Europa 2020

This page is also available in

Europa 2020-strategin är EU:s nuvarande reformagenda för tillväxt och sysselsättning. Denna övergripande politiska strategi, som bygger på en långsiktig vision, föreslogs av kommissionen och godkändes sedan av Europeiska rådet i juni 2010.

Den syftar till att hjälpa EU att återhämta sig från krisen och omvandla unionen till en smart och hållbar ekonomi för alla, med hög sysselsättning, produktivitet och social sammanhållning, samt till att stärka EU som en aktör i den globala styrningen.

Europa 2020-strategin bygger vidare på lärdomarna från Lissabonstrategin genom att ta tillvara dess starka sidor (t.ex. rätt mål i fråga om tillväxt och nya arbetstillfällen) och åtgärda dess svaga sidor (t.ex. bristande genomförande). I den nuvarande strategin förespråkas en ny slags tillväxt (smart, hållbar och för alla) och en landspecifik metod, och man räknar med starkare styrning: bättre övervakning och tillämpning, Europeiska rådet som ytterst ansvarigt osv.

I Europa 2020-strategin mobiliseras EU:s alla befintliga politikområden (inre marknaden, utrikespolitik osv.), instrument och lagar, liksom finansierings- och samordningsinstrument (den fleråriga budgetramen).