Available Languages:

Editorial

A léitheoirí dile,

Tá ríméad orm an ról seo mar Leas-Uachtarán ar CESE a ghabháil chugam féin don sainordú nua seo. Bhí an-áthas orm gur roghnaigh mo chomhghleacaithe mé don phost. Measaim go bhfuil ról na cumarsáide ríthábhachtach in aon eagraíocht.

Bhí mé i gcónaí tógtha leis an obair a dhéanann foireann agus comhaltaí an Choiste seo ó lá go lá. Cuireann sainordú nua deis ar fáil dúinn chun machnamh a dhéanamh ar chúrsaí agus breathnú ar gach rud arís le súile úra. I bhfianaise ár gcumais theoranta taistil, mar gheall ar COVID-19, is féidir linn an deis a thapú freisin chun athmheasúnú a dhéanamh ar chúrsaí.

Ní féidir na cistí téarnaimh agus an buiséad a chur ar fuascailt!

Aurel Laurențiu Plosceanu, Stefano Palmieri, agus Cristian Pîrvulescu, uachtaráin faoi seach na Rannóige um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Saoránacht in CESE, na Rannóige um Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta agus um Chomhtháthú Eacnamaíoch agus Sóisialta in CESE agus an Ghrúpa um Chearta Bunúsacha agus an Smacht Reachta in CESE, d’eisigh siad ráiteas comhpháirteach an 18 Samhain inar cuireadh in iúl go bhfuil an-imní orthu mar gheall ar sheasamh dhá rialtas atá ag bagairt crosadh a dhéanamh ar Bhuiséad an Aontais Eorpaigh mura gcuirfear deireadh leis an gcoinníoll go gcaithfear an smacht reachta a urramú chun bheith i dteideal maoiniú a fháil.

Tá tacaíocht láidir tugtha ag CESE cheana féin do thogra an Choimisiúin Eorpaigh maidir leis an bpacáiste “Next Generation EU”, pacáiste – agus é curtha leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 arb ionann é agus EUR 1.82 thrilliún – a úsáidfear chun an ghoimh a bhaint as géarchéim COVID-19 agus chun téarnamh tapa a éascú do gheilleagair an Aontais.

De réir an ráitis chomhpháirtigh, níor cheart go mbeadh sé ina chnámh spairne an cinneadh gan maoiniú ón Aontas a thabhairt do Bhallstát ar bith nach gcomhlíonann prionsabal an smachta reachta, ós rud é go bhfuil an prionsabal sin ar cheann de na luachanna ar a bhfuil an tAontas fothaithe.

Is féidir an ráiteas iomlán a léamh ag an nasc seo a leanas: http://europa.eu/!cH83Bj

“Ceist amháin do...”.

Inár rannóg “Ceist amháin do...” iarraimid ar chomhaltaí CESE a bhfreagra a thabhairt ar cheist atá go mór i mbéal an phobail agus atá, dar linn, an-ábhartha go deo.

D’iarr muid ar an Uasal Stefano Palmieri, Cathaoirleach ar an Rannóg um Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta agus um Chomhtháthú Eacnamaíoch agus Sóisialta (ECO) a fhreagra a thabhairt ar an cheist seo a leanas:

“Cad é do thuairim faoin mbac atá curtha ar bhuiséad fadtéarmach an Aontais agus faoin bpacáiste téarnaimh atá ann de bharr trí Bhallstát? Ó dhearcadh difriúil, an bhfuil sé ar cheann de na géarchéimeanna institiúideacha agus polaitiúla is mó atá os comhair an AE?”

Stefano Palmieri, Cathaoirleach Rannóg ECO

I ndiaidh dúinn dea-scéala a fháil an 10 Samhain, ghoill sé go trom orm a chloisteáil, tar éis d’fhoirne caibidlíochta Pharlaimint na hEorpa agus an Chomhairle teacht ar chomhaontú maidir le mionsonraí an chéad Chreata Airgeadais Ilbhliantúil eile agus an Chiste Téarnaimh, go raibh an cinneadh géar déanta ag dhá Bhallstát - agus ag tríú Ballstát tráth níos déanaí - an Eoraip ina hiomláine a chur faoi chois. Ar a bharr sin, níor éirigh le ceannairí na hEorpa réiteach a fháil ar an tsáinn le linn an ghlao físeáin a bhí acu an 19 Samhain.

EESC News

Eoraip a bheidh rathúil, cuimsitheach agus inbhuanaithe i gcroílár chlár uachtaránachta nua CESE

clár iomlán an Uachtaráin nua, Christa Schweng, curtha ar fáil ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, dá téarma oifige 2020-2023 Tá sé ar líne anois agus tá sé ar fáil i ngach teanga den Aontas Eorpach

I gclár an Uasail Schweng tá fís uaillmhianach le haghaidh Eoraip iar-COVID-19 a bheidh níos láidre agus níos athléimní agus ina mbeartaítear rannchuidiú láidir ó CESE le téarnamh na hEorpa agus leis an daonlathas rannpháirteach.

Agus an dara téarma den Ardán Eorpach um an nGeilleagar Ciorclach ann, tá súil le dlús a chur leis an úsáid a bhaintear as

Le linn comhdháil bhliantúil de chuid CESE a reáchtáladh go hiomlán ar líne ar an 3 agus an 4 Samhain, thug CESE le fios a thiomanta atá sé cur leis an obair atá ar siúl chun an tArdán um an nGeilleagar Ciorclach a úsáid mar mhol don chomhobair atá ar siúl ar mhaithe le geilleagar ciorclach a chur ar bun san Eoraip.

Tá aghaidh á tabhairt ag CESE ar easnaimh i lánpháirtiú na mban imirceach agus na leanaí imirceacha

Ní chuirtear riachtanais shonracha na mban agus na leanaí atá ag iarraidh idirdhealú nó bacainní ar a lánpháirtiú a shárú san áireamh go hiomlán i mbeartais lánpháirtíochta Bhallstáit an AE i gcónaí. Tá bealaí molta ag CESE chun aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh sin i dtústuairim a cuireadh i láthair ag seisiún iomlánach mhí Dheireadh Fómhair.

Ní bheidh deireadh leis an ngéarchéim mura gcuirfear borradh faoin infheistíocht phoiblí agus phríobháideach, dar le CESE

Á chur san áireamh tionchar tubaisteach sóisialta agus eacnamaíoch ghéarchéim COVID-19, ghlac CESE dhá thuairim inar leag sé amach an dearcadh atá aige i leith na géarchéime eacnamaíche reatha agus i leith pheirspictíochtaí téarnaimh an Aontais.

Tugadh le fios ag fóram CESE-Cedefop go bhfuil gá dul i ngleic go práinneach comhordaithe le leibhéil ísle scileanna san Eoraip

An 5 agus an 6 Samhain, thionóil Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) agus an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (Cedefop) an tríú Fóram um Fhoghlaim Beartais maidir le conairí uas-scilithe. Tugadh le chéile comhpháirtithe sóisialta agus ionadaithe ó na rialtais agus ón tsochaí shibhialta a bhfuil baint acu leis an réimse seo agus thug siad foláireamh go bhféadfadh an phaindéim reatha dlús a chur le hathruithe i saol na hoibre atá tagtha chun cinn de bharr na réabhlóide digití, rud a fhágann go bhfuil an t-uas-sciliú agus an t-athsciliú níos ábhartha ná riamh.

Tá idirphlé sóisialta feabhsaithe san Aontas á iarraidh ag CESE

Tá a lántacaíocht tugtha ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) don idirphlé sóisialta éifeachtach a chothú sna Ballstáit óir tá ról lárnach aige maidir le beartais eacnamaíocha, saothair agus shóisialta a mhúnlú lena gcruthaítear dálaí maireachtála agus oibre níos fearr ar fud an Aontais. Tá ról lárnach aige, dá bhrí sin, maidir le hinbhuanaitheacht eacnamaíoch a chur chun cinn agus a bhaint amach.

Tá an ceartas sóisialta d’imircigh agus do mhionlaigh eitneacha thar a bheith tábhachtach chun aghaidh a thabhairt ar an gciníochas struchtúrach

D’iarr Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) ar an Aontas Eorpach agus ar na Ballstáit cur chuige iomlánaíoch a ghlacadh maidir le héagsúlacht agus cuimsitheacht a chur chun cinn sa tsochaí agus dlús a chur leis na hiarrachtaí dlíthiúla agus polaitiúla atá á ndéanamh chun dul i ngleic leis an gciníochas agus leis an tseineafóibe atá ag dul i méid san Eoraip.

I ngeall ar mhéid méadaitheach na n-ionsaithe agus na fuathchainte atá dírithe ar imircigh agus ar mhionlaigh eitneacha agus ós rud é gur measa an leithcheal struchtúrach a mbíonn orthu aghaidh a thabhairt air de dheasca na paindéime, ní mór don Aontas tuilleadh a dhéanamh sa réimse seo, lena n-áirítear trí bhainistiú na héagsúlachta a chur chun cinn.

Na dúshláin atá roimh thionscal cruach an Aontais faoi chaibidil in CESE

Tháinig an Coimisiún Comhairleach um Athruithe Tionsclaíocha (CCMI) le chéile go cianda an 9 Samhain chun díospóireacht a dhéanamh ar thionscal cruach an Aontais Eorpaigh. Ba faoi chathaoirleacht Pietro Francesco De Lotto, cathaoirleach nua CCMI, a bhí an díospóireacht. Lena linn, tarraingíodh aird ar leith ar shaincheisteanna a bhaineann leis an ró-acmhainneacht agus an dícharbónú sa tionscal cruach idirnáisiúnta. Thug na cainteoirí aghaidh ar na dúshláin atá roimh thionscal cruach na hEorpa: an plean téarnaimh tar éis COVID-19, dícharbónú na bpróiseas táirgthe, bearta cosanta agus trádáil an Aontais.

An t-aoi gan choinne

Tá roinn nua tugtha isteach againn.

Gach mí, tugaimid deis daoibh aithne a chur ar aoi gan choinne. Duine cáiliúil i dtimpeallacht chultúrtha na hEorpa a bheidh ann, atá ar an eolas faoi chúrsaí reatha, a roinnfidh an fhís atá aige nó aici den domhan, duine ag a bhfuil smaointe nua agus a thabharfaidh léargas nua dúinn ar an saol, a spreagfaidh ár samhlaíocht agus a thabharfaidh sásamh dúinn.

Sa chéad eagrán seo, is é Pierre Kroll an t-aoi gan choinne, cartúnaí Beilgeach agus ealaíontóir sannta an nuachtáin laethúil, Le Soir.

A bhuí lena chuid líníochtaí, tá clú air as an acmhainn grinn atá aige agus as a stíl shainiúil a fhágann gur féidir leis trácht a dhéanamh ar ghnóthaí Eorpacha agus domhanda ar bhealach úrnua, iontach.

D’iarramar air a bhreithniú a thabhairt ar cheist is mó na linne, agus seo an líníocht a rinne Pierre Kroll go caoin dúinn. (ehp)

Pierre Kroll

 

 

News from the Groups

Réamhaisnéis: seans gur measa na hiarmhairtí a bheidh ann don gheilleagar ná mar a tuaradh sa réamhaisnéis ón gCoimisiún Eorpach

Le Grúpa na bhFostóirí in CESE

Mar fhreagairt ar Réamhaisnéis Eacnamaíoch Fhómhar 2020 a rinne an Coimisiún Eorpach agus a foilsíodh le déanaí, tá ráiteas eisithe ag Grúpa na bhFostóirí ar thionscnamh Stefano Mallia, uachtarán an Ghrúpa. D’aontaigh an Grúpa leis an réamhaisnéis eacnamaíoch sin, inar cuireadh in iúl go láidir go bhfuil bac curtha ar théarnamh eacnamaíoch na hEorpa mar gheall ar an dara ráig den phaindéim.

Dúshláin roimh na hEorpa agus tosaíochtaí Ghrúpa na nOibrithe

Le Grúpa na nOibrithe in CESE

Ní mór caomhnú chearta na n-oibrithe a bheith ina phríomhthosaíocht in aon phlean téarnaimh agus atógála i ndiaidh phaindéim COVID-19, le dlúthpháirtíocht mar threoirphrionsabal. Le tosaíochtaí agus gníomhaíochtaí nithiúla a dhéanamh as an méid sin, d’eagraigh Grúpa na nOibrithe cruinniú urghnách an 24 Samhain.

Ceapadh an tÉireannach Séamus Boland ina Uachtarán nua ar an ngrúpa "Éagsúlacht Eoraip"

Leis an nGrúpa “Éagsúlacht Eoraip” in CESE

Agus tús curtha le téarma nua oifige CESE (2020-2025), ghlac Séamus Boland le hUachtaránacht an Ghrúpa “Éagsúlacht Eoraip”. Dheimhnigh an Grúpa a ról nua le linn a chéad chruinnithe den téarma nua a tionóladh an 27 Deireadh Fómhair.

 

Soon in the EESC/Cultural events

Tá an taispeántas grianghrafadóireachta Refuge le feiceáil in CESE i gcaitheamh mhí na Nollag!

Tá saothar grianghrafadóireachta leis an ngrianghrafadóir Francach, Bruno Fert, dar teideal “Refuge: Private worlds in exile/Dans l’intimité de l’exil” á chur ar taispeáint ag CESE.

Is é atá sa taispeántas sraith painéal ar a bhfuil portráidí agus teistiméireachtaí, mar aon le híomhánna den taobh istigh de champaí dídeanaithe agus scáthláin gharbha sa Ghréig agus sa Fhrainc, agus tá “le jungle de Calais” mar a thugtar air ina measc.

Tá an taispeántas á eagrú ag Stiúrthóireacht na Cumarsáide agus an Chaidrimh Idirinstitiúidigh i gcomhar leis an Rannóg um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Saoránacht (SOC) chun aird a tharraingt ar an obair atá déanta ag CESE ó thaobh beartais inimirce de agus maidir leis an gComhaontú Eorpach um Inimirce agus um Thearmann chomh maith.

De dheasca na paindéime, is go fíorúil atá an taispeántas á chur i láthair ó thús go deireadh. Ná lig tharat an deis!

Lean an nasc seo chun teacht ar an taispeántas:

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/refuge-private-worlds-exile (ck)