ЕИСК инфо: Какво мислите за актуалното състояние на изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост в държавите членки?

Лука Жайе: Допреди една година бяхме в самото начало на процеса на прилагане на Механизма за възстановяване и устойчивост, като само няколко държави бяха напреднали в изготвянето на своите национални планове.  

Преди всичко от съществено значение беше да се тества и подчертае значението на прилагането на член 18 от Регламента на ЕС относно задължението на държавите членки да включват организациите на гражданското общество, както и социалните партньори, местните органи, университетите и други заинтересовани страни, в подготовката, изпълнението и мониторинга на плановете.

Тази година 26 държави финализираха своите планове (Нидерландия е на последния етап); с изключение на само две държави поради условието за спазване на принципите на правовата държава, всички останали вече са одобрени и много от тях вече са на етап изпълнение. Някои планове вече са напълно приключени, получиха положителна оценка на ЕС за изпълнението през първите шест месеца и напредват бързо през втория шестмесечен период. Поради това има много повече елементи относно практическото прилагане на член 18 от Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост и окончателното съдържание на националния план за възстановяване и устойчивост като цяло вече се оценява положително от организираното гражданско общество.

Въпреки че съществуват много качествени различия в участието на организациите на гражданското общество в държавите членки, като в някои от тях те са имали минимално участие, бяха установени и някои много добри практики. Например в Австрия, Испания, Люксембург, Франция и Швеция съществува тясно и конструктивно сътрудничество с правителствата, укрепено от прозрачност и постоянен диалог. Освен това в Естония, Испания, Италия, Финландия и Чехия са създадени уебсайтове за кампанията относно Механизма за възстановяване и устойчивост или правителствени портали с прозрачна информация, която е достъпна за обществеността. В Италия през ноември 2021 г. на правителствено равнище беше създадено постоянно партньорство на кръгла маса, координирано от председателя на Националния икономически и социален комитет. В Хърватия организираното гражданско общество участва в подготовката на търгове за изпълнението на националния план за възстановяване и устойчивост. И накрая, в Португалия беше създаден Национален комитет за наблюдение, който включва, наред с другото, представители на социалните партньори, университетите и социалния сектор.

Затова можем да стигнем до заключението, че на първо място е необходимо допълнително да се подчертае този въпрос, като държавите членки бъдат приканени да извлекат положителни поуки и да следват тези най-добри практики. Второ, можем да потвърдим, че висококачественото, ефективно и стабилно участие на организациите на гражданското общество в икономическото управление в държавите членки следва да се основава на правни норми, както и на публични и прозрачни процедури, гарантирани чрез директива или регламент на ЕС.