Materiālu sagatavojusi EESK Darba devēju grupa

Pirms sociālā samita, kas notiks Portu, Darba devēju grupas locekļi tikās ar ES darba un sociālo tiesību komisāru Nicolas Schmit. Patiesās un atklātās debatēs Darba devēju grupas priekšsēdētājs S. Mallia uzsvēra, ka ir vajadzīga ātra ekonomikas atveseļošanās, kas ir iespējama tikai tad, ja nodrošināsim, ka uzņēmumiem ir labvēlīga uzņēmējdarbības vide, kurā tie var būt konkurētspējīgi, radīt darbvietas un tādējādi nodrošināt mūsu sabiedrības labklājību.

Laikā, kad vērojama lielākā ekonomikas recesija kopš Otrā pasaules kara, stabila ekonomikas atveseļošanās ir gan sabiedrības attīstības priekšnosacījums, gan arī iespēja to veicināt.

Tas nozīmē, ka Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanā un Portu sociālajā samitā jārunā ne tikai par sociālo politiku, bet arī par ekonomikas atveseļošanos un konkurētspēju.

Tāpēc darbvietu radīšana un dalība darba tirgū nav jāveicina ar jauniem tiesību aktiem vai citiem pienākumiem, kas palielina uzņēmumiem uzvelto slogu. Šāda pieeja nebija efektīva agrāk un noteikti nebūs efektīva šīs dramatiskās krīzes laikā.

Tā vietā mums uzsvars jāliek uz centieniem radīt tādu darba tirgu, kurā elastīgumu un uzņēmumu spēju pielāgoties pārmaiņām papildina adekvāta drošība darba ņēmējiem.

Dinamiskai rūpniecībai un pakalpojumu nozarei joprojām ir būtiska loma Eiropas turpmākās labklājības un labbūtības nodrošināšanā. Lai varētu sākt digitālo un zaļo pārkārtošanos, ir vajadzīgs kvalificēts un radošs darbaspēks. Centienos saglabāt mūsu sociālo modeli ļoti svarīgi ir nodrošināt konkurētspēju, lai varētu veikt ieguldījumus.

Ar ES tiesību aktiem būtu jārisina vienīgi pārrobežu problēmas. Kad ES pieņem tiesību aktus, visas jaunās ES līmeņa iniciatīvas būtu labāk jāpamato ar pierādījumiem un jānovērtē, kā tās veicina konkurētspēju. Jauna, mērķorientēta ar visām jaunām iniciatīvām saistīta konkurētspējas pārbaude palīdzētu sasniegt šo mērķi.

Darba devēju grupa 15. aprīlī tikās ar ES komisāru N. Schmit. Debatēs pieskārāmies vairākiem sociāliem jautājumiem, piemēram, tādiem kā Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plāns, Portu samits, Komisijas priekšlikums par adekvātu minimālo algu, sociālais dialogs un darba koplīguma slēgšanas sarunas.

Visa ES komisāram N. Schmit adresētā Darba devēju grupas priekšsēdētāja S. Mallia uzruna atrodama, izmantojot šo saiti: https://www.eesc.europa.eu/lv/news-media/news/speech-president-mallia-eesc-employers-group-meeting-commissioner-schmit. (dv/kr)