EØSU har fremsat sine politiske anbefalinger om en ny generation af egne indtægter til finansiering af EU-budgettet. I en ny udtalelse opfordrer udvalget Kommissionen til at videreudvikle værktøjet "Business in Europe: Framework for Income Taxation" (BEFIT). EØSU foreslår derudover Kommissionen at overveje en EU-dækkende afgift på digitale transaktioner og en yderligere afgift rettet mod virksomheder, der importerer produkter fra producenter i tredjelande, som ikke sikrer tilstrækkelig beskyttelse af arbejdstagerne.

Det er nødvendigt at tage indtægtskilderne til EU-budgettet op til fornyet overvejelse i lyset af det budgetmæssige pres, som medlemsstaterne står over for efter pandemien, de vedvarende internationale spændinger og det nuværende højere rentemiljø. "Vi slår til lyd for et stærkt EU-budget, der giver EU de økonomiske midler, det har brug for til at opfylde sine politiske ambitioner. Derudover går vi ind for et skift i retning af flere egentlige egne indtægter, så vi kan gå væk fra at fokusere på nettobalancer, hvilket skader den europæiske integration", sagde ordfører Philip von Brockdorff på plenarforsamlingen i forbindelse med vedtagelsen af udtalelsen. Et forslag fra Kommissionen om et tilpasset sæt egne indtægter baseret på selskabsbeskatning, der blev offentliggjort den 20. juni 2023, supplerede de tre andre forslag til nye indtægtskilder, som blev fremlagt i 2021, men som endnu ikke er blevet vedtaget af Rådet.

Som en forudsætning for at foreslå en egen indtægt baseret på selskabsbeskatning opfordrer EØSU Kommissionen til hurtigst muligt at udvikle værktøjet "Business in Europe: Framework for Income Taxation" (BEFIT). Udvalget finder det også relevant at undersøge muligheden for at medtage finansielle tjenesteydelser i BEFIT eller udarbejde en global afgift på finansielle transaktioner (AFT) som foreslået af Europa-Parlamentet. Derudover anmoder EØSU Kommissionen om at overveje en yderligere afgift rettet mod EU-virksomheder, der importerer produkter fra producenter i tredjelande, som ikke sikrer tilstrækkelig beskyttelse af arbejdstagerne. (tk)