Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) podpira spodbujanje učinkovitega socialnega dialoga v državah članicah EU, saj ima ta ključno vlogo pri oblikovanju ekonomskih, delovnih in socialnih politik, ki ustvarjajo boljše življenjske in delovne pogoje po vsej EU. Zato je treba spodbujati in doseči ekonomsko vzdržnost.

EESO je v mnenju Socialni dialog kot pomemben steber ekonomske vzdržnosti in odpornosti gospodarstev ob upoštevanju vpliva živahne javne razprave v državah članicah predstavil nacionalne prakse socialnega dialoga in vprašanje preučil v kontekstu preteklih kriz. Preučil je tudi, kako bi lahko zasnovali socialni dialog, zlasti v tristranski obliki, ki vključuje javne oblasti, da bi vključeval več kot le kolektivna pogajanja, saj je ključen instrument za dobro upravljanje kakršnih koli procesov sprememb.

Mnenje sta na zaprosilo nemškega predsedstva EU pripravili nekdanja članica EESO Vladimíra Drbalová in sedanja članica Cinzia Del Rio.

Države z uveljavljenimi mehanizmi socialnega dialoga se bolje in hitreje odzivajo na krize, tudi tiste, ki zajamejo ves svet, kot je pandemija COVID-19. EESO v mnenju kljub temu ugotavlja, da je socialni dialog še vedno razdrobljen in poteka zgolj občasno ali pa je oslabljen ter da je avtonomija socialnih partnerjev omajana.

V mnenju je navedenih več priporočil za dobro upravljanje po pandemiji v bližnji prihodnosti, vključno z zagotavljanjem dejavnega sodelovanja socialnih partnerjev pri oblikovanju in izvajanju nacionalnih načrtov za okrevanje ter spodbujanjem trdnega upravljanja podjetij na podlagi socialnega dialoga in kolektivnih pogajanj.

Za uspešen socialni dialog morajo biti vanj vključeni predstavniki in legitimni socialni partnerji ter vlade, ki si zanj prizadevajo. Pomembno je tudi spoštovanje avtonomije socialnih partnerjev, svobode združevanja in pravice do kolektivnih pogajanj.

Evropski socialni dialog je zapisan v Pogodbah EU, kar bi morali evropski socialni partnerji s pridom izkoristiti.

Socialni partnerji bi morali biti vključeni v evropski semester ekonomskega upravljanja, zlasti v pripravo in izvajanje reform in politik na področju zaposlovanja, socialnih zadev in, če je primerno, gospodarstva.

„Potrebujemo zavezujoč mehanizem posvetovanja s socialnimi partnerji v okviru evropskega semestra. Ob upoštevanju gospodarskih in socialnih posledic pandemije je danes bolj kot kdaj koli prej pomembno, da se socialni partnerji vključijo v pripravo načrtov za okrevanje in odpornost, tudi v vladna orodja za poročanje,“ je dejala Cinzia Del Rio. (ll)