EHSV předložil svá politická doporučení ohledně nové generace vlastních zdrojů pro rozpočet EU. Ve svém novém stanovisku naléhavě vyzval Komisi, aby dále rozpracovala rámec pro zdanění příjmů (BEFIT), a navrhl, aby bylo zváženo zavedení celounijní daně z digitálních transakcí a dodatečné daně pro podniky dovážející výrobky od výrobců ze třetích zemí, kteří nedbají na řádnou ochranu pracovníků.

Na zdroje příjmů pro rozpočet EU je třeba nahlížet novým způsobem zasazeným do kontextu tlaků, kterým jsou v této postpandemické době vystaveny rozpočty členských států, přetrvávajícího mezinárodního napětí a současných vyšších úrokových sazeb. „Jsme pro silný unijní rozpočet, který by EU poskytl finanční prostředky nezbytné k dosažení jejích politických ambicí, a přechod k opravdovým vlastním zdrojům, tak abychom se mohli oprostit od zaměření na čisté zůstatky, jež neprospívá evropské integraci,“ uvedl zpravodaj Philip von Brockdorff během plenárního zasedání, kde bylo stanovisko přijato. Návrh Komise na úpravu souboru vlastních zdrojů na základě zdanění právnických osob, který byl zveřejněn dne 20. června 2023, doplňuje tři předchozí návrhy týkající se nových zdrojů příjmů předložené v roce 2021, jež dosud nebyly přijaty Radou.

EHSV naléhavě vyzývá Komisi, aby jako nezbytnou podmínku pro navržení vlastního zdroje založeného na zdanění právnických osob co nejdříve rozpracovala iniciativu Podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmů (BEFIT). Výbor se rovněž domnívá, že by měla být prozkoumána možnost zahrnout do rámce BEFIT také finanční služby nebo zavést celosvětovou daň z finančních transakcí, jak navrhl Evropský parlament. Kromě toho žádá Komisi, aby zvážila, zda by bylo možné zavést ještě jinou daň, a to daň pro podniky z EU, jež dovážejí výrobky od výrobců ze třetích zemí, kteří nedbají na řádnou ochranu pracovníků. (tk)