ETSK:n työnantajat-ryhmä

Työnantajat-ryhmän jäsenet tapasivat Portossa ensi kuussa pidettävän sosiaalihuippukokouksen edellä työllisyysasioista ja sosiaalisista oikeuksista vastaavan komissaarin Nicolas Schmitin. Työnantajat-ryhmän puheenjohtaja Stefano Mallia korosti avoimessa ja kursailemattomassa keskustelussa tarvetta varmistaa talouden nopea elpyminen, joka on mahdollista vain, jos eurooppalaisille yrityksille taataan oikeanlainen liiketoimintaympäristö, jotta ne voivat olla kilpailukykyisiä ja luoda työpaikkoja ja taata näin eurooppalaisten yhteiskuntien hyvinvoinnin.

Talouden vakaa elpyminen on sekä sosiaalisen edistyksen ennakkoedellytys että sen mahdollistaja talouden ollessa pahimmassa taantumassa sitten toisen maailmansodan.

Tämä tarkoittaa, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria täytäntöön pantaessa ja Porton sosiaalihuippukokouksessa olisi pohdittava sosiaalipolitiikan ohella myös talouden elpymistä ja kilpailukykyä.

Työpaikkojen luomiseen ja aktiiviväestön osuuden kasvattamiseen tähtäävissä toimissa ei siis voi olla kyse uuden lainsäädännön antamisesta tai muiden velvoitteiden asettamisesta, sillä näin lisättäisiin yritysten taakkaa. Se ei ole toiminut aikaisemmin eikä varmasti toimi syvässä talouskriisissä, jossa nyt olemme.

Tämän sijasta on keskityttävä yhdistämään työmarkkinoilla joustavuus ja yritysten kyky sopeutua muutoksiin sekä riittävä työntekijöiden turva.

Elinvoimainen teollisuus, palvelusektori ja yrityskenttä ovat vastaisuudessakin keskeisiä Euroopan vaurauden ja hyvinvoinnin takaamiseksi. Tarvitsemme ammattitaitoista ja innovatiivista työvoimaa, jotta pystymme toteuttamaan digitaalisen ja vihreän siirtymän. Kilpailukykyisen investointiperustan varmistaminen on oleellista sosiaalisen mallimme ylläpitämiseksi.

EU:n säädöksillä pitäisi puuttua vain aidosti rajatylittäviin kysymyksiin. Kaikkien EU-tason uusien lainsäädäntöaloitteiden olisi perustuttava vahvemmin näyttöön, ja niistä kilpailukykyyn saatavaa panosta olisi arvioitava. Uudenlaisen ja kohdennetun kilpailukykyvaikutusten arvioinnin tekeminen kaikille uusille aloitteille edistäisi tätä.

Työnantajat-ryhmä tapasi komissaari Schmitin 15. huhtikuuta. Keskustelussa käsiteltiin erilaisia sosiaalisia kysymyksiä, kuten Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevaa toimintasuunnitelmaa, Porton huippukokousta, komission ehdotusta riittävistä vähimmäispalkoista, työmarkkinavuoropuhelua ja keskitettyä sopimista.

Työnantajat-ryhmän puheenjohtajan Stefano Mallian komissaari Nicolas Schmitille pitämä puhe on saatavilla kokonaisuudessaan osoitteessa https://www.eesc.europa.eu/fi/news-media/news/speech-president-mallia-eesc-employers-group-meeting-commissioner-schmit (dv/kr)