Jak zdaňovat mzdy a zisky podniků, aby to odpovídalo potřebám současného světa práce? Tuto složitou otázku si EHSV položil ve svém stanovisku, které přijal na červencovém plenárním zasedání a v němž mj. uvítal a podpořil nárůst práce z domova. Je třeba vytvořit soubor aktualizovaných a jednoduchých pravidel, aby v souvislosti s prací na dálku nedocházelo na straně evropských zaměstnanců ani zaměstnavatelů k případům dvojího zdanění nebo neúmyslného nezdanění.

„Náš svět se změnil a lidé si přejí pracovat jinak. EHSV plně podporuje pružnější formy organizace práce a možnost přeshraniční práce na dálku,“ prohlásil zpravodaj stanoviska Krister Andersson. „Tento nový model však s sebou nese i velká úskalí, co se týče mezinárodních daňových systémů a efektivního fungování evropského jednotného trhu.“ EHSV v tomto ohledu navrhl řadu opatření – například vytvořit na evropské úrovni jedno správní místo, jako je tomu v oblasti DPH. Zaměstnavatel by byl povinen vykazovat počet dní, které pracovníci na dálku odpracovali v zemi svého bydliště a v zemi, v níž sídlí zaměstnavatel. Na základě těchto informací by daňové orgány mohly posoudit, ve které zemi mají být jejich příjmy zdaněny nebo jaká část příjmů má být zdaněna v jednotlivých zemích. Krister Andersson zdůraznil: „Tento systém by zaměstnancům i zaměstnavatelům umožnil snížit počet daňových sporů mezi členskými státy a zároveň by pomohl zaručit správný výběr daní, aniž by jednotlivci museli podávat daňová přiznání ve více zemích.“ (tk)