Konkurentsivõime kontrolli tuleks kohaldada mis tahes ELi poliitikameetmete ja õigusloomemenetluste suhtes, väidab komitee oma uues arvamuses, milles ta avaldab toetust ka ELi konkurentsivõime tegevuskavale.

Komitee märgib detsembri täiskogu istungjärgul vastu võetud arvamuses, et ELi poliitika ja eeskirjade mõju ELi ettevõtete konkurentsivõimele tuleb hinnata praegusest palju ulatuslikumalt ja süstemaatilisemalt. 

Konkurentsivõime kontroll peaks hõlmama õigusakte, fiskaalmeetmeid, strateegiaid, programme, rahvusvahelisi lepinguid ja isegi Euroopa poolaastat. Tuleks uurida nende mõju ettevõtetele, tööhõivele, töötingimustele ja nõuete täitmisega seotud kuludele. Peaks kaaluma, kuidas need võivad mõjutada eri sektorite, erineva suurusega ja erinevate ärimudelitega ettevõtteid nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis.

Euroopa osa maailma SKPs on juba mõnda aega vähenenud ja võib 2050. aastaks langeda alla 10 %. Lühiajalised väljavaated ei ole roosilisemad: COVID-19 järgne taastumine kestab ikka veel, Ukrainas käib sõda, inflatsioon kasvab, energiahinnad tõusevad ja sõltutakse oluliste artiklite impordist. Kui lisame sellele rohe- ja digipöörde, siis tekib üsna ettekujutus, kui suurte väljakutsetega ELi ettevõtjad silmitsi seisavad.

Kuidas me tagame, et konkurentsivõime ja ettevõtted saaksid ELi otsustusprotsessis rohkem tähelepanu? Komitee pakub välja kolmeosalise lähenemisviisi.

Esiteks soovitab komitee tugevdada Euroopa Komisjoni mõjuhinnangut, muutes konkurentsivõime kontrolli kohustuslikuks ja palju ulatuslikumaks. 

„Euroopa Komisjon peab juba praeguse seisuga koostama mõjuhinnanguid, milles võetakse arvesse konkreetse algatuse mõju konkurentsivõimele,“ ütles komitee arvamuse raportöör Christian Ardhe. „Siiski näeme me siin arenguruumi, eriti rakendamise ja jõustamise osas.“

Teiseks tuleks uute algatuste kujundamisel võtta poliitilisel tasandil laialdasemalt arvesse konkurentsivõimet. Nende puhul tuleks hinnata, kuidas need algatused aitavad kaasa konkurentsivõimele ja toetavad seda.

Kolmandaks kutsub komitee üles koostama konkreetse konkurentsivõime tegevuskava, mille pikaajaline eesmärk on suurendada ELi konkurentsivõimet. 

„Selle arvamusega soovime reaalselt pöörduda tagasi konkurentsivõime jälgimise viiside juurde ja võtta arvesse selle valdkonna keerukust,“ ütles arvamuse kaasraportöör Giuseppe Guerini. „Praegusel ajal ei mõjuta konkurentsivõime enam pelgalt üksikuid ettevõtteid, vaid asi on tegelikult ökosüsteemides. Seega peame seda teemat käsitlema komplekssemalt.“ 

Arvamus koostati vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Tšehhi Vabariigi taotlusele. (dm)