Транспортирането на стоки по суша и вода в Европа ще стане по-лесно веднага щом бъдат решени проблемите, засягащи интермодалността. В становището, изготвено от Стефан Бак и прието на пленарната сесия през юли, Комитетът отбелязва, че липсата на оперативна съвместимост и лошата инфраструктура оказват значително въздействие върху развитието на интегрирания товарен транспорт, като често единственият избор пред превозвачите е да използват автомобилния транспорт. Това, от своя страна, оказва отрицателно въздействие върху околната среда.

Във връзка с приетото становище г-н Бак посочи, че от регулаторна гледна точка ЕС се нуждае от прагматичен и ефективен по отношение на ресурсите подход: „Трябва да разгледаме нерешените въпроси директно и да ги решим бързо. Мултимодалният транспорт и логистика трябва да бъдат ефективни и устойчиви и да не са по-скъпи, по-бавни и по-малко надеждни в сравнение по-специално с едномодалния автомобилен транспорт. За намирането на дългосрочно и ефективно решение не са достатъчни създаването на нова специална регулаторна рамка или вливането на допълнителни финансови средства“.

Към момента мултимодалният товарен транспорт страда от липсата на ефективност и устойчивост. Комбинирането на различни видове транспорт по вода и суша днес е свързано със значителни разходи, дължащи се на претоварване и трансакционни разходи, в допълнение към недостатъци като дълги срокове за доставка, сложност, по-висок риск и по-малка надеждност. Като се има предвид всичко изложено по-горе, понастоящем мултимодалният транспорт не представлява привлекателна възможност. За да изпълни пълноценно своята роля в транспортната система, мултимодалният транспорт трябва да стане конкурентоспособен сам по себе си и да генерира ефективни и безпрепятствени потоци на същата цена като едномодалния транспорт. (mp)