Постоянните промени застрашават завършването на трансевропейската транспортна мрежа.

Постоянните промени във вътрешните политически приоритети на държавите — членки на ЕС, са основна пречка за изпълнението в предвидения срок на проектите за трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) и това поражда съмнения относно възможността за завършване на централна мрежа до 2030 г. Предупреждението е отправено в информационния доклад „Оценка на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) — насоки за периода 2013 — 2020 г.“ на Алберто Мадзола, приет на пленарната сесия на ЕИСК през юли.

Основните пречки пред завършването на TEN-T включват не само промени в националните политически приоритети, които се отразяват в особена степен на проектите с трансгранично значение, но също и противопоставянето на гражданите и други заинтересовани страни. Това показва, че политиката, свързана с TEN-T повдига важни социални и икономически въпроси, за разглеждането на които гражданското общество трябва да даде своя принос, тъй като единствено ако организациите на гражданското общество участват и са консултирани на ранен етап е възможно да се гарантират подходящи последващи действия и контрол и да се премахнат пречките пред изпълнението на проекта.

По време на дебата на пленарната сесия г-н Мадзола заяви: „Споделяме съмненията на заинтересованите страни дали централната мрежа може да бъде завършена до 2030 г. Смятаме, обаче, че става въпрос за важна цел, която да подтикне държавите членки да работят по-активно, и вярваме, че множество големи трансгранични проекти биха могли да бъдат завършени до тази дата. Участието на гражданското общество и надзора на развитието на проектите и коридора са с основно значение за изпълнение на проектите по най-подходящия начин. Когато това е направено на ранен етап чрез широкообхватни информационни кампании, проектите напредват много добре, а когато не е, срещат силна съпротива от страна на част от обществото.“ (mp)