„Kohalik vaade“ – 3. hooaja, 24. osa – „Endeemiline rändekriis Euroopas: kus me praegu oleme ja kuidas me liigume edasi?“

Netisaate selles osas uurime Euroopas jätkuvat rändekriisi. Selle küsimuse tõi tagasi rambivalgusse hiljutine vastasseis Itaalia ja Prantsusmaa vahel, kui kumbki riik keeldus lubamast laeval Ocean Viking randuda oma sadamas, et toimetada maale Liibüa ranniku lähedal päästetud illegaalsed rändajad. Milline on Euroopa rändepoliitika praegune seis? Mis on saanud Euroopa solidaarsusest pärast seda, kui Süüria pagulaskriis pani selle 2015. aastal tõsiselt proovile? Kuidas oleme jõudnud olukorrani, kus haavatavad rändajad satuvad õigusliku vaakumi lõksu?

Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Hea lugeja!

Iga aasta toob uued lootused ja unistused ning uue kindla plaani neid järgida.

Ürituste kalender

22.–23. veebruar 2023, Brüssel

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu istungjärk

27.–28. veebruar 2023, Brüssel

Ringmajanduse sidusrühmade konverents 2023

23.–24. märts 2023, Brüssel

„Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ 2023

Otse asja kallale!

Arvamusveerus „Otse asja kallale!“ kutsume komitee liikmeid üles kirjeldama peamisi ettepanekuid, mida komitee teeb mõne Euroopa Liitu mõjutava põhiprobleemi käsitlemisel.

Kinga Joó: „Vajame kõigile kättesaadavat kvaliteetset hooldust“

Kinga JOÓ

Euroopa hooldusstrateegia algab tõdemusega, et mingil ajal oma elus saab igaüks meist hooldust või hooldab ise kedagi. See on tõesti nii, kuid kõigile kättesaadav kvaliteetne hooldus ei ole paljude eurooplaste jaoks ikka veel reaalsus ning see oligi strateegia üks tõuketegureid.

„Üks küsimus...“

„Üks küsimus...“

Käesoleva kuu veerus „Üks küsimus...“ palume Euroopa Liidu Nõukogu endisel peadirektoril Jaroslaw Pietrasel rääkida teemast, millest ei saa praegu ei üle ega ümber – energiakriis.

Jarosław Pietras: „Energiakriis ei ole veel läbi“

EMSK Info: Jarosław Pietras, millisena näete ELi energiaturu hetkeseisu ja millised on tulevikuväljavaated?

Arvake ära, kes on külas?

Üllatuskülaline

Selles veerus tutvustame ajakirjanike ja silmapaistvate inimeste arvamusi, mõtteid ja kommentaare teemadel, mis on praeguses Euroopas olulised. Seekord on meil külas Ukraina reporter Olena Abramovitš. Uue aasta alguses jagab ta meie lugejatega lootust paremale maailmale.

Olena Abramovitš: Ukraina 2023. aastal: võitlus peab jätkuma – isegi pärast võitu

„Me ei lase kunagi käest võimalust jätta võimalus kasutamata“ – see ütlus sündis Ukrainas vahetult enne täiemahulise sõja puhkemist. 

EMSK uudised

Iga aasta võiks olla Euroopa noorteaasta

Detsembris toimunud täiskogu istungjärgul käsitles komitee tegureid, mis mõjutavad noorte olukorda tööturul. Arutelul võeti kokku Euroopa noorteaasta 2022 ja juhatati sisse Euroopa oskusteaasta 2023. Komitee pooldas noorte kaasamise pikaajalist strateegiat ja soovitas Euroopa aastal mitte piirduda reklaamikampaaniatega vaid töötada välja selged kavad.

 

Soolise võrdõiguslikkuse finantsmõõdet ei ole ELi poliitikas seni uuritud

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pidas oma detsembri täiskogu istungjärgul arutelu rahanduse ja avaliku sektori taastepoliitika rolli üle soolise võrdõiguslikkuse ja naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise edendamisel ELis. Arutelu oli seotud kahe arvamuse vastuvõtmisega: üks neist käsitleb soopõhist lähenemisviisi eelarvestamisele ja investeerimisele ning teine seda, kuidas liikmesriigid saavad parandada viisi, kuidas nende taaste- ja vastupidavuskavades kavandatud otsesed ja kaudsed meetmed mõjutavad soolist võrdõiguslikkust.

Toitu ei tohiks käsitleda finantsvarana – see on muust erinev

Sõda Ukrainas küll süvendas ülemaailmset toiduainete hinnakriisi, kuid tegelikult on kriis tingitud kaubaturu struktuursematest ja süsteemsematest probleemidest, mis põhjustavad näljaprobleemi ja ohustavad inimeste elatusvahendeid. See oli põhisõnum Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. detsembril vastu võetud omaalgatuslikus arvamuses.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab ELi poliitikameetmete ja eeskirjade konkurentsivõime kohustuslikku kontrolli

Konkurentsivõime kontrolli tuleks kohaldada mis tahes ELi poliitikameetmete ja õigusloomemenetluste suhtes, väidab komitee oma uues arvamuses, milles ta avaldab toetust ka ELi konkurentsivõime tegevuskavale.

Euroopa ja Vahemere piirkonna koostöö pärast COVID-19: kodanikuühiskonna organisatsioonid on majanduse ja ühiskonna toimimises võtmetähtsusega

Komitee täiskogu detsembri istungjärgul arutati Euroopa ja Vahemere piirkonna ülesehitamist ja vastupanuvõimet pärast COVID-19 pandeemiat, keskendudes digikirjaoskusele.

Põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtte tõhusaks tutvustamiseks peab EL keskenduma kogukonnapõhistele väärtustele ja inimeste lugude näitlikustamisele

Komitee kutsub ELi ja liikmesriike üles tegema tööd selle nimel, et üldsust paremini põhiõigustest ja õigusriigi põhimõttest teavitada. Detsembris vastu võetud arvamuses soovitab komitee keskenduda õiglusele ja õigusele ning anda sõna neile, kes kogevad inimõiguste rikkumisi vahetult.

Asbest: EL peaks minema komisjoni pakutud piirnormist kaugemale

Asbestiga kokkupuute tehniline piirnorm tuleks siiski kehtestada madalamal tasemel, kui komisjon on praegu kavandanud hiljutises direktiivis, millega reguleeritakse töötajate kaitset asbestiga kokkupuute ohtude eest tööl. Nii leidis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma täiskogu detsembri istungjärgul vastu võetud arvamuses.

Ebaseaduslik vara: uus ELi direktiiv aitab võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu

Detsembris toimunud täiskogu istungjärgul väljendas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee heameelt komisjoni ettepaneku üle võtta vastu direktiiv vara tagasivõitmise ja konfiskeerimise kohta, mis on oluline samm rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases võitluses ELis. Vaatamata olukorra üldisele paranemisele mõnes liikmesriigis on arestitud või konfiskeeritud kuritegeliku vara osakaal kogu ELis endiselt äärmiselt väike.

Euroopa meediavabaduse määrus: oluline nurgakivi meediavabaduse kaitsmisel

Komitee väljendas heameelt Euroopa Komisjoni algatuste üle meediavabaduse valdkonnas, kuid hoiatas, et üksnes soovitustest ja pehme õiguse lähenemisviisist ei piisa, et kindlustada Euroopas meediavabadus ja sõltumatus poliitilisest, kaubanduslikust ja muud liiki sekkumisest.

Haridus peab olema kestliku arengu keskne element

Haridus võib aidata meil liikuda fossiilkütusepõhisest ühiskonnast ringmajandusel ja kestlikkusel põhinevasse ühiskonda. Detsembris vastu võetud omaalgatuslikus arvamuses kutsub komitee üles edendama teadmisi ümberkujundavat haridust, mis võimaldab noortel aktiivselt rohepöördes osaleda.

 

Meretööstus: komitee hoiatab taas tehnoloogiasektoriga seotud ohtude eest

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee märkis oma hiljutises ettevalmistavas arvamuses, et meretehnoloogia sektor vajab rahvusvahelise konkurentsi saavutamiseks kiireid meetmeid ja investeeringuid. Keskenduda tuleks oskuste parandamisele, rahastamisele ja turulepääsule.

Ladina-Ameerika vajab uut ühiskondlikku lepet, et soodustada majanduse taastumist

Ladina-Ameerika vajab uut ühiskondlikku lepet, mis tagaks poliitilise vastutuse, kaasatuse, sotsiaalkaitse ja kvaliteetse tööhõive, ütles komitee oma eelmise aasta detsembris vastu võetud omaalgatuslikus arvamuses Ladina-Ameerika COVID-19 järgse sotsiaal-majandusliku olukorra kohta. Parim lähtepunkt on vabalt ja demokraatlikult organiseeritud kodanikuühiskond.

Komitee arutab ELi eesistujariigi Rootsi prioriteete ja programmi

15. detsembril Stockholmis toimunud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee koosolekul tutvustas Rootsi ELi asjade riigisekretär Christian Danielsson ELi Nõukogu tulevase eesistujariigi Rootsi poliitilist suunda, paludes komiteel esitada oma seisukoht kuues keskses küsimuses.

Uudiseid rühmadelt

2023: aeg võtta vastu konkurentsivõime tegevuskava

Komitee tööandjate rühma esimees Stefano Mallia

2023. aasta esimene pool on õige aeg pingutada selle nimel, et konkurentsivõime tegevuskavast saaks ELi põhiprioriteet. 

Sunniviisiline töö piltides: ILO näitus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees eelmise aasta detsembris avatud ILO näitusel olid väljas parimad pildid ILO konkursilt, millel kujutati kogu maailmas sunniviisilise töö lõksu sattunud inimeste kohutavaid lugusid. 

Séamus Boland valiti tagasi kodanikuühiskonna organisatsioonide rühma esimeheks

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna organisatsioonide rühm

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna organisatsioonide rühma liikmed valisid 14. detsembril ühisel heakskiidul Séamus Bolandi veel kaheks ja pooleks aastaks rühma esimeheks.