Проверката на конкурентоспособността следва да се прилага за всеки политически и законодателен процес на ЕС, твърди ЕИСК в ново становище, в което се застъпва и за „програма на ЕС за конкурентоспособността“.

В доклад, приет на пленарната сесия през декември, ЕИСК посочва, че въздействието на политиките и разпоредбите на ЕС върху конкурентоспособността на предприятията в ЕС трябва да бъде подложено на много по-задълбочена и систематична оценка, отколкото се подлага в момента. 

Проверката на конкурентоспособността следва да обхваща законодателството, фискалните мерки, стратегиите, програмите, международните споразумения и дори европейския семестър. В нея следва да се разглежда тяхното въздействие върху предприятията, заетостта, условията на труд и разходите за привеждане в съответствие и да се вземе предвид по какъв начин те могат да засегнат предприятията в различни сектори, характеризиращи се с различен размер и с различни бизнес модели, в дългосрочен и краткосрочен план.

Делът на Европа от световния БВП намалява от доста време насам и до 2050 г. може да достигне по-малко от 10 %. Краткосрочната перспектива не е по-добра предвид продължаващите последици от COVID-19, войната в Украйна, нарастващата инфлация, покачващите се цени на енергията и зависимостта от чуждестранен внос от съществено значение. Като към това се добавят екологичният и цифровият преход, може да се придобие доста ясна представа за огромните предизвикателства, пред които са изправени предприятията в ЕС.

Как да гарантираме, че на конкурентоспособността и предприятията се отдава повече значение в процеса на вземане на решения в ЕС? За тази цел ЕИСК предлага тристранен подход.

Първо, на техническо равнище ЕИСК предлага Европейската комисия да подобри своята оценка на въздействието, като направи проверката на конкурентоспособността задължителна и много по-широкообхватна. 

„Европейската комисия вече има задължението да извършва оценки на въздействието, при които се вземат предвид последиците от дадена инициатива върху конкурентоспособността“, заяви Кристиан Арде, докладчик по становището на ЕИСК. „Виждаме обаче и нужда от подобрения, особено по отношение на прилагането и правоприлагането.“

Второ, на политическо равнище следва да се отдаде подходяща тежест на конкурентоспособността при очертаването на нови инициативи, чиито принос и подкрепа за конкурентоспособността следва да се подложат на оценка.

Трето, Комитетът призовава за специална програма за конкурентоспособността с дългосрочна цел да се повиши конкурентоспособността на ЕС. 

„С настоящото становище наистина искаме отново да обърнем внимание на начините за наблюдение на конкурентоспособността и да вземем предвид комплексните въпроси в тази област“, заяви съдокладчикът по становището Джузепе Гуерини. „Конкурентоспособността в днешно време вече не е нещо, което засяга отделни предприятия или дружества — в действителност тя засяга екосистемите. Ето защо трябва да предприемем по-комплексен подход към разглеждането ѝ.“ 

Становището беше изготвено в отговор на искане на чешкото председателство на Съвета на ЕС. (dm)