Η Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Μαυροβουνίου

Η μικτή συμβουλευτική επιτροπή (ΜΣΕ) «ΕΕ-Μαυροβούνιο» είναι μια πλατφόρμα της κοινωνίας πολιτών που συστάθηκε μεταξύ της ΕΟΚΕ και της κοινωνίας πολιτών στο Μαυροβούνιο (κοινωνικοί εταίροι και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών). Η εντολή της ΜΣΕ προέρχεται από την απόφαση αριθ. 1/2011 του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Μαυροβουνίου της 20ής Ιουνίου 2011, για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1/2010 σχετικά με την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Η ΜΣΕ της κοινωνίας πολιτών συμπληρώνει, από την πλευρά της κοινωνίας πολιτών, το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ που συνδέεται με τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μαυροβουνίου. Η μικτή συμβουλευτική επιτροπή της κοινωνίας πολιτών αποτελείται από μέλη από κάθε πλευρά.

Η ΜΣΕ επιτρέπει στις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών αμφοτέρων των πλευρών να παρακολουθούν την πορεία του Μαυροβουνίου προς την ΕΕ και να υιοθετούν συστάσεις προς την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου και τα όργανα της ΕΕ.