Podcast “Hoe kijkt de burger ertegenaan?” - serie 2, aflevering 3: Een nieuw verhaal voor Europa

De COVID-19-crisis heeft laten zien hoe belangrijk solidariteit tussen de EU-lidstaten, de instellingen en de burgers is. In het licht van deze ervaring bespreken we waarom de net begonnen Conferentie over de toekomst van Europa (CoFoE) een nieuwe en belangrijke stap is in het samen nadenken over onze gemeenschappelijke Europese toekomst.

Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Een beetje optimisme voor de zomer

Beste lezers,

We gaan de zomer in met veel beter nieuws dan vorig jaar. Tegen eind juli zou bijna 70 % van de volwassenen in de EU zeker één dosis van een COVID-19-vaccin moeten hebben gekregen. Reizen wordt weer mogelijk, al zal de situatie ingewikkeld blijven. Ook komt de uitvoering van NextGenerationEU op stoom.

Voor in uw agenda

13 juli, Brussel

Rondetafelconferentie met jongeren over klimaat en duurzaamheid

22-23 september 2021, Brussel

EESC-zitting

“Een vraag voor ...”

Een vraag voor ...

In onze rubriek "Een vraag voor ..." vragen wij EESC-leden om te reageren op een actuele vraag die ons bijzonder relevant lijkt.
Voor onze editie van juli vroegen we Cristian Pîrvulescu, voorzitter van de ad-hocgroep Grondrechten en de rechtsstaat, om zich uit te spreken over de vrijheid van meningsuiting.

 

Vrijheid van meningsuiting is een recht dat we moeten koesteren en verdedigen

Geweld lijkt steeds meer de belangrijkste brandstof voor sociale netwerken te zijn. Dit fenomeen kan leiden tot verbaal of fysiek geweld tegen elke autoriteit, van welke politieke, politionele, institutionele of particuliere aard dan ook. Het lijkt wel alsof op sociale netwerken alles kan worden gezegd en alles kan worden verdedigd, zowel de waarheid als de leugen. Iemand kan bijvoorbeeld van mening zijn dat zijn persoonlijke ontevredenheid legitiem is en zo ver gaan dat hij het staatshoofd in Frankrijk een klap geeft.

Waar moet volgens u, als voorzitter van de ad-hocgroep Grondrechten en de rechtsstaat, in deze context de grens worden getrokken met betrekking tot de grondrechten en de individuele vrijheden, met name de vrijheid van meningsuiting?

Bevordering van een gedeelde cultuur van grondrechten in Europa

door Cristian Pîrvulescu, lid van het EESC

De tijd dat grondrechten, de rechtsstaat en democratie op ons continent als vanzelfsprekend konden worden beschouwd, ligt definitief achter ons. Het wordt steeds duidelijker dat deze waarden proactief moeten worden verdedigd tegen populisme, haatzaaiende taal, aanvallen op minderheden, de krimpende ruimte voor het maatschappelijk middenveld en de neiging van sommige regeringen om de macht te concentreren. De ad-hocgroep Grondrechten en de rechtsstaat spant zich in om een cultuur van grondrechten in Europa te bevorderen.

Raadt u wie onze gast is?

Onze verrassingsgast

Iedere maand presenteren wij een verrassingsgast, wiens werk en inzet voor anderen een inspiratiebron zijn.

Voor de juli-editie van EESC-Info hebben wij Dr. Hans Henri Kluge, regionaal directeur voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), en Johan Strid, directeur van The Ocean Race Summits, uitgenodigd.

“De toekomst is niet in steen gebeiteld en het verloop van de COVID-19-pandemie ligt in onze handen”

Interview met Dr. Hans Henri Kluge, regionaal directeur Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie

Wat is volgens u het effect van de vaccinatiecampagne in Europa?

Sinds 4 februari 2021 zijn er wereldwijd meer mensen gevaccineerd tegen COVID-19 dan er sinds het begin van de epidemie besmet zijn geraakt. Tot nu toe (17 juni) zijn er in de regio Europa meer dan 477 miljoen doses COVID-19-vaccins toegediend.

“We moeten allemaal doen wat we kunnen om onze planeet gezonder te maken”

door Johan Strid, directeur van The Ocean Race Summit

“Waarom zou The Ocean Race, een zeilwedstrijd, willen helpen bij het stimuleren van nieuw en beter beleid om enkele van de meest urgente problemen op onze blauwe planeet aan te pakken?” Die vraag krijg ik vaak en dan antwoord ik dat we allemaal moeten doen wat we kunnen om de gezondheid van de planeet, en in ons specifieke geval de oceaan, te verbeteren. 

Nieuws van het EESC

Sloveens voorzitterschap van de EU komt op cruciaal moment voor Europa

Op 1 juli 2021 heeft Slovenië het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich genomen, op een moment dat Europa zich wil herstellen, wil zorgen voor een betere wederopbouw en sterker uit de COVID-19-pandemie wil komen.

Conferentie over de toekomst van Europa: het EESC legt zijn oor te luisteren in alle uithoeken van Europa

Met een rechtstreekse vraag-en-antwoordsessie gaf de voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité, Christa Schweng, het startschot voor de officiële activiteiten van het Comité in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa (CoFoE). Tijdens het startevenement #CoFoE - Het Europese project weer in handen van de burgers geven werd al een voorschot genomen op de standpunten en verwachtingen van het maatschappelijk middenveld ten aanzien van de Conferentie. Ook werd gewezen op het belang van contacten met mensen buiten de Brusselse bubbel en werd er gebrainstormd ter voorbereiding van de komende burgerraadplegingen.

“Alleen een rechtvaardige Europese Green Deal is te rechtvaardigen”

Tijdens de junizitting van het EESC heeft Frans Timmermans maatregelen aangekondigd om de meest kwetsbare groepen te beschermen bij de mogelijke uitbreiding van de koolstofbeprijzing tot brandstoffen voor verwarming en vervoer, en luisterde hij naar de voorstellen van het EESC om de besluitvorming van bedrijven over de groene transitie te verbeteren door middel van sociale dialoog.

Herstel en wederopbouw na de pandemie: de hoogste prioriteit voor de toekomst van Europa

De Europese economie weer op de rails krijgen: de EU moet daar in de nabije toekomst de hoogste prioriteit aan geven, met het oog op een duurzame transitie en welvaart voor Europese burgers en bedrijven. Dat is de strekking van de resolutie over de bijdrage van het EESC aan het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2022, die tijdens de junizitting van het EESC is aangenomen.

Nieuwe kankerstrategie van de EU: een geweldige kans om de gezondheid van de Europeanen te beschermen

Nu kanker de belangrijkste doodsoorzaak in de EU dreigt te worden, komt het Europees kankerbestrijdingsplan zeker op het juiste moment. Dit plan, een mijlpaal in de strijd tegen kanker, wordt door het EESC toegejuicht. Er is echter nog ruimte voor verbetering, omdat voor bepaalde vormen van regionale en sociale ongelijkheid nog een oplossing moet worden gevonden.

Het maatschappelijk middenveld moet actief worden betrokken bij het verdedigen van de waarden van de EU

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft bevestigd met de Europese Commissie en andere EU-instellingen te zullen blijven samenwerken om de kernwaarden van de EU, in het bijzonder de rechtsstaat, de grondrechten en de democratie, in stand te houden en uit te voeren.

“Willen Europese burgerinitiatieven een instrument zijn om de EU dichter bij de burger te brengen, dan moeten ze meer impact hebben”

Op 3 en 4 juni vond de 10e dag van het Europees Burgerinitiatief (EBI) plaats, uitzonderlijk als een digitaal en over twee dagen gespreid evenement. EESC-voorzitter Christa Schweng, vicevoorzitter van de Europese Commissie Věra Jourová en Pedro Silva Pereira, vicevoorzitter van het Europees Parlement, maakten de stand van zaken op van dit unieke instrument van participatieve democratie.

Circulaire overheidsopdrachten moeten verplicht worden gesteld in de EU

Overheden zijn de grootste Europese consumenten: hun jaarlijkse uitgaven vertegenwoordigen ongeveer 14 % (of 2 biljoen EUR) van het totale bbp van de EU. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om uitgaven in het kader van openbare aanbestedingen voor werken, diensten en leveringen.

Beloningstransparantie: bindende maatregelen zijn noodzakelijk, maar volstaan niet om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen

Het EESC is ingenomen met het initiatief van de Commissie inzake bindende beloningstransparantie, maar vindt dat de voorgestelde richtlijn op meerdere punten moet worden aangescherpt en dat nadere maatregelen moeten worden genomen om de onderliggende oorzaken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen aan te pakken.

Versterking van de internationale rol van de euro is belangrijk voor de verbetering van de mondiale positie van Europa

De EU moet ambitieuze economische doelstellingen vaststellen om de euro te versterken. Dit is nog belangrijker geworden gezien het tempo van de veranderingen in de wereldeconomie en de huidige positie van de EU op het gebied van innovatie, concurrentievermogen en bevordering van een investeringsvriendelijk regelgevingsklimaat.

EESC bepleit dat het maatschappelijk middenveld daadwerkelijk wordt betrokken bij de uitvoering van nationale plannen voor herstel en veerkracht

Het EESC heeft tijdens de jaarlijkse conferentie van de groep Europees Semester, die op 31 mei op afstand heeft plaatsgevonden, erop gewezen dat in de meeste EU-lidstaten de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld verre van bevredigend is.

Naar duurzamere voedselsystemen: de transitie moet inclusief en eerlijk zijn, zegt het EESC

Sustainable food Systems

Als bijdrage aan de Food Systems Summit 2021 van de Verenigde Naties (VN) heeft het EESC op 28 mei jl. een onlinehoorzitting gehouden om de zwakke punten en ongelijkheden van Europese voedselsystemen in kaart te brengen en na te gaan hoe de toeleveringsketens eerlijker en billijker kunnen worden gemaakt. Prominente sprekers van de VN, de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben van gedachten gewisseld over de veranderingen die nodig zijn om met behulp van een eerlijker, rechtvaardiger en meer op rechten gebaseerde aanpak de stap te zetten naar duurzamere voedselsystemen.

Vergroening van vervoer moet realistische alternatieven bieden

Het EESC staat achter de vergroening van het vervoer, maar benadrukt dat de energietransitie eerlijk moet verlopen en haalbare en realistische alternatieven moet bieden, rekening houdend met de specifieke economische en sociale kenmerken en behoeften van alle gebieden in Europa, met inbegrip van de plattelandsgebieden.

EESC in debat over de geactualiseerde Europese industriestrategie

Op 17 juni hielden het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en zijn adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI) een levendig debat over de standpunten van het maatschappelijk middenveld met betrekking tot de onlangs gepubliceerde update van de nieuwe industriestrategie van de Europese Commissie. Het debat, het eerste in een reeks gezamenlijke activiteiten van EESC-afdelingen over dit onderwerp, was toegespitst op de vraag of de geactualiseerde strategie voldoende elementen bevat voor de versterking van de veerkracht en strategische autonomie van de EU-industrie. 

Trans-Atlantische partners zijn vastbesloten om over te gaan tot concrete actie

Het follow-upcomité Trans-Atlantische Betrekkingen van het EESC is enkele dagen voor de top op hoog niveau van de EU en de VS bijeengekomen om een reeks kwesties te bespreken die voor het maatschappelijk middenveld van belang zijn, in het bijzonder de klimaatverandering en handel.

Nieuwe publicatie: Activiteiten van het EESC tijdens het Sloveense voorzitterschap (juli-december 2021)

In de tweede helft van 2021 zal Slovenië voor de tweede maal het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleden. En opnieuw valt het Sloveense voorzitterschap in een cruciale periode voor Europa.

Nieuws van de groepen

Groep Werkgevers pleit tijdens webinar over digitalisering voor een wet inzake digitalisering in plattelandsgebieden

Door de groep Werkgevers van het EESC

Na de recente goedkeuring van de EESC-adviezen over de wet inzake digitale markten (DMA) en de wet inzake digitale diensten (DSA) op de zitting van juni, heeft de groep Werkgevers op 14 juni een webinar gehouden over de uitdagingen van de digitale en de nieuwe EU-economie.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen vóór 2104 helpen dichten

Door de groep Werknemers van het EESC

Gemiddeld verdienen vrouwen in Europa 14 % minder dan mannen. In sommige landen gaat het langzamerhand de goede kant op, in andere juist niet. Naar verwachting zal de kloof in de Europese Unie als geheel tegen de 22e eeuw zijn gedicht, al zal dit in landen zoals Frankrijk nog 1000 jaar langer duren.

Mediavrijheid spreekt niet vanzelf maar moet met man en macht worden verdedigd

Door Elena-Alexandra CALISTRU, lid van de EESC-groep Diversiteit Europa

Er zijn op de hele wereld maar weinig plekken die net als Europa van oudsher vrije en onafhankelijke media hoog in het vaandel dragen. De opkomst van digitale platforms, de illiberale tendens om informatie ontoegankelijk te maken, de toenemende bedreigingen tegen onderzoeksjournalisten en de COVID-19-crisis zijn echter stuk voor stuk factoren die elk op hun eigen manier maar tegelijkertijd druk uitoefenen op het ecosysteem dat het bestaan van die uitzonderlijk vrije media mogelijk maakt en ervoor zorgt dat zij hun democratische rol kunnen vervullen.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

Museum en herdenkingsoord ESMA in Argentinië: een symbool van de mensenrechten

De groep Werknemers heeft de campagne gepresenteerd om het museum en herdenkingsoord ESMA in Argentinië op te nemen op de Unesco-werelderfgoedlijst.

Tien jaar klimaatverandering op de foto’s van Ciril Jazbec

Om het Sloveense voorzitterschap van de Raad van de EU in te luiden presenteert het EESC een online tentoonstelling van de meermaals bekroonde Sloveense fotograaf Ciril Jazbec, winnaar van de Leica Oskar Barnack Award en de World Press Photo Award voor 2021.