Evropa 2020

Strategie Evropa 2020 je stávající program reforem EU pro růst a zaměstnanost. Tato zastřešující politická strategie, jež vychází z dlouhodobé vize, byla navržena Evropskou komisí a následně schválena Evropskou radou v červnu 2010.

Jejím cílem je pomoci Evropě zotavit se z krize a přeměnit ji v inteligentní, udržitelnou a inkluzivní ekonomiku s vysokou mírou zaměstnanosti, produktivity a sociálního začlenění a posílit postavení EU coby významného subjektu globální správy.

Evropa 2020 staví na poučeních z Lisabonské strategie – uznává její silné stránky (např. správné určení růstu a vytváření pracovních míst jako cílů), ale zabývá se zároveň jejími slabinami (jako je např. nedostatečná míra provádění). Současná strategie prosazuje nový druh růstu (inteligentní, udržitelný a podporující začlenění) a přístup přizpůsobený pro jednotlivé země a počítá se silnější správou (lepší monitorování a vymáhání právních předpisů, vedoucí úloha Evropské rady atd.).

Evropa 2020 mobilizuje všechny stávající nástroje a právní předpisy politik EU (jednotný trh, vnější politika atd.) a také finanční a koordinační nástroje (víceletý finanční rámec).