ЕИСК представи своите политически препоръки за собствени ресурси от ново поколение за бюджета на ЕС. В ново становище Комитетът настоятелно призовава Комисията да доразвие рамката за подоходно данъчно облагане (BEFIT) и предлага да се обмисли въвеждането на данък в целия ЕС върху цифровите сделки и допълнителен налог, насочен към дружествата, които внасят продукти от производители от трети държави, които не гарантират подходяща защита на работниците.

Източниците на приходи за бюджета на ЕС трябва да бъдат преосмислени в периода след пандемията и в контекста на натиска върху бюджетите на държавите членки, продължаващото международно напрежение и настоящата среда на по-високи лихвени проценти. „Застъпваме се за силен бюджет на ЕС, който да предостави на ЕС необходимите финансови средства за постигане на неговите политически амбиции и за преминаване към в пълна степен истински собствени ресурси, които биха ни помогнали да се отдалечим от акцента върху нетните салда, който е в ущърб на европейската интеграция“, коментира по време на приемането на становището на пленарна сесия докладчикът Филип фон Брокдорф. В допълнение към трите други предложения за нови източници на приходи, които бяха представени през 2021 г., но все още не са приети от Съвета, на 20 юни 2023 г. беше публикувано Предложение на Комисията за коригиран набор от собствени ресурси въз основа на корпоративното данъчно облагане.

Като предпоставка за предлагане на собствен ресурс, основан на корпоративното данъчно облагане, ЕИСК настоятелно призовава Комисията да разработи предложенията относно „Бизнесът в Европа: рамка за подоходно данъчно облагане (BEFIT)“ във възможно най-кратък срок. Комитетът счита за разумно да се проучи и възможността за включване на финансовите услуги в BEFIT или за разработване на глобален данък върху финансовите сделки, както беше предложено от Европейския парламент. Освен това ЕИСК отправя искане към Комисията да обмисли възможността за въвеждане на допълнителен налог, насочен към предприятията от ЕС, внасящи продукти от производители от трети държави, които не гарантират подходяща защита на работниците. (tk)