Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab Euroopa Komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu soovitus piisava miinimumsissetuleku kohta. Komitee peab seda vajalikuks vaesuse vastu võitlemisel ja ELi eesmärgi saavutamisel vähendada 2030. aastaks vaesuse ohus olevate inimeste arvu vähemalt 15 miljoni võrra.

Täiskogu märtsi istungjärgul vastu võetud arvamuses väljendas komitee erilist heameelt realistlike ja mitte liiga piiravate kriteeriumide rakendamise üle, et teha miinimumsissetulek kõigile kättesaadavaks sellisel tasemel, mis tagab inimestele väärika elu, ning jätmata kedagi kõrvale.

Et miinimumsissetulek oleks piisav, tuleb seda kohandada inflatsiooniga, mis 2023. aastal tõuseb eeldatavasti veel 6,5% (hiljutisest toidu- ja energiahinna hüppest tulenenud elukalliduse tõusu tõttu). Seepärast teeb komitee ettepaneku, et liikmesriigid hindaksid kord aastas miinimumsissetuleku taset inflatsiooni taseme suhtes.

Seda peaksid jälgima kodanikuühiskonna organisatsioonid, sotsiaalpartnerid ja hoolekandeorganisatsioonid.

„Tõhusad miinimumsissetuleku tagamise kavad võivad aidata tagada inimõiguste austamise, inimeste väärika elu, aidata neil jääda aktiivseks ja ühiskonda kaasatuks ning aidata integreerida inimesi kvaliteetsesse tööhõivesse,“ ütles arvamuse raportöör Jason Deguara. Ta lisas, et füüsilisest isikust ettevõtjatel peaks olema samuti täielik õigus miinimumsissetulekule ja teistele hüvitistele.

Raportöör Paul Soete sõnas: „Eesmärk on vähendada 2030. aastaks vaesuse ohus olevate inimeste arvu vähemalt 15 miljoni võrra. Esmapilgul ei tundu see eesmärk väga kaugelepürgiv, kuid liikmesriikidele antud suunised ja kindel metoodiline alus kujutavad endast kindlasti olulist sammu edasi.“

Miinimumsissetuleku taseme ja koosseisu vahel on heaoluriikides üldiselt väga suured erinevused ning see kehtib ka ELis. Miinimumsissetuleku saajate olukord tööturul on liikmesriigiti väga erinev.

Ükski ELi riik ei taga praegu vaesusriski vältimiseks piisavat sissetulekutoetust töötutele peredele. Toetusõiguslikkuse tingimuste tõttu, nagu vanuse alampiir, elanikustaatus, kodutus või perekonna koosseisuga seotud probleemid, ei ole umbes 20%-l töötutest õigust üldse toetust saada.
Samuti on probleem see, et hinnanguliselt 30–50% jätab miinimumsissetuleku toetuse taotlemata, mis on suures osas tingitud halduskoormusest. (ll)