„Euroopa 2020“

Strateegia „Euroopa 2020“ on praegune ELi reformikava majanduskasvu edendamiseks ja töökohtade loomiseks. Selle pikaajalisele visioonile toetuva poliitilise üldstrateegia ettepaneku esitas Euroopa Komisjon, misjärel Euroopa Ülemkogu selle 2010. aasta juunis vastu võttis.

Strateegia eesmärk on aidata Euroopal taastuda kriisist ning kujundada Euroopas välja arukas, jätkusuutlik ja kaasav majandus, kus on suur tööhõive, tootlikkus ja sotsiaalne ühtekuuluvus. Samuti on eesmärk tugevdada ELi positsiooni ülemaailmses juhtimises osalejana.

Strateegia „Euroopa 2020“ tugineb Lissaboni strateegiast saadud õppetundidele, tunnistades selle tugevaid külgi (nt majanduskasvu ja töökohtade loomise õiged eesmärgid), kuid tegeledes ka selle nõrkade külgedega (nt puudulik rakendamine). Praegune strateegia taotleb uut laadi majanduskasvu (arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat) ja riigipõhist käsitlust ning loodab tugevamale juhtimisele (parem järelevalve ja jõustamine, Euroopa Ülemkogu tugev juhiroll jne).

Strateegiasse „Euroopa 2020“ on hõlmatud kõigi praeguste ELi poliitikavaldkondade (ühtne turg, välispoliitika jne) mehhanismid ja õigusaktid, samuti finants- ja koordineerimisvahendid (mitmeaastane finantsraamistik).