Mitmeliigiline kaubavedu: asugem tegutsema!

Kaubavedu vee- ja maismaatransporti kombineerides muutub Euroopas lihtsamaks, kui ühendvedusid mõjutavad probleemid leiavad lahenduse. Täiskogu juuli istungjärgul vastu võetud Stefan Backi koostatud arvamuses märgib komitee, et koostalitlusvõime puudumine ja vilets taristu avaldavad suurt mõju integreeritud kaubaveo arengule, jättes ettevõtjatele sageli ainult maanteetranspordi kasutamise võimaluse. See omakorda avaldab negatiivset järelmõju keskkonnale.

Arvamuse vastuvõtmisel sõnas Stefan Back, et regulatiivsest seisukohast lähtudes oleks ELil tarvis pragmaatilist ressursitõhusat lähenemisviisi: „Lahtiste küsimustega tuleb konkreetselt tegeleda ja need kiiresti lahendada. Mitmeliigiline transport ja logistika peavad olema tõhusad ja jätkusuutlikud ning üheliigilise transpordiga (eelkõige maanteetranspordiga) võrreldes mitte kallimad, aeglasemad ja vähem usaldusväärsemad. Pikaajalist elujõulist lahendust ei ole võimalik saavutada vaid uue spetsiaalse regulatiivse raamistiku loomisega või uute rahaliste vahendite lisamisega.“

Praegu ei ole mitmeliigiline kaubavedu piisavalt tõhus ega jätkusuutlik. Eri transpordiliikide kombineerimisega vee- ja maismaatranspordis kaasnevad tänapäeval ümberlaadimisest ja täiendavatest tehingukuludest tulenevad märkimisväärsed kulutused. Sellele lisanduvad pikad veoajad, keerukus, suurem risk ja madalam töökindlus. Eeltoodut arvesse võttes ei ole mitmeliigiline transport praegu väga atraktiivne. Täitmaks oma rolli transpordisüsteemis täiel määral, peab mitmeliigiline transport muutuma iseseisvalt konkurentsivõimeliseks ning saavutama tõhusad ja sujuvad kaubaveovood samade kuludega nagu üheliigiline transport. (mp)