Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) izrazio je svoju potporu poticanju učinkovitog socijalnog dijaloga u državama članicama EU-a. Naime, socijalni dijalog ima ključnu ulogu u oblikovanju gospodarskih, radnih i socijalnih politika kojima se stvaraju bolji životni i radni uvjeti diljem EU-a, te je stoga neophodan za poticanje i ostvarivanje gospodarske održivosti.

EGSO je u svom mišljenju „Socijalni dijalog kao važan stup gospodarske održivosti i otpornosti gospodarstava uzimajući u obzir utjecaj intenzivne javne rasprave u državama članicama” dao pregled nacionalnih praksi socijalnog dijaloga i razmotrio ga u kontekstu prethodnih kriza. Osim toga, ispitao je kako se može dodatno razviti koncept socijalnog dijaloga, posebno u trostranom obliku koji uključuje javna tijela, ne bi li on postao nešto više od kolektivnog pregovaranja i na koji je način ključan instrument dobrog upravljanja u svim procesima promjene.

Mišljenje je sastavljeno na zahtjev njemačkog predsjedništva Vijeća EU-a, a sastavile su ga bivša članica EGSO-a Vladimíra Drbalová i sadašnja članica Cinzia Del Rio.

Zemlje s etabliranim mehanizmima socijalnog dijaloga bolje i brže odgovaraju na krize, što podrazumijeva i globalne krize kao što je pandemija COVID-a 19. Bez obzira na to, u mišljenju je zaključeno da je u mnogim zemljama socijalni dijalog i dalje fragmentiran i da do njega dolazi samo povremeno, ili pak da je oslabljen ugrožavanjem autonomije socijalnih partnera.

U mišljenju se daje nekoliko preporuka za dobro upravljanje u bliskoj budućnosti, nakon pandemije, a to uključuje aktivno sudjelovanje socijalnih partnera u osmišljavanju i provedbi nacionalnih planova oporavka i poticanje dobrog korporativnog upravljanja koje se zasniva na socijalnom dijalogu i kolektivnom pregovaranju.

Međutim, da bi socijalni dijalog bio uspješan, mora uključivati reprezentativne i legitimne socijalne partnere te vlade predane sudjelovanju. Isto je tako važno poštovati autonomiju socijalnih partnera, slobodu udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje.

Europski socijalni dijalog predviđen je ugovorima EU-a i europski socijalni partneri trebali bi iskoristiti cjelokupni potencijal koji imaju na raspolaganju.

Oni bi trebali biti uključeni u europski semestar ekonomskog upravljanja, posebno u razvoj i provedbu reformi i politika koje se odnose na zapošljavanje i socijalna pitanja, a po potrebi i ona ekonomska.

„Potreban nam je obvezujući mehanizam savjetovanja sa socijalnim partnerima u okviru europskog semestra. Imajući u vidu gospodarske i socijalne posljedice pandemije, danas je važnije nego ikad uključiti socijalne partnere u izradu planova za oporavak i otpornost, uključujući i u instrumente vlada za izvješćivanje”, rekla je Cinzia Del Rio. (ll)