Soustavné změny ohrožují dokončení transevropské dopravní sítě

Skutečnost, že členské státy EU neustále mění priority své domácí politiky, představuje zásadní překážku, která brání včasné realizaci projektů transevropské dopravní sítě (TEN-T). V souvislosti s tím vyvstávají pochyby, zda se podaří dokončit do roku 2030 hlavní síť. Toto upozornění zaznělo v informační zprávě Hodnocení pokynů pro transevropské dopravní sítě (TEN-T) na období 2013–2020, kterou vypracoval Alberto Mazzola a jež byla přijata na červencovém plenárním zasedání EHSV.

K největším překážkám komplikujícím dokončení projektů TEN-T nepatří pouze proměnlivost vnitrostátních politických priorit, která dopadá zejména na projekty přeshraničního významu, ale také odpor občanů a dalších zainteresovaných stran. To dokládá, že s politikou týkající se sítě TEN-T jsou spojeny podstatné sociální a hospodářské otázky, v jejichž rámci je třeba zohlednit potřeby občanské společnosti. Je totiž nezbytné v rané fázi zapojit a konzultovat její organizace, aby mohly být poté uskutečněny náležité kroky a odstraněny problémy při provádění projektů.

Alberto Mazzola během diskuse na plenárním zasedání uvedl: „Sdílíme pochyby zainteresovaných stran, zda se podaří vybudovat do roku 2030 hlavní síť. Tento cíl je však podle nás důležitý, jelikož přiměje členské státy k většímu úsilí. Mimoto se domníváme, že by bylo možné dokončit do daného roku několik rozsáhlých přeshraničních projektů. K co nejlepšímu provádění projektů je nezbytné, aby se zapojila občanská společnost a dohlížela na budování koridorů a přípravu projektů. Tam, kde již v rané fázi proběhly rozsáhlé informační kampaně, postupují projekty velmi dobře, zatímco jinde, kde se tak nestalo, čelí silnému odporu části obyvatelstva.“ (mp)