Tietoa ETSK:sta

This page is also available in

”Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja komissiota [avustaa] talous- ja sosiaalikomitea [– –], [jolla] on neuvoa-antava tehtävä.”

1957, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artikla

329 jäsentä

toimikausi 5 vuotta

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Keitä jäsenet ovat?

Työnantajia, ammattijärjestöaktiiveja sekä yhteiskuntaelämän, ammattialatoiminnan, talouselämän ja kulttuurialan järjestöjen edustajia. Neuvosto nimeää jäsenet viiden vuoden toimikaudeksi (kausi voidaan uusia) jäsenvaltioiden ehdotusten perusteella.

3 ryhmää

 • Työnantajat ryhmä 1
 • Työntekijät ryhmä 2
 • Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ryhmä 3
Puheenjohtaja 2 varapuheenjohtajaa toimikausi 2,5 vuotta

Toiminta: lausunnot

Euroopan komissio, parlamentti tai neuvosto > LAUSUNTOPYYNTÖ
ETSK > OMA-ALOITTEINEN LAUSUNTO
Työvaliokunta > VALTUUTUS
Esittelijä ja valmisteluryhmä ryhmien nimeämät jäsenet
Esittelijä > LAUSUNTOLUONNOS (usein valmisteluryhmän avustamana)
Jaostot> KESKUSTELU > YHTEISYMMÄRRYS
 • Työnantajat ryhmä 1
 • Työntekijät ryhmä 2
 • Kansalaisyh-
  teiskunnan
  organisaatiot
  ryhmä 3
TÄYSISTUNTO > LAUSUNNOISTA ÄÄNESTÄMINEN
HYVÄKSYTTY LAUSUNTO toimitetaan EU:n toimielimille, ja siitä tiedotetaan tarpeen mukaan.

Työelimet

 • ECO
 • INT DSMO
 • TEN
 • SOC LMO
 • NAT SDO
 • REX
 • CCMI
 • ESG
 • LG
 • FFRL

6 jaostoa

ECO
Talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus
INT
Sisämarkkinat, tuotanto ja kulutus
TEN
Liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta
SOC
Työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus
NAT
Maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö
REX
Ulkosuhteet

1 valiokunta

CCMI
Neuvoa-antava valiokunta ”teollisuuden muutokset”

3 seurantaryhmää

DSMO
Digitaalisen siirtymän ja sisämarkkinoiden seurantaryhmä
SDO
Kestävän kehityksen seurantaryhmä
LMO
Työmarkkinoiden seurantaryhmä

3 muuta elintä

ESG
Eurooppalaista ohjausjaksoa käsittelevä väliaikainen ryhmä
LG
Yhteysryhmä
FRRL
Perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta käsittelevä väliaikainen ryhmä

ETSK:n tehtävänkuvaus

ETSK, joka on sitoutunut Euroopan yhdentymiskehitykseen, vaikuttaa osaltaan Euroopan unionin (EU) demokraattisen legitiimiyden lujittamiseen ja toiminnan tehostamiseen antamalla jäsenvaltioiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioille mahdollisuuden tuoda julki näkemyksiään EU:n tasolla.

Komitealla on kolme keskeistä tehtävää:

 • Se auttaa Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja komissiota avustamalla varmistamaan, että EU:n politiikat ja lainsäädäntö ovat tiiviimmin sidoksissa ruohonjuuritason taloudelliseen, sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Tässä työssä se hyödyntää jäsentensä kokemusta ja edustuksellisuutta, käy vuoropuhelua ja pyrkii yleistä etua hyödyttävään konsensukseen.
 • Se edistää osallistavamman ja kansalaisia lähempänä olevan Euroopan unionin kehittämistä toimimalla järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan EU:n tason institutionaalisena edustajana ja näkemysten välittäjänä ja sille tietoa jakavana keskustelufoorumina.
 • Se vaalii Euroopan unionin yhdentymiskehityksen perustana olevia arvoja ja edistää niin Euroopassa kuin koko maailmassa demokratiaa, osallistavaa demokratiaa sekä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden asemaa.

ETSK:n toimet

ETSK on neuvoa-antava elin, joka tarjoaa Euroopan yhteiskunnallis-ammatillisten eturyhmien ja muiden tahojen edustajille virallisen foorumin, jossa he voivat esittää näkemyksiään EU-asioista. Komitean lausunnot on suunnattu neuvostolle, Euroopan komissiolle ja Euroopan parlamentille. Sillä on näin ollen keskeinen rooli unionin päätöksentekoprosessissa.

Puheenjohtajisto

Tausta

Talous- ja sosiaalikomitea (TSK) perustettiin vuonna 1957 Rooman sopimuksilla, jotta talous- ja yhteiskuntaelämän eturyhmät voisivat osallistua yhteismarkkinoiden rakentamiseen. Tarkoituksena oli myös luoda toimielinrakenteeseen sisältyvä elin, joka antaisi Euroopan komissiolle ja ministerineuvostolle selvityksiä Euroopan yhteisön asioista.

Euroopan yhtenäisasiakirja (1986), Maastrichtin sopimus (1992), Amsterdamin sopimus (1997) ja Nizzan sopimus (2000) ovat vahvistaneet ETSK:n roolia.

Jäsenyys

ETSK:ssa on 329 jäsentä, jotka edustavat Euroopan talous- ja yhteiskuntaelämän eturyhmiä.

Jäsenvaltioiden hallitukset esittävät jäsenehdokkaat, jotka Euroopan unionin neuvosto nimeää tehtävään viiden vuoden toimikaudeksi. Kausi voidaan uusia. Viimeksi toimikausi vaihtui lokakuussa 2020, jolloin alkoi viisivuotiskausi 2020–2025.

Jäsenet kuuluvat johonkin komitean kolmesta ryhmästä:

Jäsenvaltiokohtaiset jäsenmäärät ovat seuraavat:

 • Italia, Ranska ja Saksa: 24
 • Espanja ja Puola: 21
 • Romania: 15
 • Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Itävalta, Kreikka, Portugali, Ruotsi, Tšekki ja Unkari: 12
 • Irlanti, Kroatia, Liettua, Slovakia, Suomi ja Tanska: 9
 • Latvia, Slovenia ja Viro: 7
 • Kypros ja Luxemburg: 6
 • Malta: 5

Jäsenten tehtävä

Jäsenten tehtävänä on antaa lausuntoja eurooppalaisittain kiinnostavista asioista neuvostolle, komissiolle ja Euroopan parlamentille.

Neuvoa-antava rooli

ETSK:n kuuleminen on tietyissä tapauksissa komissiolle ja neuvostolle pakollista, toisissa kuuleminen on omaehtoista. ETSK voi kuitenkin antaa lausuntoja myös omasta aloitteestaan. Euroopan yhtenäisasiakirjalla (17.2.1986) ja Maastrichtin sopimuksella (7.2.1992) lisättiin aloja, joilla tehtävistä toimista komiteaa on kuultava. Amsterdamin sopimus laajensi pakollisen kuulemisen aloja entisestään ja antoi Euroopan parlamentille mahdollisuuden pyytää komitealta lausuntoja. ETSK antaa vuosittain keskimäärin 170 neuvoa-antavaa asiakirjaa ja lausuntoa (näistä noin 15 prosenttia laaditaan oma-aloitteisesti). Kaikki lausunnot toimitetaan EU:n päätöksentekoelimille ja julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä.

Tiedottava ja yhdistävä rooli

ETSK on viime vuosina vahvistanut rooliaan Euroopan unionissa ja ylittänyt sille perussopimuksissa osoitetun perustehtävän. Se toimii foorumina sisämarkkinoilla ja on muiden EU:n elinten tuella järjestänyt useita tapahtumia, joiden tarkoituksena on tuoda EU lähemmäs kansalaisia.

Organisaatio

1. Puheenjohtajisto ja työvaliokunta

ETSK valitsee kahden ja puolen vuoden välein työvaliokunnan sekä puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa vuorotteluperiaatteella kustakin komitean kolmesta ryhmästä.

Puheenjohtaja vastaa komitean toiminnan sujuvuudesta. Häntä avustavat varapuheenjohtajat, joista toinen on vastuussa viestinnästä ja toinen budjetista.

Puheenjohtaja edustaa ETSK:ta suhteissa ulkopuolisiin elimiin.

Yhteiset vastuualueet (suhteet EFTAan, KIE-maihin, Maghrebin arabiunioniin, AKT-maihin, Latinalaiseen Amerikkaan ja muihin kolmansiin maihin sekä Kansalaisten Eurooppa) kuuluvat ETSK:n työvaliokunnan ja puheenjohtajan toimialaan.

Työvaliokunnan pääasiallisena tehtävänä on organisoida ja koordinoida ETSK:n elinten työskentelyä ja määrittää tätä työtä ohjaavat poliittiset suuntaviivat.

2. Jaostot

Komiteassa on kuusi jaostoa:

 • talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus (ECO)
 • sisämarkkinat, tuotanto ja kulutus (INT)
 • liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta (TEN)
 • työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus (SOC)
 • maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö (NAT)
 • ulkosuhteet (REX).

Neuvoa-antava komitea ”teollisuuden muutokset” (CCMI) sisällytettiin ETSK:n rakenteeseen EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päätyttyä heinäkuussa 2002.

3. Valmisteluryhmät

Jaostojen lausunnot laaditaan valmisteluryhmissä. Niissä on yleensä 12 jäsentä, joista yksi on esittelijä. Valmisteluryhmän jäsenillä voi olla apunaan neuvonantajia.

4. Alakomiteat

ETSK voi perustaa väliaikaisia alakomiteoita erityiskysymyksiä varten. Alakomiteat toimivat samaan tapaan kuin jaostot.

5. Täysistunto

Komitea kokoontuu täysistuntoon yleensä yhdeksän kertaa vuodessa. Lausunnot hyväksytään täysistunnossa jaostojen valmistelutyön pohjalta yksinkertaisella enemmistöllä. Ne toimitetaan EU:n toimielimille ja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6. Pääsihteeristö

a

Komitean tukena on pääsihteeristö, jota johtaa pääsihteeri. Pääsihteeri raportoi työvaliokuntaa edustavalle puheenjohtajalle.

ETSK:n henkilöstöön kuuluu noin 700 työntekijää. ETSK:lla ja alueiden komitealla on 1. tammikuuta 1995 lähtien ollut tiettyjä yhteispalveluita, kuten logistiikka-, tietotekniikka- ja käännöspalvelut.

Downloads

Shaping Europe - Recent EESC Achievements – 2021 Edition

Mitä ETSK voi tehdä hyväksesi

EESC achievements 2020 - looking back to move forward

The PowerPoint presentation of the Committee 2021

EESC President Christa Schweng - Priorities

The EESC in the interinstitutional framework

EESC meetings calendar 2022

Annual activity report 2021

Annual activity report 2020

Annual activity report 2019

Annual Activity Report 2018

Annual Activity Report 2017