Как заплатите и печалбите на предприятията да се облагат по начин, който да отговаря на нуждите на днешната работна среда? В становище, прието на юлската пленарна сесия, ЕИСК разглежда това предизвикателство, като същевременно приветства и насърчава увеличаването на дистанционната работа. Един актуализиран и лесен за следване набор от правила би гарантирал, че работодателите и работниците в Европа не попадат в ситуация на двойно данъчно облагане или непреднамерено необлагане с данъци поради факта, че работят от чужбина.

„Живеем в нов свят, където хората искат да работят по различен начин. ЕИСК напълно подкрепя по-гъвкавия начин на работа и трансграничния дистанционен труд“, заяви докладчикът Кристер Андерсон. „Но тази нова парадигма изправя пред сериозни предизвикателства международните системи за данъчно облагане и ефективния единен европейски пазар“, допълни той. Наред с други мерки, ЕИСК предлага на европейско равнище да се създаде обслужване на едно гише, като например за ДДС. Работодателят ще докладва броя дни, в които дистанционните работници са работили в държавата, на която са местни лица, и в държавата, където се намира работодателят. С тази информация данъчните органи ще могат да преценят в коя държава би бил облагаем доходът или каква част от него би била облагаема във всяка една държава. Г-н Андерсон отбеляза: „Тази система би позволила на работниците и работодателите да намалят данъчните спорове между държавите членки и същевременно би спомогнала да се гарантира, че данъците се начисляват правилно, без да се изисква физическото лице да подава данъчни декларации в много държави“. (tk)