Door de groep Werkgevers van het EESC

Voorafgaand aan de Sociale Top in Porto volgende maand spraken leden van de groep Werkgevers met Nicolas Schmit, commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten. Tijdens een ongedwongen en open debat benadrukte de voorzitter van de groep Werkgevers, de heer Mallia, dat snel economisch herstel geboden is, hetgeen alleen mogelijk is als we ervoor zorgen dat ondernemingen over het juiste ondernemingsklimaat beschikken om concurrerend te zijn, banen te scheppen en daarmee welzijn voor onze samenlevingen te waarborgen.

Te midden van de ergste economische recessie sinds de Tweede Wereldoorlog is een solide economisch herstel zowel een voorwaarde voor sociale vooruitgang als een manier om die vooruitgang te bevorderen.

Dit betekent dat het bij de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten (EPSR) en de sociale top in Porto niet alleen over sociaal beleid moet gaan, maar ook over economisch herstel en concurrentievermogen.

Daarom mag het bevorderen van werkgelegenheid en van arbeidsparticipatie niet neerkomen op nieuwe wetgeving of andere verplichtingen die de bedrijven met meer lasten opzadelen. Deze aanpak heeft in het verleden gefaald en zal in deze dramatische economische crisis zeker niet werken.

In plaats daarvan moeten we ons richten op het creëren van arbeidsmarkten waar flexibiliteit en het vermogen van bedrijven om zich aan veranderingen aan te passen, gepaard gaan met voldoende zekerheid voor werknemers.

Een dynamische industrie- en dienstensector en een florerend bedrijfsleven blijven van cruciaal belang voor de toekomstige welvaart en het toekomstige welzijn van Europa. We hebben een goed opgeleide en innovatieve beroepsbevolking nodig om werk te maken van de digitale en groene transitie. Een goede concurrerentiepositie, als basis voor investeringen, is cruciaal voor de instandhouding van ons sociaal model.

EU-wetgeving zou uitsluitend voor daadwerkelijk grensoverschrijdende kwesties moeten gelden. Wanneer de EU wetgeving opstelt, moeten alle nieuwe initiatieven op EU-niveau beter met feitenmateriaal worden onderbouwd en moet bezien worden hoe zij bijdragen tot het concurrentievermogen. Een nieuwe, gerichte concurrentievermogenstoets voor alle nieuwe initiatieven zou hiertoe bijdragen.

De groep Werkgevers vergaderde op 15 april met commissaris Schmit. Tijdens deze vergadering werd een aantal sociale kwesties besproken, zoals het actieplan EPSR, de top van Porto, het voorstel van de Commissie inzake toereikende minimumlonen, de sociale dialoog en collectieve onderhandelingen.

De volledige toespraak van de voorzitter van de groep Werkgevers, de heer Mallia, tot commissaris Schmit is te vinden via deze link: https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/speech-president-mallia-eesc-employers-group-meeting-commissioner-schmit (dv/kr)