Kättesaadavad keeleversioonid:

Hea lugeja!

Minu jaoks tähendab september uue aasta algust. Palju rohkem kui jaanuar. September tähistab suvepuhkuse lõppu ja naasmist tavapärase töö, koosolekute või sõitude juurde või hoopis kooli. Sel aastal on see tunne isegi varasemast tugevam. Vaktsineerimise määr annab lootust, et saame taas liikuda Euroopas ja selle eri piirkondades. Uus käitumisnormide kultuur ja hügieenitavad eksisteerivad koos, tehes meile võimalikuks uue alguse.

Ürituste kalender

Üks küsimus...

Rubriigis „Üks küsimus...“ palume komitee liikmetel vastata ühele olulisele päevakajalisele küsimusele.

Septembrikuu väljaandes pöördusime ühtse turu, tootmise ja tarbimise sektsiooni (INT) esimehe Alain Coheuri poole ja palusime tal jagada oma mõtteid tööstusstrateegia proovikivide kohta.

 

 

„Keskkonnahoidlik tööstusstrateegia kui Euroopa rohelise kokkuleppe nurgakivi“

5. mail avaldatud uus tööstusstrateegia „2020. aasta uue tööstusstrateegia ajakohastamine“ (COM(2021) 350 final) elluviimine on üks peamistest ülesannetest, mis paneb Euroopa Liidu tõsiselt proovile. Liikmesriikidel on võimalik kriisist üle saada üksnes kooskõlastatult tegutsedes, kedagi kõrvale jätmata ja taastades ettevõtjate suutlikkuse luua lisaväärtust, investeerida kestlikku tulevikku ning säilitada ja luua kvaliteetseid töökohti.

Üllatuskülaline

Iga kuu tutvustame teile üht tähelepanuväärset inimest, kelle pühendunud töö on teistele inspiratsiooniallikaks.

Septembri väljaande külaline on Pariisis asuva Jacques Delors’i Instituudi direktor Sébastien Maillard. Ta jagab meiega oma arusaama n-ö Euroopasse kuulumisest, mis on iseäranis oluline praegu Euroopa tuleviku üle toimuva arutelu kontekstis, mille kulminatsiooniks on Prantsusmaa eesistumisperiood 2022. aasta esimesel poolel.

Sébastien Maillard: Te ütlesite „kuuluvustunne“?

Kuuluvustunne on viimane kolmest märksõnast, mis on määratud kandma Euroopa Liidu Nõukogu Prantsusmaa eesistumisperioodi, kuid samas see, mis paneb kõige enam kulme kergitama. Mida selle all silmas peetakse? Lühidalt öeldes on see miski, mis paneb meid tundma end eurooplasena. Tunne, et oleme osa sellest maailmajaost ja kuulume siia. Tunne, mida ei saa seadusega ette kirjutada ega raha eest osta. Need Prantsusmaa piirkonnad, mis õitsevad tänu „Brüsseli“ toetustele, ei ole tingimata Euroopa suurimad poolehoidjad. Teisalt tuleb seda sügavalt isiklikku, aga samal ajal kollektiivset tunnet siiski külvata, toita ja lasta sellel küpseda.

EMSK uudised

Tehisintellekt: 18% maailma tippteadlastest on eurooplased, samas kui Euroopas töötab neid vaid 10%

Maailma Majandusfoorumi esindaja Jayant Narayan tõi selle fakti välja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu juuli istungjärgul toimunud tehisintellekti teemalisel arutelul. Ta ütles, et konkureerimiseks peab Euroopa investeerima keskmise kuni pikaajalise perspektiiviga meetmetesse, et luua tehisintellekti jõudsaks arenguks vajalik ökosüsteem.

Frans Timmermans kohtub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees Euroopa noortejuhtidega

Cillian Lohan, Frans Timmermans, Stefan Rahmstorf and Youth representatives

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuses „Noorte struktureeritud kaasamine ELi otsustusprotsessi kliima ja kestlikkuse valdkonnas“ tehti ettepanek luua noorte kliima ja kestlikkuse ümarlaud, mida korraldaks komitee koostöös Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja noorteorganisatsioonidega.

COVIDi-järgses ELis peavad majandus, keskkond ja inimeste heaolu käima käsikäes

Majanduslik õitseng ning keskkonna ja inimeste heaolu eest hoolitsemine võivad käia ja peavad käima käsikäes. See oli peamine sõnum, mida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Christa Schweng väljendas arutelul „COVIDi-järgne majandus kõigile – heaolumajanduse suunas?“ komitee täiskogu istungjärgul 7. juulil 2021.

Taasterahastu „NextGenerationEU“ usaldusväärne rahastamine on Euroopale kasulik

Hea rahastamisstrateegia on oluline Euroopa Liidu majanduse elavdamiseks vajalike rahaliste vahendite hankimiseks rahvusvahelistel kapitaliturgudel. Judith Vorbachi koostatud arvamuses, mis võeti vastu täiskogu juuli istungjärgul, rõhutab komitee, et taasterahastu „NextGenerationEU“ sujuvaks rakendamiseks on vaja usaldusväärset ja kestlikku rahastamist, kindlat riskijuhtimist ja madalaid laenukasutuse kulusid.

Euroopa laste vaesuse kaotamiseks on vaja kogu ühiskonda hõlmavat lähenemisviisi

Komisjoni viimastes laste õigusi käsitlevates algatustes kutsutakse Euroopa ja liikmesriikide poliitikakujundajaid üles töötama kõigi ELis kasvavate laste ühise heaolu nimel. Kahes komitee poolehoidu leidnud algatuses püütakse teotahtelise ja julge lähenemisviisi abil tagada igale lapsele diskrimineerimisvaba elu.

Rändlus: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub üles moodustama kogu ELi hõlmava ühise tariifiala

ELis peaks mobiiltelefoni kasutamisel kehtima kohalik tariif, märkis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee hiljuti vastu võetud arvamuses ELi rändluseeskirjade kavandatava läbivaatamise kohta.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab avatud, kestlikku ja jõulist ELi kaubanduspoliitikat

Euroopa Komisjoni uus kaubandusstrateegia sisaldab koostööpõhimõtteid, mis toetavad ELi sise- ja välispoliitika eesmärkide saavutamist. Selle kõrval on esmatähtis Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) ajakohastamine tulevaste põlvkondade vajaduste rahuldamiseks.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tunneb heameelt Argentina majandus- ja sotsiaalnõukoguga peetud esimese kohtumise üle

Esimest Argentina majandus- ja sotsiaalnõukogu ning komitee kohtumist, mille korraldas REXi sektsioon, juhtisid komitee president Christa Schweng ja Argentina majandus- ja sotsiaalnõukogu esimees Gustavo Beliz.

Rände välismõõde tuleb siduda ELi välispoliitikaga

Talendipartnerluste loomine päritolu- ja transiidiriikidega on rände haldamisel üks põhipoliitika. Euroopa peab muutma rändepoliitika välismõõtme rõhuasetust, lisades selle laiemasse geopoliitilisse ja -majanduslikku tegevuskavasse, millele omistatakse teiste poliitikavaldkondade seas nõuetekohane tähtsus.

Tööandjad ja ametiühingud ühinevad VVOdega: ettevalmistustega kliimamuutusteks on nüüd kiire

Kliimamuutustega kohanemist käsitlev uus ELi strateegia on vältimatu samm kliimaneutraalsuse ja vastupanuvõime saavutamiseks 2050. aastaks. Euroopa kodanikuühiskond toetab kindlalt komisjoni pühendumust jõupingutuste suurendamisele kliimakindluse tagamisel, vastupanuvõime suurendamisel, kliimamuutuste ennetamisel ja nendeks valmisolekul.

Mitmeliigiline kaubavedu: asugem tegutsema!

EMSK kutsub üles rakendama kiiresti tsiviil-, kaitse- ja kosmosetööstuse vahelist ELi sünergiat

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pooldab kavandatud ELi tegevuskava tsiviil-, kaitse- ja kosmosetööstuse vahelise sünergia kohta. Tegevuskava võib suurendada Euroopa strateegilist sõltumatust ja tehnoloogilist suveräänsust, parandada kodanike julgeolekut ning edendada konkurentsivõimet, majanduskasvu ja tööhõivet. Seepärast kutsub komitee üles kiiresti, jõuliselt ja otsusekindlalt rakendama kavas esitatud 11 meedet.

Uudiseid rühmadelt

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm kutsub üles võtma vastu maapiirkondade digitaliseerimise õigusakti

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Juulis toimunud erakorralisel koosolekul nõudis tööandjate rühm tungivalt, et Euroopa Komisjoni põllumajanduse volinik Janusz Wojciechowski teeks ettepaneku maapiirkondade digitaliseerimise õigusakti kohta.

Maapiirkondade digitaliseerimise õigusakt lihtsustaks digitaaltehnoloogiate arengut põllumajanduses ja maapiirkondades, parandaks seega ÜPP tõhusust ning toetaks ELi rohelist kokkulepet ja strateegiat „Talust taldrikule“.

Euroopa tuleviku konverents: lootused ja riskid tulevikuks, mis võib liiga vara lõppeda

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Euroopa tuleviku konverents on väga eriline sündmus, see on oluline hetk tõelise Euroopa avaliku sektori hädavajalikul loomisel. Kodanikeni jõudmine koostöös kodanikuühiskonna, ametiühingute ja äriorganisatsioonidega on keskne punkt selle edus. Arutatavad teemad, mis ulatuvad Euroopa demokraatiast sotsiaalse õigluseni, töökohtadest keskkonnani ning rändest kliimamuutusteni, on Euroopa ja meie riikide peamised praegused ja tulevased katsumused.

Pangandus- ja finantssektor on COVID-19-järgse kestliku ülesehituse ja taastumise võti

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

Komisjoni volinik Mairead McGuinness osales Euroopa mitmekesisuse rühma viimasel erakorralisel koosolekul, et arutada finants- ja pangandussektori rolli Euroopa majanduse taastamisel.

Euroopa mitmekesisuse rühma esimees Séamus Boland soovitas oma tervituskõnes kaaluda, milline võiks finantsalasel taastumisel olla traditsiooniliste ja alternatiivsete pangandusüsteemide roll, eriti väikeste sotsiaalse suunitlusega ettevõtete, sotsiaalmajandussektori ja VKEde puhul. Rühma esimees leidis, et finants- ja pangandussüsteeme tuleb muuta, et neis võetaks rohkem arvesse kodanike valikuid ja eelistusi.

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

Uus brošüür: „Shaping Europe – Recent EESC achievements“ – 2021. aasta väljaanne

Pandeemia algusest peale on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel olnud aktiivne roll nende poliitikameetmete kujundamisel, millega konkreetselt reageerida COVID-19 kriisile ja see seljatada. Samal ajal on komitee säilitanud pikaajalise ja tulevikku suunatud käsitluse, tehes jõudsalt tööd, et valmistada majandust ja ühiskonda ette COVID-19-järgseks maailmaks. Väljaandes esitatakse näiteid komitee hiljutistest tegevustest ja algatustest, mis on toonud kaasa muutusi ja mõjutanud Euroopa kujundamist.

Brošüür on komitee veebsaidil saadaval kuues keeles (prantsuse, inglise, saksa, hispaania, itaalia ja poola): https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/shaping-europe-recent-eesc-achievements-2021-edition.

Brošüüri trükiversioone on võimalik tellida e-posti aadressil vipcese@eesc.europa.eu. (fgr)