Perspektywa Lokalna – S3 odcinek 21: Nagrody ekologiczne a stan żywności ekologicznej w Europie

W tej części, przy okazji pierwszej edycji nagród ekologicznych UE, zajmiemy się ekologicznym rolnictwem, ekologiczną produkcją i konsumpcją.Nagrody przyznano we wrześniu 2022 r. i wyróżniono nimi osiem europejskich organizacji, które na każdym etapie zapewniają modelowy łańcuch żywnościowy: od najlepszego gospodarstwa i regionu ekologicznego do najlepszych ekologicznych MŚP i restauracji. 
 

Dostępne języki:

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!

Za pośrednictwem tej platformy chciałbym zapowiedzieć dwie inicjatywy EKES-u, które dotyczyć będą najpoważniejszych problemów współczesnego świata: kryzysu klimatycznego i wojny w Ukrainie.

Do odnotowania

26–27 października 2022 r., Bruksela

Sesja plenarna EKES-u

6–18 listopada 2022 r., Szarm el-Szejk

EKES NA COP27

24–25 listopada 2022 r., Zagrzeb

Seminarium „Łącząc Europę”

W punkt

W kolumnie „W punkt” zwracamy się do członkiń i członków Komitetu o zwrócenie uwagi na tematy, które ich szczególnie interesują i które znajdują się w centrum ich działalności. Po raz trzeci od 2017 r. Parlament Europejski organizuje Europejski Tydzień Równości Płci, który odbędzie się w dniach 24–30 października. Kwestia ta jest priorytetem dla całej UE, a zwłaszcza dla Komitetu, który opowiada się za równymi prawami. Maria Nikolopoulou, przewodnicząca utworzonej w EKES-ie grupy ds. równości, opowiada nam o kwestiach, które łączą obie instytucje, o tym, jak Komitet pragnie zaangażować się w ten projekt, o zagadnieniach wymagających największej uwagi oraz o konkretnych działaniach, które zostaną wdrożone w EKES-ie podczas Tygodnia Równości Płci.

Maria Nikolopoulou: Europejski Tydzień Równości Płci w EKES-ie

Drugi rok z rzędu EKES działa w porozumieniu z Parlamentem Europejskim i podejmuje inicjatywę Europejskiego Tygodnia Równości Płci. Celem jest, by uwzględnianie perspektywy płci w debatach stało się częścią naszych zwykłych prac.

Wyobraź sobie Ukrainę...

W rubryce „Wyobraź sobie Ukrainę” publikujemy zdjęcia ukazujące wojnę w Ukrainie i jej następstwa. Takim świadectwem często dzielą się dziennikarze, którzy udają się tam, gdzie my nie moglibyśmy dotrzeć, rejestrują wydarzenia i ocalają je od zapomnienia.

„Jedno pytanie do...”

„Jedno pytanie do ...”

W rubryce „Jedno pytanie do …” prosimy członków EKES-u o wyjaśnienie, dlaczego proponowana opinia jest ważna dla europejskiego prawodawstwa z punktu widzenia zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Tym razem zapytaliśmy o to Tomasza Wróblewskiego, autora opinii na temat strategicznego powództwa zmierzającego do stłumienia debaty publicznej (SLAPP).

Tomasz Wroblewski: Co to jest strategiczne powództwo zmierzające do stłumienia debaty publicznej (SLAPP) i jak się przed nim bronić?

Wolność słowa i swoboda prowadzenia debaty publicznej to podstawa współczesnych demokracji. Możliwość przekazywania informacji, wyrażania opinii czy prezentowania poglądów jest kluczowa dla rozwoju świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Te podstawowe wartości przyświecają działaniom na rzecz przeciwdziałania strategicznym powództwom zmierzającym do stłumienia debaty publicznej (SLAPP).

Zgadnij, kogo zaprosiliśmy.

Niespodziewany gość

W rubryce „Niespodziewany gość” znajdą Państwo opinie i komentarze osób, których postawy, działania i zaangażowanie są godne zauważenia i pokazania opinii publicznej. W tym numerze publikujemy artykuł autorstwa Jowity Kiwnik-Pargany, polskiej dziennikarki i korespondentki przy Unii Europejskiej.

Jowita Kiwnik-Pargana: Moi ukraińscy bohaterowie

Zaczęło się od granicy. Krótko po tym, jak zaczęła się wojna w Ukrainie, pojechałam na przejście graniczne, wtedy jeszcze nie do pracy, lecz z pomocą humanitarną. Przez granicę przepływał wtedy strumień ludzi, głównie kobiet i dzieci, których wszystkie dotychczasowe plany z dnia na dzień przestały być aktualne.

Wiadomości EKES-u

W debacie EKES-u zabrzmiały głosy poparcia dla priorytetowego traktowania MŚP w przyszłych działaniach UE

W trakcie zorganizowanej przez EKES debaty na temat wyzwań i perspektyw dla MŚP w UE mówcy wyrazili zadowolenie ze środków zapowiedzianych w orędziu o stanie Unii i omówili propozycje EKES-u dotyczące ułatwienia przenoszenia własności przedsiębiorstw w obliczu obaw dotyczących ich rosnącej liczby. 

EKES wzywa do wprowadzenia dla wszystkich przyszłych aktów prawnych europejskiego testu wpływu polityki UE na młodzież

Na wrześniowej sesji plenarnej EKES przyjął opinię z inicjatywy własnej w sprawie testu wpływu polityki UE na młodzież. Od lat młodzi ludzie domagają się, aby ich głos był słyszalny w procesach decyzyjnych. Dzięki tej opinii EKES staje się pierwszym organem UE, który poparł ich apel o stworzenie mechanizmu oceny wpływu przyszłych przepisów na młodzież.

Fundusz na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu ma zapewnić szybkie reagowanie na sytuacje kryzysowe

W opinii z inicjatywy własnej EKES proponuje utworzenie funduszu dostosowania do zmiany klimatu (CAF), aby zapewnić szybką reakcję na nowe kryzysy klimatyczne i energetyczne. Taki fundusz stanowiłby uzupełnienie istniejących polityk UE i zapewniłby skuteczniejsze wykorzystanie istniejącego finansowania.

UE musi położyć nacisk na zrównoważony rozwój społeczny

W opinii z inicjatywy własnej EKES zwraca się do Komisji o przedstawienie przepisów niezbędnych do rozszerzenia unijnej systematyki zrównoważonego rozwoju na cele społeczne. Na mocy rozporządzenia w sprawie systematyki Komisja jest zobowiązana do opublikowania sprawozdania na ten temat, ale jak dotąd tego nie uczyniła.

Prawa podstawowe i praworządność: czas przejść od zaleceń do działania!

26 września EKES zorganizował konferencję na temat ostatniego sprawozdania Komisji Europejskiej dotyczącego praworządności, by zastanowić się, jak przekuć zalecenia zawarte w sprawozdaniu w konkretne rezultaty w państwach członkowskich.

Nagrody ekologiczne UE w 2022 r.: najlepsi MŚP, sprzedawca detaliczny i restauracja są z Niemiec, Belgii i Szwecji

Dnia 23 września Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ogłosił swoich zwycięzców pierwszej w historii edycji konkursu o nagrody ekologiczne UE, który organizuje wspólnie z Komisją Europejską i innymi partnerami, aby nagradzać doskonałość w europejskim ekologicznym łańcuchu wartości.

Wdrożenie technologii usuwania dwutlenku węgla w przemyśle ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów Zielonego Ładu

Na wrześniowej sesji plenarnej EKES przyjął opinię z inicjatywy własnej w sprawie technologii dekarbonizacji przemysłu UE.

Energia: EKES ostrzega przed tworzeniem nowych zależności

W niedawnej opinii EKES popiera plan REPowerEU Komisji Europejskiej mający na celu uniezależnienie UE od rosyjskiego gazu i ropy naftowej. Zwraca jednak uwagę, że wielu obecnie pilnie rozwiązywanych problemów można było uniknąć lub je złagodzić, już dawno temu zmniejszając zależność od importu energii i urzeczywistniając rynek energii – jak od lat postuluje EKES.

Aby przeciwdziałać zmianie klimatu, UE potrzebuje większych inwestycji publicznych w infrastrukturę energetyczną

UE musi zająć się kryzysem klimatycznym, przyjmując trojakie podejście: uruchamiając finansowanie, angażując obywateli i sektor prywatny oraz zapewniając silne przywództwo polityczne. Takie jest przesłanie opinii z inicjatywy własnej EKES-u przyjętej na wrześniowej sesji plenarnej.

„Przystępna cenowo i wysokiej jakości opieka zdrowotna dla wszystkich Europejczyków uosobieniem modelu społeczeństwa, z którym się utożsamiamy”

Podczas debaty na wrześniowej sesji plenarnej z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Margaritisem Schinasem EKES wezwał Komisję do ambitnego wdrożenia nowej europejskiej strategii w dziedzinie opieki. Skupił się przy tym na pracownikach służby zdrowia, ich umiejętnościach, wykształceniu i warunkach pracy, zaznaczając, że tworzenie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia nie powiedzie się, jeżeli obywatele nie będą mieli do niej zaufania.

Walka z ubóstwem energetycznym powinna być priorytetem polityki państw UE

W obliczu prawdopodobnego wzrostu liczby gospodarstw domowych w UE, które nie są w stanie ogrzać swoich domów, oraz wzrostu kosztów energii o ponad 40% w skali roku, EKES wzywa w wydanej niedawno opinii UE i państwa członkowskie do wdrożenia pilnych środków mających na celu zapobieganie ubóstwu energetycznemu i walkę z nim.

Wytyczne Komisji dla państw członkowskich w sprawie zatrudnienia – odpowiednia reakcja na najpilniejsze wyzwania

EKES niedawno pozytywnie zaopiniował wydane przez Komisję Europejską wytyczne dla państw członkowskich dotyczące polityki zatrudnienia, określając je jako odpowiednie, ponieważ dotyczą najpilniejszych kwestii na rynku pracy.

Aktualności z Grup

Starzejąca się Europa potrzebuje skuteczniejszego przenoszenia własności przedsiębiorstw

Mira-Maria Kontkanen, członkini Grupy Pracodawców w EKES-ie

W porównaniu z nowo powstałymi firmami przedsiębiorstwa, których własność została pomyślnie przeniesiona, osiągają lepsze wyniki pod względem przetrwania, obrotów, zysków, innowacyjności i zatrudnienia. Chociaż istnieją uzasadnione powody, by wspierać europejskich przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, należy w równym stopniu propagować przenoszenie własności przedsiębiorstw z myślą o ożywieniu i wzroście gospodarczym w Europie.

 

Godna praca na całym świecie: zwalczanie pracy przymusowej i poprawa warunków pracy w europejskich łańcuchach dostaw

Grupa Pracowników w EKES-ie

Zdecydowanie popieramy postępy Komisji w zakresie godnej pracy, ale obawiamy się, że luki w obecnych wnioskach mogą prowadzić do nieoptymalnego wdrożenia.

 

Potrzebne są systemy opieki i służby zdrowia nastawione na ludzi, ich prawa i potrzeby

Danko Relić, członek Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego w EKES-ie i sprawozdawca opinii SOC/720

By stworzyć mocne i odporne systemy opieki i służby zdrowia w Unii Europejskiej, potrzebna jest wykształcona, wykwalifikowana i zmotywowana siła robocza. Konieczne są systemy opieki i służby zdrowia nastawione na ludzi, ich prawa i potrzeby.

Wydarzenia kulturalne

Zawirowania geopolityczne u wrót Europy: perspektywa społeczeństwa obywatelskiego

Coroczne seminarium EKES-u dla specjalistów ds. komunikacji z organizacji społeczeństwa obywatelskiego w dniach 24–25 listopada w Zagrzebiu będzie dotyczyć przede wszystkim wpływu wojny w Ukrainie na UE, w tym trzech drażliwych kwestii.

Kreatywność w czasach COVID-19: przypadek przemysłu muzycznego

Na stronie internetowej EKES-u można znaleźć serię wywiadów wideo z osobami zawodowo zajmującymi się muzyką na temat tego, w jaki sposób pandemia COVID-19 zmieniła ich pracę.

 

Wystawa EKES-u upamiętnia 20. rocznicę przyjęcia wspólnej waluty europejskiej

„Podróż euro” składa się z serii obrazów przedstawiających historię euro, łączących materiały z Archiwów Historycznych Unii Europejskiej, informacje dostarczone przez Komisję Europejską oraz eksponaty z Banku Narodowego Chorwacji.