Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab tõhusa sotsiaaldialoogi edendamist ELi liikmesriikides, kuna sotsiaaldialoogil on võtmeroll sellise majandus-, tööturu- ja sotsiaalpoliitika kujundamisel, mis loob paremaid elu- ja töötingimusi kõikjal ELis. Seega on sotsiaaldialoog vajalik kestliku majanduse edendamiseks ja saavutamiseks.

Arvamuses „Sotsiaaldialoog kui majanduse jätkusuutlikkuse ja vastupanuvõime oluline tugisammas, võttes arvesse elava avaliku arutelu mõju liikmesriikides“ andis komitee ülevaate sotsiaaldialoogi pidamise tavadest liikmesriikides, käsitledes neid möödunud kriiside kontekstis. Samuti uuriti arvamuses, kuidas sotsiaaldialoogi käsitus ja eelkõige selle kolmepoolne vorm, mis hõlmab ka avaliku sektori asutusi, võib kujutada endast rohkemat kui üksnes kollektiivläbirääkimised, ja miks on sotsiaaldialoog mis tahes muutuste protsessis usaldusväärse juhtimise üks põhivahend.

Arvamuse koostasid ELi eesistujariigi Saksamaa taotlusel komitee endine liige Vladimíra Drbalová ja praegune liige Cinzia Del Rio.

Juurdunud sotsiaaldialoogi mehhanismidega riigid reageerivad paremini ja kiiremini kriisidele, sh üleilmse mastaabiga kriisidele, nagu COVID-19 pandeemia. Ometigi leiti arvamuses, et paljudes riikides on sotsiaaldialoog jätkuvalt killustunud ja leiab aset vaid harva või on nõrgenenud, mistõttu on ohus sotsiaalpartnerite autonoomia.

Arvamuses on esitatud mitmed soovitused usaldusväärseks pandeemiajärgseks kriisiohjeks lähitulevikus, sh tagada sotsiaalpartnerite nõuetekohane kaasamine riiklike taastekavade koostamisse ja rakendamisse ning julgustada usaldusväärset äriühingu üldjuhtimist, mis põhineb sotsiaaldialoogil ja kollektiivläbirääkimistel.

Ent selleks, et sotsiaaldialoog oleks tõhus, peab see hõlmama esinduslikke ja õiguspäraseid sotsiaalpartnereid ning valitsusi, kes on pühendunud selles osalemisele. Sama oluline on järgida sotsiaalpartnerite autonoomiat ja ühinemisvabadust ning kollektiivläbirääkimiste pidamise õigust.

Euroopa sotsiaaldialoog on sätestatud ELi aluslepingus ja Euroopa sotsiaalpartnerid peaksid kasutama kõiki võimalusi, mida see neile pakub.

Sotsiaalpartnerid tuleks kaasata majandusjuhtimise Euroopa poolaastasse ja eelkõige tööhõive-, sotsiaal- ja vajadusel majandusreformide ja -poliitika väljatöötamisse ja rakendamisse.

„Vajame siduvat sotsiaalpartnerite konsultatsioonimehhanismi Euroopa poolaasta protsessis. Pidades silmas pandeemia majanduslikku ja sotsiaalset mõju, on praegu olulisem kui kunagi varem kaasata sotsiaalpartnerid taaste- ja vastupidavuskavade, sealhulgas valitsuse aruandlusvahendite koostamisse,“ ütles Cinzia Del Rio. (ll)