Komitee esitas oma poliitilised soovitused ELi eelarve omavahendite uue põlvkonna kohta. Hiljuti valminud arvamuses kutsub komitee komisjoni üles arendama edasi tulumaksuga maksustamise raamistikku (BEFIT) ning soovitab kaaluda kogu ELi hõlmava digitehingute maksu kehtestamist ja lisamaksu kehtestamist ettevõtjatele, kes impordivad tooteid kolmandatest riikidest, mis ei taga töötajate nõuetekohast kaitset.

ELi eelarve tuluallikad tuleb uuesti üle vaadata, võttes arvesse eelarvesurvet, millega liikmesriigid pandeemia järel silmitsi seisavad, jätkuvaid rahvusvahelisi pingeid ja praegust kõrgema intressimäära keskkonda. „Me pooldame tugevat ELi eelarvet, mis annaks ELile vajalikud rahalised vahendid tema poliitiliste eesmärkide saavutamiseks, ning tõeliste omavahendite suunas liikumist, mis aitaks meil eemalduda keskendumisest netosaldole, mis kahjustab Euroopa integratsiooni,“ sõnas raportöör Philip von Brockdorff täiskogul toimunud arvamuse vastuvõtmisel. Komisjoni ettepanek omavahendite kohandatud kogumi kohta, milles tuginetakse äriühingute maksustamisele ja mis avaldati 20. juunil 2023. aastal, täiendas kolme teist ettepanekut uute tuluallikate kohta, mis esitati 2021. aastal, kuid mida nõukogu ei ole veel vastu võtnud.

Äriühingute maksustamisel põhineva omavahendi ettepaneku tegemise eeltingimusena kutsub komitee komisjoni üles töötama välja vahendi „Äritegevus Euroopas: tulumaksuga maksustamise raamistik“ (BEFIT) niipea kui võimalik. Samuti peab komitee mõistlikuks uurida võimalust lisada BEFITi algatusse finantsteenused või töötada Euroopa Parlamendi ettepaneku kohaselt ülemaailmse finantstehingute maksu kehtestamise nimel. Lisaks palub komitee komisjonil kaaluda võimalust kehtestada lisamaks ELi ettevõtjatele, kes impordivad tooteid kolmandate riikide tootjatelt, kes ei taga töötajate nõuetekohast kaitset. (tk)