Europa 2020

Europa 2020-strategien er EU’s nuværende reformdagsorden for vækst og beskæftigelse. Ud fra en langsigtet vision blev denne overordnede politiske strategi foreslået af Kommissionen og derefter vedtaget af Det Europæiske Råd i juni 2010.

Den har til formål at hjælpe Europa med at komme ud af krisen og skabe en intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomi med høj beskæftigelse, produktivitet og social samhørighed og styrke EU som en aktør i den globale styring.

Europa 2020 bygger på erfaringerne med Lissabonstrategien og anerkender dennes stærke sider (f.eks. målene om vækst og jobskabelse), samtidig med at den gør noget ved de svage sider (f.eks. den manglende gennemførelse). I den nuværende strategi satses der på en ny form for vækst (intelligent, bæredygtig og inklusiv), en skræddersyet landespecifik tilgang og en stærkere styring: bedre overvågning og håndhævelse, styring ved Det Europæiske Råd som vigtigste instans m.m.

Europa 2020 mobiliserer alle eksisterende EU-politikker (indre marked, forbindelser udadtil osv.), instrumenter og retsakter samt finansierings- og koordineringsinstrumenter (den flerårige finansielle ramme).