Komunikace v době krize

V tomto posledním – francouzském – příspěvku do naší rubriky se o své zkušenosti s pandemií COVID-19 podělila místopředsedkyně EHSV odpovědná za komunikaci Isabel Caño Aguilar. Popisuje v něm, jak pandemie od základů změnila celou agendu komunikace EHSV, neboť solidarita a odhodlání, které pandemie přinesla, se staly ústředním motivem veškeré jeho práce a iniciativ, a především pak Ceny za občanskou solidaritu pro rok 2020. Podle místopředsedkyně „už po této pandemii nikdy nic nebude jako dřív. Naší povinností je však jednat a zajistit, aby byla Evropa silnější. Žádají nás o to evropští občané.“

Dessine-moi… (Nakresli mi...)

Rubrika s názvem „Dessine-moi...“ se chýlí ke konci. Poslední články obohacují řadu svědectví, která nás doprovázela od začátku pandemie. Tyto upřímné příběhy o nedobrovolné době izolace v nás vyvolávají dojetí, vybízejí nás k tomu, abychom v ostatních lidech hledali to, co je krásné, a abychom se více soustředili na smysl života a ve větší míře si uvědomovali, že je důležité prožívat každý okamžik.

Dostupné jazyky:

Úvodník

V této době urychlených změn jsme svědky toho, jak křehké mohou naše demokracie, naše společnost a naše planeta být. 

Předsednictví jsem se ujímal v dubnu 2018 s přesvědčením, že urychlení naší cesty k udržitelné Evropě vyžaduje, abychom znovuobjevili humanistický duch renesance. Na pozadí brexitu a před nastávajícími evropskými volbami jsem věděl, že zásadní úlohu při přechodu ekonomiky k udržitelnějším a inteligentnějším modelům musí sehrát občanská společnost.

Na konci svého funkčního období tento měsíc mohu říci, že Evropa opět prokázala svou odolnost. Nacionalisté a euroskeptici byli v evropských volbách poraženi a pandemie COVID-19 zasadila jejich falešnému narativu jednoznačný úder. EU přijala bezprecedentní opatření a během několika měsíců zlikvidovala zdánlivě nezpochybnitelná tabu, když dokázala ochránit naše občany a komunity a investovat do silné strategie pro budoucnost, a to na základě dosud vůbec nejširšího konsenzu.

Poznamenejte si

6. a 7. října 2020, Brusel, Belgie
uvítací akce pro nové členy EHSV

27., 28. a 29. října 2020, Brusel, Belgie
obměna složení – plenární zasedání EHSV

Karolina Dreszer-Smalec: „Ponaučení z koronaviru“

V březnu 2020 jsme si začali uvědomovat, že pandemie COVID-19 není jen zdravotní krizí, ale že bude mít dopad na mnoho aspektů našich životů. Bylo nám – sdružením a aktivistům – rovněž jasné, že v naší běžné práci budeme čelit novým výzvám. Ukázalo se, že situace je ještě horší, než jsme čekali.

Martin Siecker: Život vždy z té lepší strany ber

Jestli bych chtěl maximálně 2 000 znaky shrnout, co soudím o koronavirové krizi a jak ji prožívám? Na jedno století připadá jeden znak, to není u něčeho s tak katastrofálním dopadem příliš mnoho. Ale budiž, podělím se o své osobní a neutříděné postřehy.

Jože Smole: „Krize nás sjednotila a posílila“

Ocitli jsme se v situaci, kterou jsme nikdy předtím nezažili. Najednou tady byl virus a velmi rychle se šířil, takže byla v celé zemi zavedena úplná karanténa. Protože šlo o bezprecedentní situaci, neměli jsme žádné zkušenosti, jak se s ní co nejúčinněji vypořádat.

Janusz Pietkiewicz: Služby obecného zájmu a pandemie

Na přelomu února a března jsme jako vždy v tuto roční dobu během studijních prací a diskusí spolu s našimi bulharskými přáteli oslavili svátek Martenica. Nasadili jsme si uzoučké náramky ze spletených červených a bílých šňůrek a pro štěstí jsme dostali malé vlněné panenky.

Giulia Barbucci: Hlas odborů byl v těchto měsících silnější než kdy jindy

11. března. Vracím se domů, do Říma. Atmosféra je tíživá a ve vzduchu jsou cítit obavy – na severu Itálie již počítají mrtvé. Moje dcera Ilaria se vrátila z Milána, kde studuje, a ta starší, Miriam, která žije a pracuje v Barceloně, je velmi znepokojena.

Diljana Slavova: Pandemie COVID-19 mě naučila neodkládat své životní projekty

Dopady pandemie znovu zviditelnily hranice v Evropě, někdy dokonce v rámci jedné země. Dalo by se proto předpokládat, že se tím snížil i rozsah mezinárodní spolupráce mezi regiony a městy. Opak je však pravdou.

Claudine Otto: Na evropské úrovni je potřeba zvážit větší nezávislost na globalizaci

Po vyhlášení omezení volného pohybu osob se ulice vylidnily. To ticho je zarážející. Je konec každodennímu shonu, přesunům do zahraničí na dvouhodinovou schůzi, troubení aut ve městě či čekání na autobus, který ne a ne přijet.

Renate Heinisch: Společně překonat samotu

Jako farmaceutka jsem se v době koronavirové krize intenzivně zabývala tématem rozdílů mezi ženami a muži v otázkách zdraví. Zejména v oblasti duševního zdraví jsou během pandemie COVID-19 rozdíly mezi pohlavími značné.

Muži, zejména pak mladí, jsou častěji než ženy přijímáni na jednotky intenzivní péče a častěji umírají.

Laure Batut: Strach, odolnost a co dál?

Nejprve zavládl pocit strachu a ochromení

Ovládl nás skutečný strach. Tento strach vše ochromil a když jsme se každý večer dozvídali, kolik bylo nových obětí, báli jsme se o své nejbližší, o děti, staré osoby a o ty, kteří byli velmi zranitelní. Strach nám připomínal, že na nás číhá hrozivé nebezpečí.

Bente Sorgenfrey: Soustředit se na to nejdůležitější v životě

Když v Dánsku 11. března vypukla koronavirová krize, byla jsem spolu se svými kolegy plně zaměstnána zajištěním spořádaného útlumu činnosti našich členů. Mnoho zaměstnanců muselo pracovat z domova, jiní za stresujících podmínek v nemocnicích, pečovatelských domech a ve službách, které zůstaly po celou dobu krize v provozu. Jasné odpovědi a úzká spolupráce s kolegy byly nezbytností. 

Arnaud Schwartz: Zdravotní, ekologická, sociální a hospodářská krize – spojme síly, aby byl svět takový, jaký má být

V době, kdy se prohlubují nacionalistické tendence a mnohé láká autoritářský přístup, má spolupráce na evropské úrovni zásadní význam. Je nezbytné, aby státy spolupracovaly v boji proti viru, ale také proti jeho příčinám a následkům, tím spíš vzhledem k tomu, že budoucí pandemie – stejně jako znečištění, změna klimatu nebo krize v oblasti biologické rozmanitosti – neznají hranice.

Novinky z EHSV

Místopředsedkyně pro komunikaci Isabel Caño Aguilar se neloučí navždy

Všechno má svůj čas. Nyní nastala chvíle se rozloučit. Společně jsme strávili dva a půl roku. Od dubna 2018 jsem měla tu čest zastávat funkci místopředsedkyně pro komunikaci bok po boku místopředsedkyně pro rozpočet Mileny Angelové.

Milena Angelova, místopředsedkyně pro rozpočet – Je třeba zvolit ten nejlepší postup

Evropská unie prochází dynamickým a klíčovým obdobím. Je zapotřebí koordinovaného úsilí a součinnosti všech institucí, všech zúčastněných stran a všech evropských občanů, abychom zvolili tu správnou strategii pro úspěšné řešení všech výzev a jednali jako silný světový aktér.

Umělá inteligence: právní předpisy EU by měly stanovit bezpečné meze pro vysoce rizikové aplikace

EHSV ve svém stanovisku k bílé knize Evropské komise o umělé inteligenci, které přijal na svém červencovém plenárním zasedání, konstatuje, že biometrické rozpoznávání pro účely sledování, dohledu a vyhodnocování emocí nemají v konceptu evropské umělé inteligence zaměřené na člověka místo.

Strategie EU pro rovnost žen a mužů musí řešit negativní dopady krize COVID-19 na ženy

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyzývá Evropskou komisi, aby urychleně zavedla svou novou strategii pro rovnost žen a mužů a zároveň řešila negativní dopad pandemie COVID-19 na rovnost žen a mužů. Tato pandemie totiž ještě prohloubila stávající sociální a ekonomické nerovnosti mezi ženami a muži a zhoršila násilí páchané na ženách a různé formy jejich diskriminace.

Dosažení klimatické neutrality bude do značné míry záviset na schopnosti EU spolupracovat se svými občany.

Dosažení klimatické neutrality bude do značné míry záviset na schopnosti EU spolupracovat se svými občany. Řešení problémů souvisejících s klimatem a životním prostředím se pro EU stalo hlavní prioritou. EU musí provést zásadní změny, změnou klimatu počínaje a klimatickou krizí konče, aby podpořila ekonomiku blahobytu.

EHSV usiluje o výměnu informací v zájmu digitální ekonomiky a ekonomiky sdílení

EHSV vyzývá členské státy EU, aby s ohledem na digitální ekonomiku a ekonomiku sdílení posílily vzájemnou koordinaci daňových záležitostí na evropské a mezinárodní úrovni. Užší koordinace daňových politik, které se vztahují na toto nové hospodářské odvětví, a vývoj operativních nástrojů a řešení by mohly zlepšit dodržování daňových předpisů, zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž a využít plný potenciál tohoto nového hospodářského odvětví.

EHSV podporuje Evropský rok železnice v roce 2021

Železniční doprava by měla hrát v rámci budoucí mobility EU prvořadou úlohu a stát se nejdůležitějším druhem dopravy. EHSV proto s radostí podporuje návrh Evropské komise, aby byl rok 2021 vyhlášen Evropským rokem železnice.

EHSV poukazuje na klíčovou úlohu obchodu při podpoře udržitelného hospodářského oživení po krizi COVID-19

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) přijal na svém červencovém plenárním zasedání stanovisko k poslední výroční zprávě Evropské komise o provádění dohod o volném obchodu během roku 2018. EHSV poukázal na klíčovou úlohu obchodu při podpoře „udržitelného hospodářského oživení“ a jako cesty „k tomu, aby podniky mohly znovu vybudovat a znovu uspořádat narušené hodnotové řetězce“. Zároveň vyjádřil politování nad tím, že se ve zprávě o provádění „téměř nezohledňují“ monitorovací aktivity občanské společnosti.

Koronavirová krize: Evropské podniky by podle EHSV měly přehodnotit svůj obchodní model

Musíme změnit způsob našeho podnikání v Evropě i ve světě. Dlouhodobé cíle EU zaměřené na dosažení udržitelného hospodářského růstu by však měly i navzdory krizi způsobené pandemií COVID-19 zůstat pilíři naší budoucnosti.

Soustavné změny ohrožují dokončení transevropské dopravní sítě

Skutečnost, že členské státy EU neustále mění priority své domácí politiky, představuje zásadní překážku, která brání včasné realizaci projektů transevropské dopravní sítě (TEN-T). V souvislosti s tím vyvstávají pochyby, zda se podaří dokončit do roku 2030 hlavní síť.

Globální oteplování – EHSV požaduje nová daňová opatření ke snížení emisí CO2

Nové daně a doplňková opatření související s emisemi CO2 sice pomohou, nebude to však stačit. Globální oteplování bude pravděpodobně pokračovat, pokud nebude možné odstranit z ovzduší stávající emise CO2.

Podle EHSV vede globalizace bez regulace k nárůstu nerovností

Podpora konkurenceschopnosti, inovací a vytváření pracovních míst by měla být prioritou celosvětové spolupráce v oblasti regulace díky obnovenému mnohostrannému obchodnímu systému, uvádí Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) ve stanovisku, které vypracovali zpravodajové Georgi Stoev a Thomas Student a které EHSV přijal na svém červencovém plenárním zasedání.

Novinky ze skupin

EHSV vyzývá ke zlepšení ochranných doložek pro zemědělství v obchodních dohodách

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Při příležitostí plenárního zasedání v červenci bylo přijato stanovisko z vlastní iniciativy k zahrnutí opatření na ochranu zemědělských produktů do obchodních dohod EU.

Jak by reagovala ekonomika, kdybychom zajistili společné minimální normy pro nezaměstnanost v celé Evropě?

skupina Zaměstnanci v EHSV

Probíhající pandemie koronaviru přeměnila hrozící krizi v plnohodnotnou hospodářskou depresi, během níž se HDP propadlo v době míru nejvíce za uplynulých sto let a miliony lidí se ocitly v různých programech nezaměstnanosti nebo částečné zaměstnanosti. Naše sociální systémy jsou na pandemii navzdory své úloze při zmírňování největší části dopadů obecně připraveny stejně špatně jako naše zdravotní systémy, protože byly vážně oslabeny roky úsporných opatření od krize v roce 2008.

Byla zveřejněna nová studie Nalezení nového konsenzu ohledně hodnot evropské občanské společnosti a jejich hodnocení, kterou zadala skupina Různorodá Evropa v EHSV

skupina Různorodá Evropa v EHSV

Sdílejí organizace občanské společnosti ve Francii, Německu, Itálii, Řecku, Maďarsku a Polsku společný pohled na hodnoty demokracie, právního státu a solidarity?

Nová studie Nalezení nového konsenzu ohledně hodnot evropské občanské společnosti a jejich hodnocení, kterou pro EHSV vypracovalo Centrum pro evropskou politiku (EPC) na žádost skupiny Různorodá Evropa v EHSV, ukazuje, že organizace občanské společnosti ve zkoumaných zemích mají tendenci se při definování těchto hodnot vzájemně přibližovat, ačkoli vykazují rozmanitější interpretace solidarity než demokracie a právního státu.