Strategia „Europa 2020”

Strategia „Europa 2020” jest obecnym programem reform UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Ta nadrzędna strategia polityczna zaproponowana przez Komisję Europejską, a następnie uzgodniona przez Radę Europejską w czerwcu 2010 r., opiera się na długofalowej wizji.

Jej celem jest wspomożenie Europy w przezwyciężeniu kryzysu oraz nadaniu jej gospodarce inteligentnego i zrównoważonego charakteru sprzyjającego włączeniu społecznemu, o wysokim wskaźniku zatrudnienia, wydajności i spójności społecznej, a także umocnienie UE jako uczestnika globalnego ładu.

Strategia ta opiera się na wnioskach wyciągniętych ze strategii lizbońskiej, gdyż uznaje jej mocne strony (np. właściwe cele wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy) i jednocześnie ma na celu wyeliminowanie jej niedoskonałości (np. braku wdrażania). Postuluje nowy rodzaj wzrostu (inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu), podejście sformułowane indywidualnie dla poszczególnych krajów oraz silniejsze zarządzanie: lepsze monitorowanie i egzekwowanie przepisów, silniejsza rola przywódcza Rady Europejskiej itp.).

Dotyczy ona wszystkich istniejących kierunków polityki UE (jednolitego rynku, polityki zewnętrznej itd.), instrumentów i przepisów, a także narzędzi finansowych i koordynacyjnych (wieloletnich ram finansowych).