swoim programie Christa Schweng przedstawia śmiałą wizję silniejszej i odporniejszej Europy po pandemii COVID-19 i przewiduje znaczny wkład EKES-u w odbudowę i demokrację uczestniczącą Europy.

Z początkiem drugiej kadencji europejska platforma na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym jest gotowa, by zwiększyć tempo działania

Podczas dorocznej konferencji, która odbyła się w całości online w dniach 3–4 listopada, EKES wyraził determinację, by europejska platforma zainteresowanych stron stała się prawdziwym ośrodkiem wspólnych wysiłków na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

EKES wskazuje na braki w integracji migrujących kobiet i dzieci

Szczególne potrzeby kobiet i dzieci starających się przezwyciężyć dyskryminację lub przeszkody w integracji nie zawsze są w pełni uwzględniane w polityce integracyjnej państw członkowskich UE. EKES przedstawił sposoby zaradzenia tej sytuacji w opinii rozpoznawczej przedstawionej na październikowej sesji plenarnej.

EKES twierdzi, że nie można wyjść z kryzysu bez pobudzenia inwestycji publicznych i prywatnych.

Wziąwszy pod uwagę katastrofalne skutki społeczne i gospodarcze kryzysu związanego z pandemią COVID-19, EKES przedstawił w dwóch opiniach swoje poglądy na temat obecnego kryzysu gospodarczego i perspektyw odbudowy gospodarczej w UE.

Forum EKES–Cedefop wskazuje na potrzebę pilnej i skoordynowanej reakcji na niski poziom umiejętności w Europie

5 i 6 listopada Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) i Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) zorganizowały trzecie forum uczenia się dot. ścieżek poprawy umiejętności. Zgromadziło ono partnerów społecznych oraz przedstawicieli rządów i społeczeństwa obywatelskiego aktywnych w tej dziedzinie, którzy ostrzegli, że obecna pandemia może jeszcze bardziej przyspieszyć zmiany w świecie pracy zapoczątkowane rewolucją cyfrową, co czyni podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie tym bardziej istotnymi.

EKES wzywa do pogłębienia dialogu społecznego w UE

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wyraził poparcie dla wspierania skutecznego dialogu społecznego w państwach członkowskich UE, gdyż odgrywa on kluczową rolę w kształtowaniu polityki gospodarczej, polityki rynku pracy i polityki społecznej, które zapewniają lepsze warunki życia i pracy w całej UE. Jest więc konieczny dla promowania i urzeczywistnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Sprawiedliwość społeczna dla migrantów i mniejszości etnicznych kluczem do rozwiązania problemu rasizmu strukturalnego

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie do przyjęcia całościowego podejścia do propagowania różnorodności i włączenia społecznego oraz apeluje o zdwojenie wysiłków prawnych i politycznych na rzecz przeciwdziałania narastającej fali rasizmu i ksenofobii w Europie.

Wobec wzrostu liczby napaści i przejawów mowy nienawiści, których ofiarami padają migranci i mniejszości etniczne, oraz w związku z tym, że obecna pandemia potęguje strukturalną dyskryminację wobec tych grup, Europa musi podjąć pilne działania obejmujące m.in. upowszechnianie zarządzania różnorodnością.

EKES debatuje nad wyzwaniami dla przemysłu stalowego UE

Dnia 9 listopada Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) dyskutowała zdalnie na temat przemysłu stalowego UE. Dyskusja pod przewodnictwem nowego przewodniczącego CCMI Pietra Francesca De Lotta skupiła się na kwestiach nadwyżki zdolności produkcyjnych i obniżenia emisyjności w międzynarodowym przemyśle stalowym. Prelegenci poruszyli kwestię wyzwań stojących przed europejskim przemysłem stalowym: planu odbudowy po pandemii COVID-19, dekarbonizacji procesów produkcji, unijnych środków ochronnych i handlu.

Niespodziewany gość

Prezentujemy nową rubrykę.

Co miesiąc zapraszamy Was do zapoznania się z naszym niespodziewanym gościem. Będzie to osoba znana w środowisku kultury europejskiej i zaznajomiona z aktualnymi problemami, która przedstawi swą wizję świata, tchnie nowego ducha, otworzy nowe horyzonty, pobudzi naszą wyobraźnię i wprawi nas w błogi nastrój.

W pierwszej edycji naszym niespodziewanym gościem jest Pierre Kroll, belgijski karykaturzysta i etatowy rysownik gazety „Le Soir”.

Dzięki swym rysunkom znany jest z poczucia humoru i niepowtarzalnego, oryginalnego i zaskakującego stylu, w którym komentuje sprawy europejskie i międzynarodowe.

Przychylając się do naszej prośby, by podsumować najgorętszy w tej chwili temat, Pierre Kroll był łaskaw udostępnić nam ten rysunek. (ehp)

Pierre Kroll

 

 

Aktualności z Grup

Prognoza: gospodarka może jeszcze bardziej ucierpieć, niż przewiduje to prognoza Komisji Europejskiej

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Z inicjatywy swego przewodniczącego Stefana Mallii Grupa Pracodawców wydała oświadczenie w odpowiedzi na niedawno opublikowaną prognozę gospodarczą Komisji Europejskiej z jesieni 2020 r. Grupa zgodziła się z prognozą gospodarczą, w której podkreślono, że nawrót pandemii zakłócił odbicie gospodarcze w Europie.

Wyzwania dla Europy i priorytety Grupy Pracowników

Grupa Pracowników EKES-u

Zachowanie praw pracowniczych musi stanowić najwyższy priorytet wszelkich planów naprawy i odbudowy po pandemii COVID-19, przy czym solidarność musi być tu zasadą przewodnią. Aby przełożyć to na konkretne priorytety i działania, Grupa Pracowników zorganizowała nadzwyczajne posiedzenie w dniu 24 listopada.

Séamus Boland nowym przewodniczącym Grupy „Różnorodność Europy”

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Z początkiem nowej kadencji EKES-u (2020–2025) Séamus Boland objął przewodnictwo Grupy „Różnorodność Europy”. Grupa potwierdziła jego nową funkcję podczas pierwszego posiedzenia w nowej kadencji, które odbyło się 27 października.

 

Wydarzenia kulturalne

Wystawa „Schronienia” w grudniu w EKES-ie

EKES jest gospodarzem wystawy fotograficznej francuskiego artysty Bruna Ferta pt. „Schronienie: prywatne światy na wygnaniu”.

Wystawa obejmuje szereg paneli z portretami i świadectwami oraz zdjęcia wnętrz w obozach dla uchodźców i prowizorycznych schronieniach w Grecji i Francji, w tym w tzw. dżungli w Calais.

Ekspozycję zorganizowała Dyrekcja Komunikacji i Stosunków Międzyinstytucjonalnych we współpracy z Sekcją Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC), by uwypuklić działania Komitetu w dziedzinie polityki migracyjnej, również w związku z unijnym paktem o migracji i azylu.

Ze względu na pandemię można ją oglądać w całości wirtualnie. Zapraszamy!

Wystawę można obejrzeć na stronie internetowej:

https://www.eesc.europa.eu/pl/agenda/our-events/events/refuge-private-worlds-exile (ck)