Podcast - The Grassroots View - S2, E3: En ny fortælling om Europa

Covid-19-krisen har vist, hvor vigtig solidariteten mellem EU's medlemsstater, institutioner og borgere er. I lyset af denne erfaring diskuterer vi, hvorfor konferencen om Europas fremtid, der netop er startet, er et nyt og vigtigt skridt i overvejelserne om vores fælles europæiske fremtid.

Tilgængelige sprog:

Leder

En smule håb for sommeren

Kære læsere

Vi starter denne sommer med langt flere gode nyheder end sidste år. Ved udgangen af juli skulle næsten 70 % af alle voksne i EU have modtaget mindst én dosis covid-19-vaccine. Det er blevet muligt at rejse, selv om det stadig er kompliceret. Og lanceringen af NextGenerationEU-fonden er ved at tage fart.

Vigtige datoer

13. juli, Bruxelles

Rundbordssamtale om klima og bæredygtighed med unge

22.-23. september 2021, Bruxelles

EØSU plenarforsamling

"Et spørgsmål til..."

"Et spørgsmål til …"

I vores rubrik "Et spørgsmål til..." beder vi medlemmer af EØSU om at svare på et aktuelt spørgsmål, som vi finder særlig relevant.
I juliudgaven har vi bedt formanden for ad hoc-gruppen om grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet, Cristian Pîrvulescu, om at dele sine tanker om ytringsfriheden.

 

Ytringsfriheden er en ret, som vi bør sætte pris på og værne om

Vold synes hyppigere og hyppigere at være det vigtigste brændstof for sociale netværk. Dette kan resultere i verbal eller fysisk vold mod enhver myndighed, hvad enten den er politisk, retshåndhævende, institutionel eller privat. Man har indtryk af, at alt kan siges, og at alt kan forsvares på de sociale netværk, uanset om det er sandt eller falsk. En person kan f.eks. opfatte sin personlige utilfredshed som værende legitim og gå så langt som til at give Frankrigs statschef en lussing.

Hvor mener du på denne baggrund og som formand for ad hoc-gruppen om grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet, at stregen i sandet bør trækkes, når det handler om grundlæggende rettigheder og individuelle frihedsrettigheder, navnlig ytringsfriheden?

Fremme af en fælles kultur af grundlæggende rettigheder i Europa

Af EØSU-medlem Cristian Pîrvulescu

Den tid, hvor grundlæggende rettigheder, retsstatsprincippet og demokrati kunne tages for givet på vores kontinent, er definitivt forbi. Det står stadig mere klart, at disse værdier skal forsvares proaktivt mod populisme, hadefuld tale, angreb på mindretal, begrænset råderum for civilsamfundet og visse regeringers tendens til magtkoncentration. EØSU's Ad hoc-gruppe om grundlæggende Rettigheder og Retsstatsprincippet arbejder med at fremme en kultur, som bygger på grundlæggende rettigheder i Europa.

Gæt, hvem der er vores gæst.....

Månedens hemmelige gæst

Hver måned præsenterer vi en hemmelig gæst, hvis arbejde og engagement er en inspiration for andre.

I juli-udgaven af EØSU info har vi inviteret Dr. Hans Henri Kluge, WHO's regionale direktør for Europa, og Johan Strid, direktør for The Ocean Race Summits.

"Fremtiden er ikke skrevet i sten, og covid-19-pandemiens forløb er i vores hænder"

Interview med Dr. Hans Henri Kluge, WHO's regionale direktør for Europa.

Hvordan bedømmer du virkningen af vaccinationskampagnen i Europa?

Siden den 4. februar 2021 er der på verdensplan flere mennesker, der er blevet vaccineret mod covid-19, end der er mennesker, der er bekræftet smittet siden epidemiens begyndelse. Der er til dags dato givet over 477 mio. doser covid-19-vacciner i den europæiske region (pr. 17. juni).

"Vi må alle gøre vores bedste for at forbedre klodens helbredstilstand"

af Johan Strid, direktør for The Oceans Race Summit

"Hvorfor ønsker The Ocean Race – en kapsejlads – at hjælpe med at fremme nye og forbedrede politikker til at løse nogle af de mest presserende problemer, som vores blå planet står over for?" Jeg bliver ofte stillet dette spørgsmål, og mit svar er, at vi alle skal gøre vores bedste for at forbedre klodens helbredstilstand og i vores tilfælde især havenes tilstand, da det er vores område. 

EØSU-nyt

Det slovenske EU-formandskab starter på et kritisk tidspunkt for Europa

Den 1. juli 2021 overtog Slovenien formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union på et tidspunkt, hvor Europa søger at komme sig, genopbygge bedre og komme stærkere ud af covid-19-pandemien.

Konferencen om Europas fremtid: EØSU's høringer når ud i alle hjørner af Europa

Formanden for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Christa Schweng, indledte udvalgets officielle aktiviteter på konferencen om Europas fremtid med en live-Q&A-session. Konferencen om Europas fremtid – det europæiske projekt skal igen blive borgernes definerer det organiserede civilsamfunds synspunkter og forventninger i forbindelse med konferencen. På konferencen blev betydningen af at inddrage folk uden for EU-boblen i Bruxelles også understreget, og man brainstormede som forberedelse på de kommende borgerhøringer.

"Den europæiske grønne pagt skal være retfærdig, eller også skal den slet ikke være der"

På EØSU's plenarforsamling i juni annoncerede Frans Timmermans foranstaltninger til beskyttelse af de mest sårbare mod en mulig udvidelse af CO2-prissætningen til også at omfatte opvarmning og transportbrændstoffer. Desuden hørte han om EØSU's forslag til at forbedre virksomhedernes beslutningstagning i forbindelse med den grønne omstilling gennem social dialog.

Genopretning og rekonstruktion efter pandemien må være højeste prioritet for Europas fremtid

EU's højeste prioriteter for den nærmeste fremtid må være at få Europas økonomi tilbage på sporet, at levere en bæredygtig omstilling og skabe velstand og fremgang for Europas borgere og virksomheder. Det er hovedidéen bag resolutionen om EØSU's bidrag til Kommissionens arbejdsprogram for 2022 vedtaget på plenarforsamlingen i juni.

EU's nye kræftstrategi er en fremragende mulighed for at beskytte europæernes sundhed

Kræft forventes at blive den hyppigste dødsårsag i EU, og derfor kommer den europæiske kræfthandlingsplan på det helt rigtige tidspunkt. EØSU hilser denne plan velkommen som en milepæl i bekæmpelsen af kræft. Vedvarende regionale og sociale uligheder betyder dog, at der stadig er plads til forbedring.

Civilsamfundet skal spille en aktiv rolle i forsvaret af EU's værdier

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har afgivet løfte om, at det fortsat vil arbejde sammen med Kommissionen og andre EU-institutioner om at opretholde og gennemføre EU's kerneværdier, navnlig retsstatsprincippet, grundlæggende rettigheder og demokrati.

"Kun ved at øge borgerinitiativets gennemslagskraft vil borgerinitiativet kunne genskabe forbindelsen mellem EU og borgerne"

Den 10. borgerinitiativdag, der var tilegnet det europæiske borgerinitiativ, fandt undtagelsesvis sted online og over to dage. EØSU's formand Christa Schweng, Kommissionens næstformand Věra Jourová og Europa-Parlamentets næstformand Pedro Silva Pereira vurderede status på dette unikke instrument for deltagelsesdemokrati.

Cirkulære offentlige indkøb bør være obligatoriske for regeringerne i EU-landene

Med en årlig udgift på ca. 14 % (eller 2 billioner EUR) af EU's samlede BNP er regeringerne Europas største forbrugere. Deres udgifter stammer hovedsagelig fra offentlige udbud om indkøb af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser og varer, de har brug for, fra virksomheder.

Løngennemsigtighed: Bindende foranstaltninger er nødvendige, men ikke tilstrækkelige til at mindske lønforskellene mellem kønnene

EØSU bifalder Kommissionens initiativ om bindende løngennemsigtighed, men mener, at forslaget til direktiv bør styrkes på flere områder, og at der bør træffes yderligere foranstaltninger for at tage fat på de grundlæggende årsager til lønforskellene mellem kønnene.

En styrkelse af euroens internationale rolle er vigtig for at fremme Europas globale position

EU er nødt til at sætte sig ambitiøse økonomiske mål for at styrke euroen. I kraft af de hastige forandringer i den globale økonomi og EU's nuværende position inden for innovation, konkurrenceevne og fremme af investeringsvenlige reguleringsmæssige rammer er det vigtigere nu end nogensinde før.

Nationale genopretnings- og resiliensplaner: EØSU opfordrer til, at det organiserede civilsamfund inddrages reelt i gennemførelsen heraf

Det organiserede civilsamfunds inddragelse er langtfra tilfredsstillende i de fleste EU-lande, advarede EØSU på den årlige konference i dets ad hoc-gruppe om det europæiske semester, der blev afholdt virtuelt den 31. maj.

På vej mod mere bæredygtige fødevaresystemer – omstillingen bør være inkluderende og fair, udtaler EØSU

Sustainable food Systems

Som bidrag til De Forenede Nationers (FN's) topmøde om fødevaresystemer i 2021 afholdt EØSU den 28. maj en onlinehøring for at afdække sårbarheder og uligheder i de europæiske fødevaresystemer og afklare, hvordan EU kan opnå mere retfærdige og rimelige forsyningskæder. Højtstående talere fra FN, Kommissionen og Europa-Parlamentet præsenterede deres synspunkter om de ændringer, der er nødvendige for at styrke retfærdighed, rimelighed og en rettighedsbaseret tilgang i forbindelse med omstillingen til mere bæredygtige fødevaresystemer.

Den grønne omlægning af transporten skal levere realistiske alternativer

EØSU støtter en grøn omlægning af transporten, men understreger, at energiomstillingen skal være fair og levere levedygtige og realistiske alternativer, idet der tages højde for de særlige økonomiske og sociale forhold og behovene i alle Europas regioner, herunder i landdistrikterne.

EØSU debatterer den ajourførte europæiske industristrategi

Den 17. juni afholdt EØSU og udvalgets Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI) en livlig debat om det organiserede civilsamfunds synspunkter i kølvandet på offentliggørelsen af Kommissionens ajourføring af EU's nye industristrategi. Under debatten, som er den første i en række af aktiviteter om dette emne, der arrangeres i fællesskab af EØSU's sektioner, blev der sat spørgsmålstegn ved, om den ajourførte strategi indeholder tilstrækkelige elementer til at forbedre den europæiske industris modstandsdygtighed og strategiske autonomi. 

Transatlantiske partnere fast besluttet på handling

EØSU's opfølgningsudvalg for transatlantiske forbindelser mødtes få dage før højniveautopmødet mellem EU og USA for at diskutere en lang række emner af interesse for civilsamfundet, herunder først og fremmest klimaforandringer og handel.

Ny publikation om EØSU's aktiviteter under det slovenske EU-formandskab – juli-december 2021

I andet halvår af 2021 varetager Slovenien for anden gang formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union, og for anden gang er det på et kritisk tidspunkt for Europa.

Nyt fra grupperne

Fra Arbejdsgivergruppens webinar opfordres til en retsakt om digitalisering i landdistrikterne.

Af EØSU's Arbejdsgivergruppe

Efter vedtagelsen for nylig af EØSU's udtalelser om retsakten om digitale markeder (DMA) og retsakten om digitale tjenester (DSA) på plenarforsamlingen i juni var Arbejdsgivergruppen vært for et webinar om "Udfordringer i den digitale og den nye EU-økonomi" den 14. juni.

Hjælp til at udligne lønforskellen mellem kønnene inden 2104

Af EØSU's Arbejdstagergruppe

I gennemsnit tjener kvinder 14 % mindre end mænd i Europa. I nogle lande bliver situationen langsomt bedre, mens den forværres i andre. Forskellen ventes for EU's vedkommende gennemsnitligt at være udlignet i det 22. århundrede, men i lande som Frankrig ventes det at tage yderligere 1.000 år.

Pressefrihed kan ikke tages for givet, men må beskyttes aktivt

Af Elena-Alexandra CALISTRU, medlem af EØSU's Gruppe Diversitet Europa

Der er ikke mange steder i verden, der har den samme stærke tradition for at værne om værdien af frie og uafhængige medier, som vi har i Europa. Men de nye digitale platforme, illiberale tendenser til at lukke adgangen til information, det øgede antal trusler mod undersøgende journalister og krisen skabt af covid-19 lægger alt sammen på forskellige måder, men på én gang, et pres på det økosystem, der giver de exceptionelt frie medier mulighed for at eksistere og udfylde deres demokratiske rolle.

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer

ESMA-museet og -mindestedet i Argentina: Et symbol for menneskerettigheder

Arbejdstagergruppen præsenterer kampagnen for at få ESMA-museet og -mindestedet i Argentina opført på UNESCO's liste over verdens kulturarv.

Et årti med klimaændringer foreviget af Ciril Jazbec

Som startskuddet til det slovenske rådsformandskab præsenterer EØSU en onlineudstilling af den prisvindende slovenske fotograf Ciril Jazbec, som har modtaget Leica O.B.-prisen og World Press Photo-prisen i 2021.