Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Järgmisel kuul Portos toimuva sotsiaaltippkohtumise eel said tööandjate rühma liikmed kokku tööhõive ja sotsiaalõiguste voliniku Nicolas Schmitiga. Avameelse ja avatud arutelu käigus rõhutas tööandjate rühma esimees Stefano Mallia, et vaja on majanduse kiiret taastumist ning see on võimalik ainult siis, kui me tagame ettevõtetele soodsa ettevõtluskeskkonna, et nad saaksid olla konkurentsivõimelised, luua töökohti ja tagada seeläbi meie ühiskondade heaolu.

Teise maailmasõja järgse suurima majanduslanguse kontekstis on majanduse jõuline taastumine nii sotsiaalse arengu kui ka selle sujuvama toimumise eeltingimus.

See tähendab, et Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamisel ja Portos toimuval sotsiaaltippkohtumisel ei peaks käsitlema üksnes sotsiaalpoliitikat, vaid ka majanduse taastumist ja konkurentsivõimet.

Seetõttu ei saa töökohtade loomise ja tööturul osalemise edendamine seisneda uute õigusaktide vastu võtmises või muudes kohustustes, mis suurendavad ettevõtete koormust. See lähenemisviis ei ole olnud edukas varem ning kindlasti ei toimi see praeguse dramaatilise majanduskriisi olukorras.

Selle asemel peame keskenduma selliste tööturgude loomisele, kus paindlikkuse ja ettevõtete võimega muutustega kohaneda kaasneb piisav kindlus töötajatele.

Elujõuline tööstus- ja teenindussektor ning ettevõtlus on Euroopa tulevase jõukuse ja heaolu jaoks jätkuvalt keskse tähtsusega. Digi- ja rohepöörde teostamiseks on vaja kvalifitseeritud ja uuendusmeelset tööjõudu. Konkurentsivõimelise investeerimisbaasi tagamine on oluline meie sotsiaalse mudeli säilitamiseks.

ELi õigusaktid peaksid piirduma vaid tõeliselt piiriüleste teemade käsitlemisega. Kui EL võtab vastu õigusakte, peaksid kõik ELi tasandi uued algatused olema paremini tõenditega põhjendatud ja tuleks paremini hinnata nende panust konkurentsivõimesse. Selle eesmärgi saavutamisele aitaks kaasa kõigi uute algatuste uus sihipärane konkurentsivõime kontroll.

Tööandjate rühm kohtus volinik Schmitiga 15. aprillil. Arutelu käigus puudutati mitmeid sotsiaalküsimusi, nagu Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava, Porto tippkohtumine, komisjoni ettepanek piisava miinimumpalga kohta ning sotsiaalne dialoog ja kollektiivläbirääkimised.

Tööandjate rühma esimehe Stefano Mallia kõne täisversiooni kohtumiselt volinik Schmitiga leiate siit: https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/speech-president-mallia-eesc-employers-group-meeting-commissioner-schmit (dv/kr)