Strategija „Europa 2020“

This page is also available in

Strategija „Europa 2020“ – tai dabartinė ES reformų darbotvarkė, kuria siekiama skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą. Šią visa apimančią politikos strategiją, kurioje numatyta ilgalaikė vizija, pasiūlė Europos Komisija, o 2010 m. birželio mėn. jai pritarė Europos Vadovų Taryba.

Ja siekiama padėti Europai atsigauti po krizės ir paversti ją pažangia, tvaria ir integracine ekonomika, kurioje aukštas užimtumo, produktyvumo ir socialinės sanglaudos lygis, ir sustiprinti ES, kaip pasaulinio valdymo dalyvės, vaidmenį.

Strategija „Europa 2020“ grindžiama patirtimi, įgyta įgyvendinant Lisabonos strategiją, pripažįstant stipriąsias jos puses (pvz., teigiamus augimo ir darbo vietų kūrimo tikslus) ir pašalinant jos trūkumus (pvz., nepakankamas įgyvendinimas). Dabartine strategija skatinamas naujo pobūdžio augimas (pažangus, tvarus ir integracinis) laikantis kiekvienai šaliai pritaikyto požiūrio ir ji pagrįsta tvirtesniu valdymu, .t. y gerinama kontrolė ir įgyvendinimas, stiprinama Europos Vadovų Tarybos lyderystė.

Strategija „Europa 2020“ sutelkiamos visos priemonės ir teisės aktai, parengti įgyvendinant dabartinę ES politiką (bendrosios rinkos, išorės politikos ir kt.), taip pat finansinės ir koordinavimo priemonės (daugiametė finansinė programa).