„Европа 2020“

Стратегията „Европа 2020“ е настоящата програма за реформи на ЕС с цел постигане на растеж и работни места. Водена от дългосрочна визия, тази цялостна политическа стратегия беше предложена от Европейската комисия и след това приета от Европейския съвет през юни 2010 г.

Целта ѝ е да помогне на Европа да се възстанови от кризата и да я превърне в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване, като същевременно укрепи ролята на ЕС като фактор в световното управление.

Стратегията „Европа 2020“ се опира на поуките, извлечени от Лисабонската стратегия, като отчита силните ѝ страни (например целите за растеж и създаване на работни места), но същевременно обръща особено внимание на нейните слабости (например, липсата на изпълнение). Настоящата стратегия призовава за нов вид растеж (интелигентен, устойчив и приобщаващ), за специфичен за всяка страна подход и се основава на по-силно управление: по-добър контрол и изпълнение, укрепване на водещата роля на Европейския съвет и др.).

„Европа 2020“ мобилизира всички съществуващи европейски политики (единен пазар, външна политика и др.), инструменти и закони, както и финансови и координационни инструменти (Многогодишна финансова рамка).