Stratēģija “Eiropa 2020”

Stratēģija “Eiropa 2020” ir pašreizējā ES reformu programma izaugsmei un nodarbinātībai. Šo vispārējo politisko stratēģiju, kas ir balstīta uz ilgtermiņa redzējumu, ierosināja Eiropas Komisija un pēc tam apstiprināja Eiropadome 2010. gada jūnijā.

Tās mērķis ir palīdzēt Eiropai atveseļoties no krīzes un pārveidot to par gudru, ilgtspējīgu un integrējošu ekonomiku ar augstu nodarbinātības līmeni, ražīgumu un sociālo kohēziju un stiprināt ES nozīmi pasaules mēroga pārvaldībā.

“Eiropa 2020” ir balstīta uz pieredzi, kas gūta no Lisabonas stratēģijas, atzīstot tās stiprās puses (piemēram, pareizos mērķus izaugsmes un darbvietu radīšanas jomā), bet novēršot tās nepilnības (piemēram, īstenošanas trūkumu). Pašreizējā stratēģija paredz jauna veida (gudru, ilgtspējīgu un integrējošu) izaugsmi, valstīm pielāgotu pieeju un stiprāku pārvaldību: labāku uzraudzību un īstenošanu, Eiropadomes virsvadību u. c.).

Stratēģija “Eiropa 2020” aptver visas pašreizējās ES politikas jomas (vienotais tirgus, ārpolitika utt.), instrumentus un tiesību aktus, kā arī finanšu un koordinācijas instrumentus (daudzgadu finanšu shēma).