Le Grúpa na bhFostóirí in CESE

Roimh an gCruinniú Mullaigh Sóisialta in Porto an mhí seo chugainn, bhuail comhaltaí de chuid Ghrúpa na bhFostóirí le Nicholas Schmit, an Coimisinéir um Poist agus um Chearta Sóisialta. Le linn díospóireacht neamhbhalbh oscailte, leag Uachtarán Ghrúpa na bhFostóirí, an tUasal Mallia, béim ar an ngá atá le téarnamh eacnamaíoch tapa, rud nach féidir a dhéanamh ach amháin má chinntímid go bhfuil an timpeallacht ghnó cheart ag ár gcuideachtaí chun a bheith iomaíoch, chun poist a chruthú agus chun dea-bhail a ráthú dár sochaithe dá réir sin.

Le linn an chúlaithe eacnamaíoch is measa ó bhí an dara Cogadh Domhanda ann, is réamhriachtanas don dul chun cinn sóisialta é téarnamh eacnamaíoch fónta agus is bealach lena éascú é chomh maith.

Ciallaíonn sé sin nár cheart go mbainfeadh cur chun feidhme cholún Eorpach na gCeart Sóisialta agus an Cruinniú Mullaigh in Porto le beartas sóisialta agus leis sin amháin, ach go mbainfeadh siad le téarnamh eacnamaíoch agus le hiomaíochas chomh maith.

Dá bhrí sin, ní féidir go mbainfidh cruthú post agus rannpháirtíocht sa mhargadh saothair a chur chun cinn le reachtaíocht nua ná le hoibleagáidí eile a chuirfeadh leis an ualach atá ar chuideachtaí. Níor éirigh leis an gcur chuige sin san am atá thart agus is cinnte nach n-éireoidh leis sa ghéarchéim eacnamaíoch thromchúiseach seo.

Ina ionad sin, ba cheart dúinn díriú ar mhargaí saothar a chruthú ina mbeidh solúbthacht agus inar féidir le gnólachtaí oiriúnú d’athruithe agus ina mbeidh slándáil dhóthanach ar fáil d’oibrithe.

Is den tábhacht fós iad earnáil tionsclaíochta agus seirbhísí bheoga mar aon leis an bhfiontraíocht má tá an Eoraip le bheith rathúil agus folláin sa todhchaí. Tá lucht saothair oilte agus nuálach de dhíth orainn chun tabhairt faoi na haistrithe digiteacha glasa. Má táthar chun ár múnla sóisialta a choimeád tá sé ríthábhachtach bonn iomaíoch a áirithiú d’infheistíochtaí.

Ba cheart reachtaíocht AE a úsáid do shaincheisteanna trasteorann agus dóibh sin amháin. Nuair a ritheann an tAontas reachtaíocht, ba cheart gach tionscnamh nua ar leibhéal an Aontais a bheith bunaithe níos fearr ar fhianaise agus measúnú a dhéanamh ar an gcaoi a gcuireann sé leis an iomaíochas. Chuideodh seiceáil nua spriocdhírithe ar iomaíochas do gach tionscnamh nua an sprioc sin a bhaint amach.

Bhuail Grúpa na bhFostóirí leis an gCoimisinéir Schmit an 15 Aibreán. Pléadh roinnt saincheisteanna sóisialta, amhail plean gníomhaíochta cholún Eorpach na gceart sóisialta, an Cruinniú Mullaigh in Porto, an togra ón gCoimisiún maidir le híosphá leordhóthanach, an t-idirphlé sóisialta agus an chómhargáil.

Is féidir teacht ar óráid iomlán an Uasail Mallia, Uachtarán Ghrúpa na bhFostaithe, chuig Coimisinéir Schmit ag an nasc seo: https://www.eesc.europa.eu/ga/news-media/news/speech-president-mallia-eesc-employers-group-meeting-commissioner-schmit (dv/kr)