Det kommer att bli lättare att flytta varor med hjälp av en kombination av vatten- och landtransporter i Europa så snart problem som påverkar intermodaliteten har lösts. I det yttrande som utarbetats av Stefan Back, och som antogs vid plenarsessionen i juli, konstaterar kommittén att bristande driftskompatibilitet och dålig infrastruktur har stor inverkan på utvecklingen av integrerade godstransporter, vilket ofta göra att operatörerna inte har något annat val än att använda vägtransporter. Detta får i sin tur negativa konsekvenser för miljön.

I sin kommentar till antagandet av yttrandet påpekade Stefan Back att EU behöver en strategi som ur lagstiftningssynpunkt är pragmatisk och resurseffektiv: ”Vi behöver ta itu med de kvarstående frågorna direkt och lösa dem snabbt. Multimodala transporter, inbegripet logistik, måste vara effektiva och hållbara, inte dyrare, långsammare och mindre tillförlitliga än framför allt unimodala vägtransporter. En långsiktigt genomförbar lösning kan inte bygga på att man bara inrättar ett nytt särskilt regelverk eller skjuter till nya finansiella resurser.”

För närvarande brister de multimodala godstransporterna i effektivitet och hållbarhet. Att kombinera olika transportsätt på vatten och land medför i dag avsevärda omlastnings- och transaktionskostnader, och detta utöver nackdelar såsom långa leveranstider, komplexitet, högre risk och mindre tillförlitlighet. Mot bakgrund av allt detta är multimodala transporter för närvarande inte särskilt attraktiva. För att de multimodala transporterna fullt ut ska kunna bli en del av transportsystemet måste de bli konkurrenskraftiga i sig och åstadkomma effektiva och sömlösa flöden till samma kostnad som unimodala transporter. (mp)