EØSU efterlyser en styrket social dialog i EU

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) bakkede op om at fremme en effektiv social dialog i EU's medlemsstater, da det spiller en central rolle i udformningen af økonomiske, arbejdsmarkedsmæssige og sociale politikker, der skaber bedre leve- og arbejdsvilkår i hele EU. Den er derfor nødvendigt for at fremme og opnå økonomisk bæredygtighed.

I udtalelsen Social dialog som et vigtigt aspekt af økonomisk bæredygtighed og modstandsdygtige økonomier under hensyntagen til virkningen af en livlig offentlig debat i medlemsstaterne gav EØSU et overblik over national praksis for dialogen på arbejdsmarkedet inden for rammerne af den seneste krise. Udvalget kiggede også på begrebet social dialog og især trepartsformen, som inddrager de offentlige myndigheder og kan omfatte mere end overenskomstforhandlinger, og så kiggede det på, hvordan trepartdialog er et vigtigt instrument til at sikre en god styring af enhver forandringsproces.

Udtalelsen blev udarbejdet på anmodning fra det tyske EU-formandskab af det tidligere EØSU-medlem Vladimíra Drbalová og det nuværende medlem Cinzia Del Rio.

Lande med veletablerede arbejdsmarkedsmekanismer reagerer hurtigere og bedre på kriser, herunder kriser af globalt omfang som covid-19-pandemien. Udtalelsen konstaterede dog, at den sociale dialog i mange lange fortsat er fragmenteret og kun finder sted sporadisk eller er blevet svækket, og at arbejdsmarkedsparternes selvstændighed er blevet undermineret.

Udtalelsen fremsætter adskillige anbefalinger for god post-pandemihåndtering i den nærmeste fremtid, herunder at sikre aktiv inddragelse af arbejdsmarkedets parter i udformningen og gennemførelsen af de nationale genopretningsplaner og at opfordre til god virksomhedsledelse baseret på social dialog og overenskomstforhandlinger.

For at den sociale dialog kan blive effektiv, skal den omfatte repræsentative og legitime arbejdsmarkedsparter og regeringer, der er besluttet på at tage del i den. Det er også helt afgørende at respektere arbejdsmarkedets parters ret til selvbestemmelse, foreningsfrihed og kollektive forhandlinger.

Den europæiske sociale dialog er forankret i EU-traktaterne, og arbejdsmarkedets parter i EU bør fuldt ud udnytte det potentiale, som det medfører.

Arbejdsmarkedsparterne bør inddrages i det europæiske semester for økonomisk styring og især i udviklingen og gennemførelsen af politikker og reformer inden for beskæftigelse, det sociale område og eventuelt økonomien.

"Vi har brug for bindende høringsmekanismer for arbejdsmarkedets parter under det europæiske semester. I betragtning af pandemiens økonomiske og sociale konsekvenser er det i dag vigtigere end nogensinde at inddrage arbejdsmarkedets parter i udarbejdelsen af genopretnings- og resiliensplanerne, herunder statslige indberetningsværktøjer", sagde Cinzia Del Rio. (ll)