Europa 2020

De Europa 2020-strategie is de huidige EU-hervormingsagenda voor groei en banen. Gebaseerd op een langetermijnvisie werd deze overkoepelende beleidsstrategie door de Europese Commissie voorgesteld en vervolgens in juni 2010 door de Europese Raad goedgekeurd.

Doel is Europa te helpen de crisis te boven te komen en het om te vormen tot een slimme, duurzame en inclusieve economie met een hoog niveau van werkgelegenheid, productiviteit en sociale cohesie. Tevens wordt beoogd van de EU een sterkere speler te maken op het vlak van mondiale governance.

De Europa 2020-strategie bouwt voort op de lering die uit de Lissabonstrategie is getrokken. Daarbij worden niet alleen de sterke kanten van de strategie erkend (bijv. de terechte doelstellingen van groei en nieuwe banen) maar worden ook de zwakke punten ervan (bijv. de gebrekkige tenuitvoerlegging) aangepakt. In de huidige strategie wordt gepleit voor een nieuw soort groei (slim, duurzaam en inclusief), een landenspecifieke aanpak en een sterkere governance: betere monitoring en handhaving, met de Europese Raad als leidende autoriteit.

De Europa 2020-strategie betreft alle bestaande EU-beleid (interne markt, extern beleid, enz.), instrumenten en wetgeving, alsook financiële en coördinatie-instrumenten (meerjarig financieel kader).