Налични езици:

Уважаеми читатели,

За мен септември е като нова година. В по-голяма степен, отколкото януари. Септември отбелязва края на лятната ваканция и връщането към ежедневието на работа, срещи, пътуване или училище. Тази година усещането е още по-силно от обикновено. Нивата на ваксинация ни дават надежда, че можем отново да се движим в нашите региони и континент. Съчетаването на нови културни норми на поведение и хигиенни практики ни дава възможност за едно ново начало.

Отбележете си в календара

20 септември 2021 г., Брюксел

Доброволци — граждани, които изграждат бъдещето на Европа

22—23 септември 2021 г., Брюксел

Пленарна сесия на ЕИСК

30 септември — 1 октомври 2021 г., Северна Македония

8-и Форум на гражданското общество от Западните Балкани

1 октомври 2021 г., Брюксел

30 години защита на европейските потребители

Въпрос към ...

В нашата рубрика „Въпрос към...“приканваме членовете на ЕИСК да отговорят на актуален въпрос, който считаме за особено уместен.

За септемврийското издание се обърнахме към г-н Ален Койор, председател на секция „Единен пазар, производство и потребление“ (INT) с молба да сподели своите размисли относно предизвикателствата на промишлената стратегия.

 

 

„Стратегията за европейска зелена промишленост като крайъгълен камък на Европейския зелен пакт“

Новата промишлена стратегия „Актуализиране на новата промишлена стратегия за Европа“ [COM(2021) 350 final], публикувана на 5 май, със сигурност е едно от основните предизвикателства за ЕС. Единствената възможност държавите членки да преодолеят тази криза е като действат координирано, не пренебрегват никого и възстановят капацитета на дружествата за генериране на добавена стойност, инвестиране в устойчиво бъдеще и запазване/създаване на качествени работни места.

Гостът изненада

Всеки месец Ви каним да откриете личност, чиято работа и ангажираност се възприемат от другите като източник на вдъхновение.

За септемврийското издание поканихме Себастиян Майар, директор на института „Жак Делор“ в Париж. Той споделя с нас разбирането си за понятието „европейска принадлежност“, което е особено важно в този период на дебат относно бъдещето на Европа, чиято кулминация ще бъде френското председателство през първата половина на 2022 г.

Себастиен Майар: „Казахте „принадлежност“?

Това е последната от трите ключови думи, обявени за френското председателство на Съвета на ЕС, но тя е тази, която буди най-много недоумение: „принадлежност“. За какво говорим? Става дума за това неопределено нещо, което ви кара да се чувствате европейци, осъзнаването, че сте от този континент, казано накратко, че му принадлежите. Това не може да бъде наложено с декрет, нито да се купи. Във Франция областите, засипвани със субсидии „от Брюксел“, не са най-проевропейски настроените. От друга страна, това чувство, както индивидуално, така и колективно, трябва да бъде събудено, подхранвано и да му се даде възможност да узрее.

Новини от ЕИСК

ИИ: 18% от водещите изследователи в света са европейци, но само 10% работят в Европа.

Джайант Нараян от Световния икономически форум отбеляза тази цифра в дебата относно изкуствения интелект (ИИ), проведен по време на юлската пленарна сесия на Европейския икономически форум, като заяви, че за да бъде конкурентоспособна, Европа трябва да инвестира в средносрочни и дългосрочни действия за създаване на благоприятна за ИИ екосистема.

Франс Тимерманс се срещна с европейски младежки лидери в ЕИСК

Cillian Lohan, Frans Timmermans, Stefan Rahmstorf and Youth representatives

В становището на ЕИСК относно структурирания ангажимент на младежта по отношение на климата и устойчивостта в процеса на вземане на решения в ЕС се предлага създаването на кръгла маса на младите хора по въпросите на климата и устойчивото развитие, чийто домакин да бъде ЕИСК съвместно с Европейската комисия, Европейския парламент и младежки организации.

Икономиката, околната среда и благосъстоянието на хората трябва да вървят ръка за ръка в ЕС в периода след COVID

Икономическият просперитет, грижата за околната среда и благосъстоянието на хората могат и трябва да вървят ръка за ръка. Това беше основното послание, отправено от председателя на ЕИСК Криста Швенг, по време на дебата на тема „Икономика в полза на всички след COVID-19 — към икономика на благосъстоянието?“, състоял се на 7 юли 2021 г. по време на на пленарната сесия на ЕИСК.

Европа ще спечели от правилното финансиране на #NextGenerationEU

Една добре функционираща стратегия за финансиране е от ключово значение за набирането на средства за възстановяването на Европейския съюз на международните капиталови пазари. В своето становище, изготвено от Юдит Форбах и прието на юлската пленарна сесия, Комитетът подчертава, че безпрепятственото прилагане на NextGenerationEU изисква правилно и устойчиво финансиране, както и стабилно управление на риска и ниски разходи по заемите.

Премахването на бедността сред европейските деца се нуждае от подход, обхващащ цялото общество

Последните инициативи на Комисията относно правата на децата призовават европейските и националните политици да работят за общото благо на всички деца, които растат в ЕС. Двете инициативи са амбициозни и смели в подхода си да гарантират на всяко дете живот без дискриминация и спечелиха одобрението на ЕИСК.

ЕИСК призовава за единна тарифна зона за роуминга в целия ЕС

Хората би трябвало да се ползват от местните цени за мобилните телефони, където и да се намират в ЕС, заяви Европейският икономически и социален комитет в неотдавна прието становище относно предложеното преразглеждане на правилата на ЕС за роуминга.

ЕИСК подкрепя отворена, устойчива и убедителна търговска политика на ЕС

В новата търговска стратегия, лансирана от Комисията, се извеждат на преден план принципи на ангажираност, които ще помогнат на ЕС да постигне целите на вътрешната и външната си политика. Успоредно с това модернизирането на Световната търговска организация (СТО) ще бъде ключът към постигането на резултати за бъдещите поколения.

ЕИСК проведе първото си заседание с аржентинския Икономически и социален съвет

Първото заседание на аржентинския Икономически и социален съвет (ИСС) и ЕИСК, организирано от специализирана секция REX, беше председателствано от председателя на ЕИСК Криста Швенг и председателя на аржентинския ИСС Густаво Белиз.

Външното измерение на миграцията трябва да бъде заложено във външната политика на ЕС

Изграждането на партньорства в подкрепа на талантите с държавите на произход и транзитно преминаване е ключов елемент в политиката за справяне с миграцията. Европа трябва да измести фокуса на външното измерение на миграционната политика и да го превърне в част от по-широка геополитическа и геоикономическа програма, на която да бъде отделено подобаващо място наред с други политики.

Работодателите и профсъюзите се присъединяват към НПО: подготовката за изменението на климата е вече неотложна

Новата стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата е от решаващо значение за постигане на неутралност по отношение на климата и устойчивост до 2050 г. Европейското гражданско общество категорично подкрепя ангажимента на Комисията за засилване на усилията за устойчивост спрямо изменението на климата, постигане на издържливост, превенция и готовност.

Мултимодален товарен транспорт: да го превърнем в реалност!

ЕИСК призовава за бързо реализиране на синергиите в ЕС между гражданската, отбранителната и космическата промишленост

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) приветства предложения План за действие на ЕС в областта на отбранителната и космическата промишленост. Планът за действие може да засили стратегическата автономност и технологичния суверенитет на Европа, да подобри сигурността на гражданите и да стимулира конкурентоспособността, икономическия растеж и заетостта. Затова ЕИСК призовава за бързо, енергично и амбициозно изпълнение на 11-те действия, очертани в плана.

Новини от групите

Група „Работодатели“ на ЕИСК призовава за законодателен акт в областта на цифровите технологии за селските райони

От група „Работодатели“ на ЕИСК

На извънредното си заседание през юли група „Работодатели“ призова европейския комисар по въпросите на селското стопанство Януш Войчеховски да предложи Законодателен акт в областта на цифровите технологии за селските райони.

Един такъв акт би улеснил развитието на цифровите технологии в селското стопанство и селските райони, като по този начин ще подобри ефективността на общата селскостопанска политика и ще подкрепи стратегиите на ЕС за Зеления пакт и „От фермата до трапезата“.

Конференция за бъдещето на Европа: надежди и рискове за бъдеще, което може да приключи твърде рано

От група „Работници“ на ЕИСК

Конференцията за бъдещето на Европа е наистина специална възможност, ключов момент в необходимото създаване на истинско европейско публично пространство. За основно значение за нейния успех е да се обърнем към гражданите, да започнем диалог с гражданското общество, профсъюзите и професионалните организации. Обсъжданите въпроси – от европейската демокрация до социалната справедливост, от работните места до околната среда, от миграцията до изменението на климата – са ключови предизвикателства на настоящето и бъдещето на нашия континент и нашите държави.

Банковото дело и финансирането са от ключово значение за устойчивото възстановяване и реконструкция след COVID-19

от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

Комисар Марейд Макгинес участва в последното извънредно заседание на група „Многообразие Европа“, за да обсъди ролята на финансите и банковото дело за възстановяването на Европа.

В приветственото си изказване председателят на група „Многообразие Европа“ Шимъс Боланд препоръча да се вземе предвид ролята, която конвенционалните и алтернативните банкови системи биха могли да играят за финансовото възстановяване, особено за социално отговорните малки предприятия, сектора на социалната икономика и МСП. Председателят на групата смята, че е необходимо да се премине към финансови и банкови системи, които вземат под внимание в по-голяма степен избора и предпочитанията на гражданите.

Скоро в културни прояви на ЕИСК

Нова публикация: „Изграждане на Европа — последни постижения на ЕИСК“ — издание за 2021 г.

От самото начало на пандемията ЕИСК изигра активна роля за изготвянето на политиките в отговор на COVID-19 и за преодоляване на кризата. Успоредно с това Комитетът запази дългосрочен, ориентиран към бъдещето подход, работейки за подготвянето на икономиките и обществата за реалността след края на пандемията от COVID-19. В настоящата публикация са поместени конкретни примери за най-новите ни дейности и инициативи, които постигнаха резултати и оказаха въздействие върху изграждането на Европа.

Брошурата е поместена на шест езика (EN, FR, DE, IT, ES и PL) на уебсайта на ЕИСК: https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/shaping-europe-recent-eesc-achievements-2021-edition.

Хартиени копия могат да се поръчат на електронен адрес vipcese@eesc.europa.eu. (fgr)